Navigation path

ESF i media

Hur ska man stärka de europeiska fondernas partnerskapsprincip?

27/04/2012

Handskakning
© Istockphoto | File #: 2968304 | 03-01-07 © Ashwin Kharidehal Abhirama

Kommissionen har presenterat en rad principer som ska vägleda EU-länderna i hur de ska organisera relevanta samarbetspartners deltagande i olika stadier av genomförandet av det gemensamma strategiska ramverket för de europeiska fonderna. Dessa principer lägger grunden till en europeisk uppförandekod för partnerskap (European Code of Conduct on partnership, ECCP), i vilken det kommer att fastställas minimikrav för nationella myndigheter när det gäller att se till att samarbetspartners bidrag håller hög kvalitet.

Varför en ”europeisk uppförandekod för partnerskap”?

Åtgärder för tillväxt och sysselsättning kräver både ett ansvarstagande på hög politisk nivå och en mobilisering av alla aktörer i hela Europa. Partnerskap har identifierats som avgörande för att göra strategin Europa 2020 framgångsrik.

Partnerskapsprincipen har länge varit en av de viktigaste principerna i hanteringen av de europeiska fonderna. Samarbetspartner – regionala och lokala myndigheter, ekonomiska och sociala intressegrupper och alla de organisationer som representerar civilsamhället – ska vara aktivt engagerade i ett nära samarbete genom hela programcykeln när det gäller förberedelse, genomförande, övervakning och utvärdering.

Partnerskap kan ge många fördelar och mervärden som kan omfatta allt från ett ökat engagemang och bredare expertkunskaper till större öppenhet och en effektivare politisk beslutsprocess. Erfarenheten visar dock att det finns stora skillnader i hur partnerskapsprincipen tillämpas inom EU, beroende på hur de nationella institutionerna fungerar och vilken politisk kultur som råder. Hur effektiv partnerskapsprincipen är beror också på samarbetspartnernas tekniska möjligheter att bidra i en betydande omfattning till processen, vilket väcker frågan om kapacitetsuppbyggnad.

Dokumentet syftar till att underlätta diskussionerna om vad som ska ingå i en europeisk uppförandekod. Kommissionen välkomnar synpunkter och förslag från organisationer såväl som från enskilda personer. Synpunkter kan skickas till empl-eccp@ec.europa.eu.

Vad ingår i den föreslagna ramen?

I dokumentet undersöks vilken sorts samarbetspartner som bör väljas. EU-länderna bör, med hänsyn till nationella förhållanden, identifiera relevanta intressenter i GSR-fonderna, incitament och rättsliga och administrativa hinder för partnerskap och eventuella sätt att undanröja dessa hinder.

Kommissionen föreslår även metoder för att göra samarbetspartner delaktiga i de olika stadierna av fondernas skötsel, som till exempel att delta i övervakningskommittéer och i urvalet av faktiska projekt och att utvärdera program. Man lyfter fram ett antal goda exempel på hur framgångsrika partnerskap redan i dag har etablerats i flera länder.

Slutligen diskuterar man även hur nationella myndigheter vid behov kan bidra till sina samarbetspartners kapacitetsbyggnad, särskilt när det gäller särskilda mindre organisationer, och hur man kan säkerställa ett fortsatt utbyte av erfarenheter och goda exempel inom området.

Vad finns det för förslag på motsvarande bestämmelser för perioden 2014–2020?

I oktober 2011 lade kommissionen fram ett förslag till regler för det gemensamma strategiska ramverket för de europeiska fonderna, däribland ESF, för perioden 2014–2020.

Artikel 5 i förslaget till grundförordning

(1) För partnerskapsavtalet samt för varje program ska medlemsstaterna organisera ett partnerskap med följande partner:
(a) behöriga regionala och lokala myndigheter, stads- eller andra offentliga myndigheter,
(b) ekonomiska och sociala intressenter,
(c) organ som representerar civilsamhället, däribland samarbetspartner på miljöområdet, icke-statliga organisationer och organ med ansvar för främjandet av jämlikhet och icke-diskriminering.
(2) Enligt strategin för flernivåstyre ska medlemsstaterna göra samarbetspartnerna delaktiga i att förbereda partnerskapsavtal och lägesrapporter och att förbereda, genomföra, övervaka och utvärdera program. Samarbetspartnerna ska delta i programmens övervakningskommittéer.
(3) Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 142 i syfte att införa en europeisk uppförandekod som fastställer mål och kriterier för att stödja genomförandet av partnerskap och för att underlätta utbyte av information, erfarenheter, resultat och god praxis mellan medlemsstater.
(4) Kommissionen ska minst en gång om året för varje GSR-fond samråda med organisationer som representerar partner på unionsnivå om genomförandet av stöd från GSR-fonderna1.

1Samråd ska äga rum minst två gånger under programperioden för Europeiska havs- och fiskerifonden (EMFF) enligt artikel 90 i förordningen som rör denna fond.

Dessutom innehåller grundförordningen bestämmelser som direkt hänför sig till partnerskap och som är förbundna med denna princip, bland annat om övervakning, rapportering och utvärdering.