Stosowanie prawa Unii Europejskiej - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textDyrektywy – definicje


Czym jest dyrektywa?

Dyrektywa europejska wyznacza cele, jakie mają osiągnąć państwa członkowskie, lecz pozostawia im wybór środków służących do osiągnięcia tych celów. Może być skierowana do jednego, do kilku lub do wszystkich państw członkowskich. Aby zasady określone w dyrektywie mogły wywołać skutki na poziomie obywatela, prawodawca krajowy musi przyjąć akt dokonujący jej transpozycji do prawa krajowego, który dostosowuje prawo krajowe pod względem wymogów określonych w dyrektywie.

Dyrektywa przewiduje określony termin transpozycji do prawa krajowego. Państwa członkowskie mają jednak pewien margines swobody w zakresie transpozycji uwzględniający specyfikę krajową. Transpozycja musi nastąpić w terminie ustalonym w dyrektywie.

Dyrektywy stosuje się w celu zbliżenia przepisów krajowych, w szczególności w odniesieniu do jednolitego rynku (np. normy związane z bezpieczeństwem produktów).


Co oznacza termin „krajowe środki wykonawcze”?

Termin ten oznacza akt lub akty, jakie państwo członkowskie musi oficjalnie zatwierdzić, aby dokonać włączenia przepisów dyrektywy do prawa krajowego.

Każdy tego rodzaju akt przekazany Sekretariatowi Generalnemu jest dokładnie sprawdzany przez służby Komisji Europejskiej, aby mieć pewność, że rzeczywiście wprowadzi on w życie środki, jakich wymaga dyrektywa.