Navigatsioonitee

Navigeerimisriba

Komisjon võttis vastu partnerluslepingud Balti riikidega ELi struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks aastatel 2014–2020

Komisjon võttis vastu partnerluslepingud Balti riikidega ELi struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks aastatel 2014–2020

Euroopa Komisjon võttis vastu partnerluslepingud Balti riikidega (Läti, Leedu, Eesti), milles sätestatakse strateegia Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide optimaalseks kasutamiseks, et toetada nende riikide piirkondi ja inimesi.

 
20/06/2014

Tänase kokkuleppe alusel tehakse järgmised investeeringud:
• Eestis: kokku 3,59 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika vahenditest aastatel 2014–2020 (jooksevhindades, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö vahendid), 726 miljonit eurot maaelu arenguks ja 101 miljonit eurot kalandus- ja merendussektori toetamiseks.
• Lätis: kokku 4,51 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika vahenditest aastatel 2014–2020 (jooksevhindades, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö vahendid), 1,07 miljardit eurot maaelu arenguks ja ligikaudu 140 miljonit eurot kalandus- ja merendussektori toetamiseks.
• Leedus: kokku 6,82 miljardit eurot ühtekuuluvuspoliitika vahenditest aastatel 2014–2020 (jooksevhindades, sealhulgas Euroopa territoriaalse koostöö vahendid), 1,61 miljardit eurot maaelu arenguks ja 63 miljonit eurot merendussektori arengu toetamiseks ja ühise kalanduspoliitika rakendamiseks.

ELi investeeringutega suurendatakse Balti riikide majanduse tootlikkust, toetatakse investeeringuid innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevusse ning aidatakse luua kaasaegset, säästlikku ja tõhusat transpordisüsteemi. Investeeringud aitavad kaasa tasakaalustatud territoriaalarengule ning keskkonnahoidliku ja ressursitõhusa majanduse loomisele, mille eesmärk on pakkuda kvaliteetseid töökohti ja võidelda sotsiaalse tõrjutusega. Investeeringutega parandatakse ka haridussüsteemi kvaliteeti ja avaliku halduse tõhusust.

Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondid on:
• Euroopa Regionaalarengu Fond
• Euroopa Sotsiaalfond
• Ühtekuuluvusfond
• Euroopa Merendus- ja Kalandusfond
• Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso ütles partnerluslepingute vastuvõtmist kommenteerides:
Mul on hea meel kolme Balti riigi aruka ja jätkusuutliku majanduskasvu strateegiate üle, mis ühendavad uue lähenemisviisi Euroopa ühtekuuluvuspoliitikaga aastatel 2014–2020 ja strateegia „Euroopa 2020” prioriteetidega. Need ELi investeeringud aitavad innovatsiooni, koolituste ja hariduse toetamise kaudu luua püsivaid töökohti ja edendada majanduskasvu ning vähese süsinikdioksiidiheitega ressursitõhusa majanduse arengut.”

Regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn: „Võtsime täna vastu tähtsad strateegilised investeerimiskavad, mis aitavad Balti riikides järgmise kümne aasta jooksul luua töökohti ja majanduskasvu. Partnerluslepingud näitavad meie ühist tahet kasutada ELi investeeringuid võimalikult tõhusalt. Aeg on teha muutusi. Reformitud ühtekuuluvuspoliitika valguses peavad investeeringud olema strateegilised ja suunatud reaalmajandusele, jätkusuutlikule majanduskasvule ja inimestele. Kvaliteetsete programmide elluviimiseks on vaja kõigi osapoolte pühendumist.” „Investeerimisstrateegiad tuginevad Balti riikide praegustele püüdlustele lahendada meie ees seisvaid pakilisi probleeme. Nende riikide eesmärk on suurendada teadus- ja arendustegevusse tehtavaid investeeringuid, kasutada rohkem taastuvaid energiaallikaid, võidelda vaesusega ja suurendada tööhõivet, eelkõige noorte hulgas. Sellega aitavad kolm Balti riiki märkimisväärselt kaasa ka meie ühiste ELi eesmärkide saavutamisele.

Komisjoni president José Manuel Barroso annab kolm Balti riikide partnerluslepingut ametlikult üle Läti, Leedu ja Eesti peaministrile 21. juunil Tallinnas.

Kõik liikmesriigid on nüüdseks oma partnerluslepingud komisjonile esitanud. Need lepingud kiidetakse heaks pärast konsultatsioone.

Lisateave:
Märgukiri partnerluslepingute ja rakenduskavade kohta
www.ec.europa.eu/esif

Euroopa Komisjoni ja Eesti vaheline partnerlusleping
Eesti partnerluslepingu kokkuvõte
Ühtekuuluvuspoliitika ja Eestipdf


Pressiteate täistekst

 

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem

Püsige liinil

Aidake meil veebisaiti täiustada

Jah Ei