Uporaba prava Evropske unije - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textDirektive – opredelitve


Kaj je direktiva?

Evropska direktiva določi cilje, ki jih morajo uresničiti države članice, način uresničevanja pa prepusti njim. Naslovnik direktive je država članica, več držav članic ali vse države članice. Nacionalni zakonodajalec mora s posebnim pravnim aktom prenesti direktivo v domače pravo in nacionalno zakonodajo uskladiti s cilji direktive, šele potem v njej zapisana načela veljajo za državljane.

Direktiva določi datum, do katerega jo je treba prenesti v nacionalno pravo. Države članice lahko pri prenosu upoštevajo domače posebnosti, prenos v domačo zakonodajo pa morajo izvesti v določenem roku.

Direktiva se uporablja za usklajevanje nacionalnih zakonodaj, predvsem v zvezi z delovanjem enotnega trga (na primer standardi za varnost izdelkov).


Kaj je „nacionalni ukrep za prenos“?

To je besedilo ali več besedil, ki jih uradno sprejme država članica, ko določbe direktive vključi v svoj pravni red.

Vsako besedilo, ki ga prejme Generalni sekretariat Evropske komisije, še ne pomeni „prenosa“ direktive. Besedilo morajo najprej pregledati službe Evropske komisije.