Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

 • Print version
 • Decrease text
 • Increase text16. ziņojums par Eiropas Savienības tiesību piemērošanas kontroli COM(1999)301

PAZIŅOJUMS PRESEI  pdfEnglishfrançais  [40KB]

IEVADVĀRDI  pdfEnglishfrançais  [80KB]
SITUĀCIJA DAŽĀDĀS NOZARĒS  pdfEnglishfrançais [654KB]
 • IEKŠĒJAIS TIRGUS (1.lpp)
 • KONKURENCE (39. lpp.)
 • UZŅĒMĒJDARBĪBAS POLITIKA, TIRDZNIECĪBA, TŪRISMS UN KOOPERATĪVI (41. lpp.)
 • IZGLĪTĪBA, PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA UN JAUNATNE (41. lpp.)
 • SOCIĀLĀS LIETAS (42. lpp.)
 • REĢIONĀLĀ POLITIKA UN KOHĒZIJA (47. lpp.)
 • BUDŽETA JAUTĀJUMI (49. lpp.)
 • ENERĢIJA (49. lpp.)
 • TRANSPORTS (50. lpp.)
 • TELEKOMUNIKĀCIJAS (58. lpp.)
 • INFORMĀCIJA, KOMUNIKĀCIJA, KULTŪRA UN PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻI (60. lpp.)
 • VIDE (61. lpp.)
 • LAUKSAIMNIECĪBA (103. lpp.)
 • ZIVSAIMNIECĪBA (109. lpp.)
 • PATĒRĒTĀJU AIZSARDZĪBA (110. lpp.)
 • KOPIENU PERSONĀLS (111. lpp.)
 • STATISTIKA (112. lpp.)
PIELIKUMI
I pielikums Atklātie pārkāpumi  pdfEnglishfrançais
II pielikums Pārkāpumu procedūras — sadalījums pa posmiem, pēc juridiskā pamata, pa dalībvalstīm un nozarēm
2.1. tabula Pārkāpumi, attiecībā uz kuriem sākta procedūra, pa posmiem un pa dalībvalstīm  pdfEnglishfrançais
2.2. tabula Pārkāpumi, attiecībā uz kuriem sākta procedūra, pa dalībvalstīm, pa posmiem un pēc juridiskā pamata  pdfEnglishfrançais
2.2.1. tabula Oficiālie paziņojumi, kas nosūtīti 1998. gadā, pēc juridiskā pamata un pa dalībvalstīm  pdfEnglishfrançais
2.2.2. tabula Argumentētie atzinumi, kas nosūtīti 1998. gadā, pēc juridiskā pamata un pa dalībvalstīm  pdfEnglishfrançais
2.2.3. tabula Lietas, kas 1998. gadā nodotas izskatīšanai Tiesā, pēc juridiskā pamata un pa dalībvalstīm  pdfEnglishfrançais
2.2.4. tabula Oficiālie paziņojumi, argumentētie atzinumi un izskatīšanai Tiesā nodotās lietas: 1997. un 1998. gada situācijas salīdzinājums pa posmiem un pēc juridiskā pamata  pdfEnglishfrançais
2.3. tabulas Izmeklēšanā esošās lietas: procedūras posms 31.12.98., pa dalībvalstīm  pdfEnglishfrançais
2.4. tabulas Izmeklēšanā esošās lietas: procedūras posms 31.12.98., pa nozarēm  pdfEnglishfrançais
2.5. tabulas Lēmumi par lietu slēgšanu, kas pieņemti 1998. gadā  pdfEnglishfrançais
2.6. tabula Lietu izbeigšanas lēmumu attīstība  pdfEnglishfrançais
III pielikums Līgumu, regulu un lēmumu pārkāpumi  pdfEnglishfrançais
IV pielikums Direktīvu izpildē panāktais progress
- teksts  pdfEnglishfrançais
- kopsavilkuma tabula  pdfEnglishfrançais
V pielikums Eiropas Kopienu Tiesas spriedumi, kas pieņemti līdz 1999. gada 31. decembrim un joprojām nav izpildīti  pdfEnglishfrançais
VI pielikums Pārskats par to, kā Kopienas tiesības piemēro dalībvalstu tiesas  pdfEnglishfrançais