Title of the document in the language of the document - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textDirektiivit - Määritelmät


Mikä on direktiivi?

EU:n direktiivissä vahvistetaan jäsenvaltioille tavoitteet, mutta jäsenvaltiot voivat itse valita keinot, joilla ne saavutetaan. Direktiivi voi olla osoitettu yhdelle tai usealle jäsenvaltiolle tai kaikille jäsenvaltioille. Direktiivissä esitettyjen tavoitteiden toteutuminen yksittäisten kansalaisten osalta edellyttää, että jäsenvaltion lainsäätäjä antaa kansallisen täytäntöönpanosäädöksen, jolla kansallista lainsäädäntöä mukautetaan direktiivissä säädettyjä tavoitteita vastaavaksi.

Direktiivissä säädetään määräpäivä, johon mennessä se on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kun jäsenvaltiot panevat direktiivejä täytäntöön, niille jää liikkumavaraa ottaa huomioon kansalliset erityispiirteet. Direktiivit on pantava täytäntöön niissä säädetyn määräajan kuluessa.

Direktiiviä käytetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen yhdenmukaistamiseen etenkin sisämarkkinoiden toteuttamiseksi (esimerkiksi tuoteturvallisuusstandardit).


Mitä tarkoittaa "kansallinen täytäntöönpanotoimenpide"?

Kansallisella täytäntöönpanotoimenpiteellä tarkoitetaan asiakirjaa tai asiakirjoja, jotka jäsenvaltio on virallisesti hyväksynyt ja joilla direktiivin säännökset saatetaan osaksi valtion omaa oikeusjärjestystä.

Kaikkia komission pääsihteeristölle ilmoitettuja asiakirjoja ei välttämättä voida pitää täytäntöönpanotoimenpiteinä, ja siksi komission yksiköiden on arvioitava ne.