Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

Uudised

Tulemusi ei leitud.

 • - Vali kategooria -
 • EL lahtiseletatuna
 • Energeetika ja loodusvarad
 • Ettevõtlus
 • Keskkond, tarbijad ja tervishoid
 • Kultuur, haridus ja noored
 • Majandus, rahandus ja maksustamine
 • Piirkonnad ja kohalik areng
 • Põllumajandus, kalandus ja toiduained
 • Teadus ja tehnoloogia
 • Transport ja reisimine
 • Tööhõive ja sotsiaalsed õigused
 • Välissuhted
 • Õigus ja kodanike õigused
 
Otsingu märksõna :
Esmakordselt kaardistati koolitoiduga seotud strateegiad ELis

Esmakordselt kaardistati koolitoiduga seotud strateegiad ELis

16/07/2014


Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus avaldas esimese põhjaliku uuringu Euroopas koolitoiduga seotud strateegiate kohta. Uuriti riikide norme ja suuniseid alg- ja keskkoolis pakutava toidu kohta ning selgus, et Euroopa riikides tunnistatakse koolitoidu olulist rolli laste tervise, arengu ja õpitulemuste seisukohalt.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
ÜPP teavitamiskonkurss

ÜPP teavitamiskonkurss

16/07/2014

Kas olete välja töötanud teavitamismeetme või kampaania põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas, mida soovite esitleda rahvusvahelisele publikule? Kas soovite jagada oma kogemusi teiste sidusrühmadega, kes on seotud teavitamisega ÜPP-alastes küsimustes? Kui nii, siis on ühtse põllumajanduspoliitika teavitamiskonkurss just Teile.

Põllumajandus, kalandus ja toiduained

 
Euroopa Komisjon soovitab kaitsta tarbijaid interneti hasartmängude eest

Euroopa Komisjon soovitab kaitsta tarbijaid interneti hasartmängude eest

14/07/2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu interneti hasartmänge käsitleva soovituse, milles kutsutakse liikmesriike üles kaitsma tarbijaid, mängijaid ja alaealisi ning võtma vastu interneti hasartmänguteenuseid ja nende teenuste vastutustundlikku reklaami ja sponsorlust käsitlevad põhimõtted. Põhimõtete eesmärk on kaitsta inimeste tervist ja minimeerida haiglase mängusõltuvuse või liigse hasartmängimise negatiivseid majanduslikke tagajärgi.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
Euroopa Liit pakub rahalisi vahendeid ja toetust lairiba arendamiseks

Euroopa Liit pakub rahalisi vahendeid ja toetust lairiba arendamiseks

10/07/2014

Euroopa Komisjon kuulutas täna välja ühendatud kogukondade algatuse, mille eesmärk on viia kokku ühelt poolt linnad, kohalikud lairibapartnerlused ja operaatorid ning teisalt informatsioon selle kohta, kuidas kasutada finantsvahendeid ja arendada välja spetsiifilisi ärimudeleid, et pakkuda oma kogukonnas lairibaühendust.

Piirkonnad ja kohalik areng

 
Erasmuse programm lõi eelmisel aastal rekordeid

Erasmuse programm lõi eelmisel aastal rekordeid

10/07/2014

Euroopa Komisjon avaldas täna värsked andmed Erasmuse programmi kohta. 2012/2013. õppeaastal sai välismaal õppimiseks või praktika sooritamiseks ELi stipendiume rekordarv õppureid – 270 000. Kuigi jätkuvalt on populaarseim õppida mõnes muus ülikoolis, valis üks üliõpilane viiest (55 000) võimaluse praktiseerida välismaal mõnes Erasmuse programmis osalevas ettevõttes. Kolm populaarseimat sihtkohta olid Hispaania, Saksamaa ja Prantsusmaa.

Kultuur, haridus ja noored, Teadus ja tehnoloogia

 
Teaduspartnerluste raames investeeritakse Euroopa tulevikku rohkem kui 22 miljardit eurot

Teaduspartnerluste raames investeeritakse Euroopa tulevikku rohkem kui 22 miljardit eurot

09/07/2014

Täna käivitatakse ELi teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” raames ametlikult seitse avaliku ja erasektori teaduspartnerlust. Kokku investeeritakse nende kaudu teadusuuringutesse ja innovatsiooni järgmise seitsme aasta jooksul 19,5 miljardit eurot. Koos veel nelja liikmesriikidega loodud avaliku sektori sisese partnerlusega moodustavad need innovatsiooniinvesteeringute paketi, mis hõlmab rohkem kui 22 miljardi euro ulatuses investeeringuid Euroopa tulevikku.

Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa Komisjon eraldas miljard eurot kliimamuutuste vastu võitlemiseks

Euroopa Komisjon eraldas miljard eurot kliimamuutuste vastu võitlemiseks

08/07/2014

Euroopa Komisjon eraldas täna NER300 rahastamisprogrammi teise projektikonkursi raames miljard eurot 19 projektile kliimamuutuste vastu võitlemiseks. Vahendid projektide rahastamiseks saadakse ELi heitkogustega kauplemise süsteemis saastekvootide müügi tuludest.

Energeetika ja loodusvarad, Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
EL-i jäätmekäitluseesmärgid kiirendavad üleminekut ringmajandusele ja loovad uusi töökohti

EL-i jäätmekäitluseesmärgid kiirendavad üleminekut ringmajandusele ja loovad uusi töökohti

02/07/2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu ettepanekud edendada Euroopas rohkem ringmajandust ja soodustada ringlussevõttu liikmesriikides. Uute jäätmekäitluseesmärkide saavutamine looks praeguste tulemustega võrreldes juurde 580 000 uut töökohta, suureneks Euroopa konkurentsivõime ning samas väheneks nõudlus kallite ja haruldaste maavarade järele. Ettepanekutes on mõeldud ka väiksemale keskkonnamõjule ja kasvuhoonegaaside heite vähendamisele. 2030. aastaks peaksid eurooplased ringlusse võtma 70% olmejäätmetest ja 80% pakendijäätmetest ning 2025. aastaks tuleks keelustada ringlussevõtukõlblike jäätmete ladustamine prügilasse. Eesmärk on vähendada ka mereprahti ja toidu raiskamist.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
Töökuulutus: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori ametikohale

Töökuulutus: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori ametikohale

30/06/2014

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Luxembourgis ootab kandidaate keskuse direktori ametikohale. Avalduste esitamine lõpeb 15. juulil 2014, Internetis kell 13 päeval. Lisainfo Euroopa Liidu Teatajas.

 
Eesti tarbijate hinnang turgude toimimisele on kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt

Eesti tarbijate hinnang turgude toimimisele on kõrgem kui Euroopa Liidus keskmiselt

30/06/2014

Täna avaldatud EL-i kümnenda tarbijaturgude tulemustabeli kohaselt hindavad Eesti tarbijad kaubaturgude hulgas kõige kõrgemalt leiva- ja teraviljatoodete, raamatute ja ajakirjandusväljaannete ning piimatoodete turu toimimist. Kõige madalama hinde sai tarbijatelt kasutatud autode, rõivaste ja jalatsite ning puu- ja juurviljaturul toimuv.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
Komisjon võttis vastu partnerluslepingud Balti riikidega ELi struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks aastatel 2014–2020

Komisjon võttis vastu partnerluslepingud Balti riikidega ELi struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks aastatel 2014–2020

20/06/2014

Euroopa Komisjon võttis vastu partnerluslepingud Balti riikidega (Läti, Leedu, Eesti), milles sätestatakse strateegia Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide optimaalseks kasutamiseks, et toetada nende riikide piirkondi ja inimesi.

Majandus, rahandus ja maksustamine, Piirkonnad ja kohalik areng

 
Ligi kolmveerand Eesti elanikest peab tervishoiuteenuste kvaliteeti heaks

Ligi kolmveerand Eesti elanikest peab tervishoiuteenuste kvaliteeti heaks

19/06/2014

Täna avaldatud Eurobaromeetri uuringu kohaselt leiab 73% Eesti elanikest, et tervishoiuteenuste üldine kvaliteet on Eestis hea. 43% eestlastest on seisukohal, et tervishoiuteenused on Eestis samal tasemel kui mujal Euroopa Liidus. Tervishoiuteenuste kvaliteedi kõige olulisemaks kriteeriumiks peavad eestlased nagu ka teised eurooplased haritud meditsiinipersonali, samal ajal kui lühikest ravijärjekorda loetakse Eestis tunduvalt olulisemaks (39% vastanutest) kui Euroopas keskmiselt (24% vastanutest).

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
Euroopa Liit investeerib kuni 48 miljardit eurot teadusesse ja innovatsiooni

Euroopa Liit investeerib kuni 48 miljardit eurot teadusesse ja innovatsiooni

12/06/2014

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispanga grupp panevad täna aluse ELi uue põlvkonna rahastamisvahenditele ja nõuandeteenustele, mille eesmärk on teha rahastamine innovaatilistele ettevõtjatele paremini kättesaadavaks. Rahastamisalgatuse „InnovFin” kaudu eraldatakse järgmise seitsme aasta jooksul üle 24 miljardi euro, mille abil nii väike- kui ka suurettevõtted saavad oma teadusuuringuid ja innovatsiooni rahastada. Kokku kavatsetakse toetada teadus- ja innovatsiooniinvesteeringuid kuni 48 miljardi euro ulatuses.

Teadus ja tehnoloogia

 
ELi 2015. aasta eelarveprojekt on sihitud majanduskasvu tugevdamisele rahalistest piirangutest hoolimata

ELi 2015. aasta eelarveprojekt on sihitud majanduskasvu tugevdamisele rahalistest piirangutest hoolimata

11/06/2014

„Varem võetud kohustustest kinnipidamine ja kriisist toibumine hoolimata napimatest ressurssidest” – nii kirjeldab ELi eelarvevolinik Janusz Lewandowski täna Euroopa Komisjonis vastu võetud ELi 2015. aasta eelarveprojekti, mille kulukohustused moodustavad 145,6 miljardit ja maksed 142,1 miljardit eurot. Põhiosa kulukohustustest suunatakse tulevastele projektidele, millega tugevdada Euroopa majandust. Seevastu ligikaudu 40% maksetest on mõeldud veel 2007.–2013. aastal ELi eelarvest rahastamisele kuulunud projektide katmiseks. Samuti teeb komisjon ettepaneku vähendada veel 1% võrra oma personali, mis oleks kolmas kord kolme aasta jooksul.

Majandus, rahandus ja maksustamine

 
Majanduse elavdamise toetamiseks on vaja innovatsioonireforme

Majanduse elavdamise toetamiseks on vaja innovatsioonireforme

10/06/2014

Täna avaldatud teatises juhib Euroopa Komisjon tähelepanu sellele, et Euroopa Liidu majanduse elavdamiseks on vaja investeerida teadusesse ja innovatsioonitegevusse ning viia läbi reforme. Teatises on tehtud ettepanekuid, kuidas liikmesriigid saaksid suurendada oma eelarve mõju ajal, mil paljud neist peavad ikka veel piirama oma kulutusi. Suuremad investeeringud teadusesse ja innovatsiooni on äraproovitud vahend majanduskasvu suurendamiseks.

Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa Komisjon võttis vastu majanduspoliitilised soovitused liikmesriikidele

Euroopa Komisjon võttis vastu majanduspoliitilised soovitused liikmesriikidele

03/06/2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu rea majanduspoliitilisi soovitusi liikmesriikidele, eesmärgiga kindlustada majanduse aasta tagasi alanud taastumine. Soovitused põhinevad iga riigi olukorra põhjalikul analüüsil ning annavad suuniseid majanduskasvu toetamiseks, konkurentsivõime suurendamiseks ning töökohtade loomiseks aastatel 2014-2015.

 
Euroopa Komisjon esitas uue energiajulgeoleku strateegia

Euroopa Komisjon esitas uue energiajulgeoleku strateegia

28/05/2014

Euroopa Komisjon esitas täna Euroopa uue energiajulgeoleku strateegia, et võtta arvesse muutunud geopoliitilist olukorda ja vähendada ELi sõltuvust imporditavast energiast. Strateegia põhieesmärkideks on väliste energiaallikate mitmekesistamine, energiataristu täiustamine, ELi energia siseturu väljakujundamine ja energia säästmine.

Energeetika ja loodusvarad

 
Eesti digitaalareng on enamikus valdkondades EL-i keskmise lähedal

Eesti digitaalareng on enamikus valdkondades EL-i keskmise lähedal

28/05/2014

Euroopa Liidu digitaalarengu tegevuskava 2014. aasta tulemustabeli kohaselt on Eesti EL-i keskmisest ees mobiilse Interneti kasutajate osakaalu poolest, kuid lairiba püsiühenduse näitajad on alla keskmise nii kogu riigi arvestuses kui ka maapiirkondades. Kui EL-is keskmiselt on juurdepääs lairiba püsiühendusele 97% elanikest, siis Eestis saab seda teenust kasutada 87% inimestest. Neljanda põlvkonna mobiilset Internetti kasutab aga Eestis tunduvalt rohkem inimesi (85%) kui Euroopas keskmiselt (59%).

Teadus ja tehnoloogia

 
Euroopa Liit eraldas Ukrainale esimese osa makromajanduslikust finantsabist

Euroopa Liit eraldas Ukrainale esimese osa makromajanduslikust finantsabist

20/05/2014

Täna kandis Euroopa Komisjon Euroopa Liidu nimel Ukrainale üle esimese 100 miljoni euro suuruse laenuosa. Tegemist on osaga EL-ilt Ukrainale antava makromajandusliku finantsabi programmist, mille koguväärtus on 1,61 miljardit eurot. Järgmised 500 miljonit eurot eraldatakse Ukrainale juba lähinädalatel, kui Ukraina on lõpule viinud vajalikud juriidilised toimingud ning Ukraina parlament on ratifitseerinud vastastikuse mõistmise memorandumi ning laenulepingu.

Välissuhted RSS

 
Eurooplaste usaldus Euroopa Liidu vastu suureneb

Eurooplaste usaldus Euroopa Liidu vastu suureneb

12/05/2014

Täna avaldatud Eurobaromeetri eriuuringust „Eurooplased 2014” selgub, et üle poole (53%) eurooplastest on positiivselt meelestatud ELi tuleviku suhtes. Eestlaste hulgas näeb ELi tulevikku positiivsena koguni 66% inimestest.
Lisaks näitab uuring, et eestlaste hulgas on usaldus EL-i vastu endiselt tunduvalt suurem kui Euroopas keskmiselt  (Eestis 58%, EL-is keskmiselt 32%). Koos eestlastega on usaldus EL-i vastu kõige kõrgem Rumeenias, Bulgaarias, Leedus ja Soomes.

EL lahtiseletatuna

 
Euroopa Liidu majandus jätkab tõusvas tempos

Euroopa Liidu majandus jätkab tõusvas tempos

05/05/2014

Euroopa Komisjoni kevadprognoos osutab Euroopa Liidu majanduse jätkuvale elavnemisele pärast languse lõppemist aasta tagasi. 2014. aastal peaks SKP reaalkasv ulatuma Eestis 1,9%ni, ELis 1,6%ni ja euroalal 1,2%ni. 2015. aastal peaks see veelgi suurenema – vastavalt 3,0%, 2,0% ja 1,7%ni. Prognoos tugineb eeldusele, et liikmesriigid ja EL rakendavad kokkulepitud poliitilisi meetmeid ning teevad vajalikke kohandusi.

Majandus, rahandus ja maksustamine

 
Euroopa Komisjon eraldab uutele keskkonna- ja kliimaprojektidele 282,6 miljonit eurot

Euroopa Komisjon eraldab uutele keskkonna- ja kliimaprojektidele 282,6 miljonit eurot

30/04/2014

Euroopa Komisjon kiitis täna programmi LIFE+ alusel heaks 225 uue keskkonnaprojekti rahastamise. Valitud projektid on pärit kõigist 28 liikmesriigist ja on seotud looduskaitse, kliimamuutuste, keskkonnapoliitika ning keskkonnaküsimusi käsitleva teabe ja teabevahetusega kogu ELis. Eesti projektidest saab toetust keskkonnaameti kava taastada 2500 hektari jagu loopealseid ning luua põllumeestele tingimused nende harimiseks. Kokku investeeritakse projektidesse kogu ELis ligikaudu 589,3 miljonit eurot, millest komisjon annab 282,6 miljonit.

Energeetika ja loodusvarad, Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
Eesti tähistab Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise 10. aastapäeva kogupereüritusega

Eesti tähistab Euroopa Liidu ja NATO-ga liitumise 10. aastapäeva kogupereüritusega

25/04/2014

Sel aastal möödub 10 aastat Eesti liitumisest NATO ja Euroopa Liiduga. Aastapäeva puhul korraldab Euroopa Komisjon koostöös Euroopa Parlamendi, ELi saatkondade ja riigikantseleiga 1. mail Vabaduse väljakul Euroopa päeva, mis on kogu perele mõeldud meelelahutuslik sünnipäevapidu.

EL lahtiseletatuna

 
Eesti Euroopa Liikumine annab välja tiitli aasta eurooplane 2014

Eesti Euroopa Liikumine annab välja tiitli aasta eurooplane 2014

21/04/2014

Eesti Euroopa Liikumine annab ka sel aastal välja traditsiooniks kujunenud aasta eurooplase tiitli. Kandidaate saab esitada kuni 27. aprillini 2014.

 
Euroopa Komisjon kontrollib suve hakul reisisaitide vastavust tarbijakaitsenõuetele

Euroopa Komisjon kontrollib suve hakul reisisaitide vastavust tarbijakaitsenõuetele

14/04/2014

2013. aastal kogu ELis läbi viidud uuringust selgus, et kontrollitud 552st reisiteenuseid pakkuvast veebisaidist 382 puhul ei järgitud ELi tarbijaõigust. Tänu Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide kooskõlastatud tegevusele on nüüdseks saavutatud olukord, kus 62% kontrollitud veebisaitidest kohtleb kliente nõuetekohaselt. Ülejäänud 38% suhtes kavatsetakse võtta lisameetmeid ja Euroopa asutused jätkavad tööd tarbijaõiguste kaitse tagamisel.

Transport ja reisimine

 
M-tervise rakendus ootab kodanike ettepanekuid mobiiltervishoiu arendamiseks

M-tervise rakendus ootab kodanike ettepanekuid mobiiltervishoiu arendamiseks

10/04/2014

Euroopa Komisjon käivitab täna konsultatsiooni #m-tervise ehk mobiiltervishoiu teemadel, kutsudes kodanikke avaldama arvamust, kuidas parandada eurooplaste tervist ja heaolu mobiilseadmete, nagu mobiiltelefonide, tahvelarvutite, patsiendi jälgimise seadmete ja muude traadita seadmete abil, mis mõõdavad näiteks vererõhku, aitavad diabeetikule insuliini manustada, tuletavad patsiendile meelde, et ta peab rohtu võtma ning annavad toitumisalast nõu.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid

 
Eesti maanteetransport on üks saastavamaid Euroopas

Eesti maanteetransport on üks saastavamaid Euroopas

10/04/2014

Euroopa Komisjon avaldas täna esimest korda ELi transporti käsitleva tulemustabeli, milles võrreldakse liikmesriikide tulemusi 22 transpordiga seotud valdkonnas ja tõstetakse neist enamikus esile viis edukamat ja viis mahajääjat. Eesti tugevuseks on raudteetranspordi kasvav turuosa, nõrkuseks aga maanteetranspordi suur keskkonnamõju.

Transport ja reisimine

 
Euroopa Liit hakkab reguleerima tsiviildroonide kasutamist

Euroopa Liit hakkab reguleerima tsiviildroonide kasutamist

08/04/2014

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku kehtestada uued ranged standardid tsiviilotstarbeliste mehitamata õhusõidukite (droonide) kasutamise reguleerimiseks. Uued standardid käsitlevad ohutust, turvalisust, eraelu puutumatust, andmekaitset, kindlustust ja vastutust. Nende eesmärk on võimaldada Euroopa ettevõtjatel tõusta üleilmseks liidriks selle kujunemisjärgus tehnoloogia turul, tagades samal ajal kõik vajalikud kaitsemeetmed.

Teadus ja tehnoloogia

 
Brüsselis pärjatakse noori tõlkijaid

Brüsselis pärjatakse noori tõlkijaid

08/04/2014

Täna annab Euroopa Komisjoni haridusvolinik Androulla Vassiliou kätte auhinnad 28 kooliõpilasele, kes võitsid tänavuse üleeuroopalise noorte tõlkijate võistluse Juvenes Translatores. Eestist on preemiat vastu võtmas Tallinna Reaalkooli 11. klassi õpilane Rainer Urmas Maine.

Kultuur, haridus ja noored

 
Siim Kallas asendab Euroopa Komisjonis eurovalimiste ajaks puhkusele siirduvat Olli Rehni

Siim Kallas asendab Euroopa Komisjonis eurovalimiste ajaks puhkusele siirduvat Olli Rehni

02/04/2014

Euroopa Komisjoni president Barroso teatas täna, et seitse eurovolinikku kavatsevad kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel ning kuus neist jäävad kuni valimisteni komisjoni tööst kõrvale, et aktiivselt osaleda valimiskampaanias. President Barroso on määranud valimistel osalevatele volinikele asendajad perioodiks 19. aprillist kuni 25. maini. Erandiks on majandusvolinik Olli Rehn, kelle ülesanded võtab volinik Siim Kallas üle juba 7. aprillil.

EL lahtiseletatuna

 
EL kehtestab paindlikumad viisanõuded majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks

EL kehtestab paindlikumad viisanõuded majanduskasvu ja töökohtade loomise edendamiseks

01/04/2014

Euroopa Komisjoni täna esitatud ettepanekuga lühendatakse ja lihtsustatakse oluliselt viisamenetlusi nende jaoks, kes soovivad külastada ELi lühiajaliselt. Samuti vähendatakse menetlustega seotud kulusid ja bürokraatiat, hoolitsedes samal ajal julgeoleku tagamise eest. See aitab elavdada majandustegevust ja luua töökohti näiteks turisminduses ja sellega seotud valdkondades nagu restorani- ja transpordisektoris

Transport ja reisimine

 
Liiklusohutus paranes eelmisel aastal nii Eestis kui ka Euroopas tervikuna

Liiklusohutus paranes eelmisel aastal nii Eestis kui ka Euroopas tervikuna

31/03/2014

2013. aastal vähenes Euroopa teedel liiklusõnnetustes hukkunute arv teist aastat järjest märkimisväärselt. Esialgsete andmete kohaselt vähenes liiklussurmade arv EL-is 2012. aastaga võrreldes 8% ning Eestis 7%. Liiklusohutuse valdkonnas tehtud tööd võib pidada üheks suuremaks Euroopa edulooks. Liiklussurmade vähenemine 17 % võrra alates 2010. aastast tähendab, et säästetud on umbes 9000 inimelu. EL-i strateegiline eesmärk on vähendada liiklusõnnetustes hukkunute arvu ajavahemikul 2010–2020 poole võrra.

Transport ja reisimine

 
EL tegi kokkuvõtteid Euroopa naabruspoliitikast

EL tegi kokkuvõtteid Euroopa naabruspoliitikast

28/03/2014

Eile esitatud ELi aastaaruandest Euroopa naabruspoliitika rakendamise kohta nähtub, et partnerriikide ees seisvad probleemid muutuvad järjest mitmetahulisemaks. Paljude partnerite jaoks on 2013. aasta olnud poliitilise ebastabiilsuse ja raskete sotsiaalmajanduslike tingimuste tõttu kriisiaasta. Sellele vaatamata on EL jätkanud demokraatliku valitsemistava, turvalisuse ning jätkusuutliku ja kaasava arengu toetamist.

Välissuhted RSS

 
EL töötab välja tegevuskava Euroopa majanduse pikaajalise investeerimisvajaduse katmiseks

EL töötab välja tegevuskava Euroopa majanduse pikaajalise investeerimisvajaduse katmiseks

27/03/2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, millega toetatakse varasemast erinevaid viise pikaajalise investeerimise taastamiseks, et Euroopa majandus pöörduks jälle kasvuteele. Meetmepaketti kuuluvad teatis majanduse pikaajalise rahastamise kohta, õigusakti ettepanek tööandjapensionifondide uute eeskirjade kohta ning teatis ühisrahastamise kohta. Nendes esitatakse konkreetsed sammud, mida EL saaks teha pikaajalise rahastamise toetamiseks.

Majandus, rahandus ja maksustamine

 
Euroopa Komisjon lihtsustab võimalusi üleminekuks mahepõllumajandusele

Euroopa Komisjon lihtsustab võimalusi üleminekuks mahepõllumajandusele

25/03/2014

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku võtta vastu uus määrus mahepõllumajandusliku tootmise ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta. Uues ettepanekus on arvesse võetud tarbijate ja tootjate probleeme ning püütud kõrvaldada kehtiva süsteemi puudujääke. ELi mahepõllumajandusturu maht on viimase kümne aastaga neljakordistunud. Seepärast on vaja eeskirju ajakohastada ja kohandada, et sektor saaks veelgi edasi areneda ja oleks võimalik lahendada võimalikke tulevikuprobleeme.

Põllumajandus, kalandus ja toiduained

 
Eesti on Euroopas e-tervise esirinnas, kuid teha on veel palju

Eesti on Euroopas e-tervise esirinnas, kuid teha on veel palju

24/03/2014

Euroopa Komisjon avaldas täna kahe uuringu tulemused e-tervise vahendite kasutamise kohta: üks neist puudutab Euroopa aktiivravi haiglaid ja teine perearstide tööd. Uuringud näitavad, et e-tervise võimalusi kasutatakse varasemast rohkem: 2013. aastal kasutas e-tervise vahendeid 60% EL-i perearstidest, s.o 50% rohkem kui 2007. aastal, kuid arenguruumi on ikka veel päris palju.

Keskkond, tarbijad ja tervishoid, Teadus ja tehnoloogia

 
Enamik eurooplasi on ELi põllumajanduspoliitikaga rahul

Enamik eurooplasi on ELi põllumajanduspoliitikaga rahul

10/03/2014

Täna avaldatud eurobaromeetri küsitluse kohaselt arvab üle kolmveerandi (77%) eurooplastest, et ühine põllumajanduspoliitika toob kasu kõigile ELi elanikele. Eestlastest on samal seisukohal koguni 85% vastanutest. Üle 90% eurooplastest ja 85% eestlastest toetab uusi õiglasemaid ja sihipärasemaid põllumajandustoetusi ning põllumajandustootjatele antavate rahaliste toetuste sidumist keskkonnahoidlikumate põllumajandustavadega (nn keskkonnasäästlikumaks muutmise toetus, mille poolt on 91% eurooplastest ja 85% eestlastest).

Põllumajandus, kalandus ja toiduained

 
Ukraina abipakett

Ukraina abipakettpdf(736 kB)

07/03/2014

Käesolev dokument sisaldab peamiseid konkreetseid meetmed, mida Euroopa Komisjon kavandab lühikeses ja keskpikas perspektiivis Ukraina toetamiseks.

Välissuhted RSS

 
President Barroso

Euroopa Komisjon võttis vastu abipaketi Ukrainale

05/03/2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu abipaketi konkreetsete meetmetega majandusliku ja rahandusliku abi andmiseks Ukrainale. Meetmed on komisjoni panuseks Euroopa ja rahvusvahelise kogukonna pingutustesse Ukraina majanduse ja poliitiliste reformide toetamisel ning need esitatakse ELi riigipeadele ja valitsusjuhtidele enne nende erakorralist kohtumist 5. märtsil.

Välissuhted RSS

 
Käsi hoidmas lambipirni

Euroopa muutub uuenduslikumaks, Eestit iseloomustab kiire innovatsioonikasv

04/03/2014

Euroopa on vähendanud oma innovatsioonialast mahajäämust Ameerika Ühendriikidest ja Jaapanist, kuid erinevused ELi liikmesriikide innovatsioonitulemuslikkuses on endiselt suured. Täna avaldatud tulemustabelis on Eesti 13. kohal, kuuludes nn innovatsiooni järgijate rühma, kus innovatsioonitase ületab ELi keskmist või on selle lähedal. Eesti on tulemustabelis aastaga koha võrra tõusnud ning ühtlasi oli Eesti innovatsioonikasv oma rühma kiireim.

Teadus ja tehnoloogia

 
Linnud

EL otsib lahendusi tarbijate murele mobiilirakenduste usaldusväärsuse pärast

27/02/2014

Mobiilirakenduste sõltumatu analüüsiplatvormi Distimo andmetel pärineb ligi 80% selle tööstusharu sissetulekutest – hinnanguliselt üle 10 miljardi euro aastas – nn rakendusesisestest ostudest. Need on ostud, mida näiteks lapsed teevad mängu käigus, et pääseda ligi konkreetsele sisule või funktsioonidele. Praegu reklaamitakse enam kui 50% ELi internetimängude turul olevaid mänge tasuta mängudena, kuigi nende käigus on mõnikord vaja teha kulukaid oste. Ka täiskasvanud tarbijad ei saa tihti arugi, et nad teevad kulutusi, kuna raha saab nende krediitkaardilt võtta ilma nõusolekuta konkreetse ostu tegemiseks.

Teadus ja tehnoloogia

 
ELi talvine majandusprognoos näitab Eesti majanduskasvu hoogustumist ekspordi toel

ELi talvine majandusprognoos näitab Eesti majanduskasvu hoogustumist ekspordi toel

25/02/2014

Euroopa Komisjoni talvise majandusprognoosi kohaselt jätkub majanduse elavnemine Eestis ja ELis tervikuna. Prognoosi kohaselt on SKP reaalkasv 2014. aastal Eestis 2,3%, ELis 1,5% ja euroalal 1,2% ning 2015. aastal peaks see suurenema 3,6%ni Eestis,  2,0%ni ELis ja 1,8%ni euroalal. Prognoos põhineb endiselt eeldusel, et ELi ja liikmesriikide tasandil kokku lepitud poliitikameetmete rakendamine toetab usalduse suurenemist ja rahastamistingimuste paranemist ning viib edasi liikmesriikides tehtavat vajalikku kohandamist, suurendades samal ajal kasvupotentsiaali.

Majandus, rahandus ja maksustamine

 
Euroopa Komisjon kaebab Eesti kohtusse keskkonnainfo puuduliku kättesaadavuse päras

Euroopa Komisjon kaebab Eesti kohtusse keskkonnainfo puuduliku kättesaadavuse päras

20/02/2014

Euroopa Komisjon kavatseb Eesti kohtusse kaevata seoses puudustega keskkonnainfo kättesaadavust käsitlevates õigusaktides. Euroopa Liidu õiguse kohaselt peavad liikmesriigid tagama kodanikele hõlpsa juurdepääsu avalike asutuste valduses olevale keskkonnainfole. Olles hinnanud Eesti õigusakte selles valdkonnas, on komisjon jõudnud järeldusele, et nendes on puudujääke. Korduvatest hoiatustest hoolimata ei ole Eesti valitsus teinud midagi olukorra parandamiseks. Seepärast kaebab komisjon keskkonnavoliniku Janez Potočniku soovitusel Eesti Euroopa Liidu kohtusse.

Õigus ja kodanike õigused

 
Euroopa Komisjon võttis vastu uued lennujaamadele ja lennuettevõtjatele antava riigiabi suunised

Euroopa Komisjon võttis vastu uued lennujaamadele ja lennuettevõtjatele antava riigiabi suunised

20/02/2014

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uued suunised riigiabi andmise kohta liikmesriikide lennujaamadele ja -ettevõtjatele. Suunised peavad tagama head piirkondadevahelised ühendused ja liikumisvõimalused ELi kodanikele, moonutamata sealjuures ülemäära konkurentsi ühtsel turul. Suunised on osa komisjoni riigiabi ajakohastamise strateegiast.

Transport ja reisimine

 
 

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei