Navigation path

ESF i media

Gemensam strategisk ram: tydliga investeringsprioriteringar mellan EU-fonder

15/03/2012

3D, röd linje runt labyrint
© Istockphoto | File #: 16896201 | 06-16-11 © Pingebat

Kommissionen har presenterat en ”Gemensam strategisk ram” (CSF) som ska fungera som en vägledning för medlemsstaterna i deras förberedelser för den kommande sammanhållningspolitiken.

CSF blir ett stöd för att forma tydliga investeringsprioriteringar inför nästa programperiod från 2014 till 2020 i medlemsstaterna och deras regioner. Denna ram kommer att göra det avsevärt lättare att kombinera olika EU-fonder för att maximera effekten av dem. Nationella och regionala myndigheter kommer att använda denna ram som en bas när de ska utarbeta sina ”partnerskapsavtal” med kommissionen, i vilka de åtar sig att uppfylla Europas tillväxt- och jobbmål för 2020.

I översikten som publicerades den 14 mars framgår investeringsprioriteringar och nyckelåtgärder. Ramen ersätter dagens separata uppsättningar av strategiska riktlinjer för sammanhållningspolitiken, jordbrukspolitiken samt fiskeri- och havspolitiken. Ramen kommer att utgöra ett enda vägledande instrument för alla fem EU-fonder (ERUF, ESF, Sammanhållningsfonden, EJFLU och EHFF), i syfte att stärka samverkan mellan EU:s olika politikområden och säkerställa bättre effekter för medborgare och lokala företag.

Dokumentet kommer att antas i sin slutgiltiga form så snart Europaparlamentet och rådet har enats om kommissionens förslag om sammanhållningsfonderna inför nästa fleråriga budgetram.

Kommentarer om den gemensamma strategiska ramen kan skickas per e-post till Europeiska kommissionen.


RSS och sociala medier

Twitter Facebook RSS

Senaste uppdatering: 15/03/2012 | Till början