Прилагане на правото на Европейския съюз - European Commission

Navigation path

Additional tools

  • Print version
  • Decrease text
  • Increase textДирективи - дефиниции


Какво представлява директивата?

Европейската директива определя цели, които държавите-членки трябва да постигнат със средства по свой избор. Тя може да бъде адресирана до една, няколко или всички държави-членки. За да могат постановените в директивата принципи да произведат действие по отношение на гражданите, националните законодателни органи трябва да приемат акт за транспониране на директивата във вътрешното право, който адаптира националните закони спрямо определените в директивата цели.

Тя предвижда краен срок за транспониране в националното законодателство: държавите-членки разполагат с известна свобода на действие по отношение на срока, позволяваща им да се съобразят с националните особености. Транспонирането трябва да се осъществи в определения от директивата срок.

Директивата се използва за хармонизиране на националните законодателства, и особено за реализиране на единния пазар (например за нормите, свързани с безопасността на продуктите).


Какво се разбира под „национална мярка за транспониране"?

Става дума за текст, приет официално от държавата-членка, който интегрира разпоредбите на директивата в националния правен ред.

Не всеки текст, за който Генералния секретариат на Европейската комисия е уведомен, има стойност на „транспозиция" – необходим е предварителен преглед от страна на службите на Комисията.