Navigation path

ESF i media

En koppling mellan biologisk mångfald och arbetsmarknad

01/03/2013

Skogsarbetare
© Joze Pojbic

En nyligen publicerad rapport gör kopplingar mellan Europas målsättningar för den biologiska mångfalden och målen för sysselsättningen, samtidigt som den kartlägger vilken kompetens arbetstagare behöver få för att nå dessa mål.

Med biologisk mångfald menas den stora variation av levande organismer som finns på vår planet, och de många ekosystem och livsmiljöer som krävs för att dessa ska må bra.Att bevara den biologiska mångfalden är viktigt: Om en djurart utrotas är den borta för alltid, och med den en rad nyttiga fördelar.Utan bin som pollinerar åkrarna ökar risken för livsmedelsbrist, om skogar och våtmarker försvinner minskar ekosystemens naturliga förmåga att hantera klimatförändringarna och när växter utrotas kan vi gå miste om outforskade nya källor till läkemedel; både aspirin och penicillin har till exempel sitt ursprung i naturen.Omkring 25 % av Europas arter och 62 % av deras livsmiljöer är just nu i riskzonen.

EU:s strategi för biologisk mångfald lanserades 2011 och syftar till att vända den negativa utvecklingen för biologisk mångfald och bevara de fördelar och nyttor som naturen har att erbjuda – såväl för miljön som för ekonomin och sysselsättningen.Rapporten ”EU:s mål för biologisk mångfald och arbetsmarknaden” (EU biodiversity objectives and the labour market) utreder hur arbetet med att bevara den biologiska mångfalden kan skapa nya jobb.Rapporten belyser också hur arbetstagare måste tillägna sig nya färdigheter om vi ska kunna nå målen.I rapporten definieras och analyseras tre olika typer av jobb:

  • Jobb som direkt syftar till att bevara biologisk mångfald, som miljösamordnare och naturvårdare vid naturreservat och nationalparker.
  • Jobb som har stor inverkan på biologisk mångfald, till exempel jordbrukare och fiskeriinspektörer.
  • Jobb som är beroende av biologisk mångfald, till exempel inom bioteknik, turism och läkemedelsforskning.

Rapporten påpekar att kartläggningen av kompetensunderskottet och utbildningsbehovet på det här området i vissa medlemsstater bara har börjat.Det krävs ett mer strategiskt tillvägagångssätt för att utveckla utbildningsmöjligheterna, säger man i rapporten.Sådana åtgärder skulle dock innebära ett viktigt lyft för arbetsmarknaden, som får ett tillskott av fler kvalificerade och kunskapsintensiva jobb när målen för biologisk mångfald ska uppnås.Med fler jobb av hög kvalitet kan man locka unga jobbsökande till en ny bransch, och större kunskap om biologisk mångfald hos anställda inom jordbruk, skogsbruk och fiskerinäring bidrar till att bevara och utveckla arbetstillfällen i dessa krympande branscher.Finansiering från EU – däribland från ESF – har stor betydelse för befästandet av länken mellan sysselsättning och bevarandet av den biologiska mångfalden inom samtliga dessa tre jobbkategorier.Rapporten tar också upp de sysselsättningsmöjligheter som biologisk mångfald kan erbjuda arbetslösa och arbetssökande ur missgynnade grupper.

Rapporten
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce