Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase text18. ziņojums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas kontroli COM(2001)309, galīgā redakcija, 16.7.2001.

XVIII gadskārtējais ziņojums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas kontroli

I pielikums — Pārkāpumu atklāšana
II pielikums — Pārkāpumu procedūras — sadalījums pa posmiem, pēc juridiskā pamata, pa dalībvalstīm un nozarēm

III pielikums — Līgumu, regulu un lēmumu pārkāpumi

IV pielikums — 1. daļa — Direktīvu izpildes progress

V pielikums — 1. daļa — Kopsavilkuma tabula. Pārskats par dalībvalstu paziņotajiem direktīvu izpildes pasākumiem (situācija 2000. gada 31. decembrī)
2. daļa — Pārkāpumi, kas saistīti ar direktīvu izpildes pasākumu (MNE) neatbilstību
3. daļa — Pārkāpumi, kas saistīti ar direktīvu MNE nepareizu piemērošanu

V pielikums — Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi, kas pieņemti līdz 2000. gada 31. decembrim un joprojām nav izpildīti
VI pielikums — Pārskats par to, kā Kopienas tiesības piemēro dalībvalstu tiesas