Navigation path

Vanliga frågor

Vad är ESF?

 • Europeiska socialfonden, ESF, instiftades år 1957 i och med antagandet av Romfördraget.
 • ESF är en av EU:s strukturfonder och det viktigaste verktyget för att skapa fler och bättre jobb i Europa.
 • Under perioden 2007–2013 kommer ESF att investera omkring 75 miljarder euro i Europeiska unionen. Därutöver bidrar de enskilda medlemsstaterna med sammanlagt omkring 50 miljarder euro. Europeiska kommissionen uppskattar att fler än 70 miljoner människor kommer att beröras av insatserna.

Mer information om ESF

Hur stor är den sammanlagda budgeten för ESF?

ESF:s budget för perioden 2007–2013 uppgår till omkring 75 miljarder euro, drygt 10 miljarder per år. Med medfinansiering på nationell nivå från såväl offentlig som privat sektor uppgår den sammanlagda budgeten för ESF-stödda åtgärder till mer än 117 miljarder euro.

Mer information om ESF:s budget finns i avsnittet om data och diagram.

Inom vilka områden verkar ESF?

ESF stödjer bland annat åtgärder inom följande områden:

 • livslångt lärande och yrkesutbildning
 • arbetsorganisation
 • stöd till anställda i samband med omstruktureringar
 • arbetsmarknadstjänster
 • integration av missgynnade eller utsatta grupper på arbetsmarknaden
 • reformer inom utbildningssystemen
 • nätverk mellan arbetsmarknadens parter och icke-statliga organisationer.
 • utbildning inom offentlig förvaltning och offentliga tjänster

Sök mer information om ESF:s prioriteringar i databasen förprioriteringar (EN).

Var hittar dokumentation om ESF?

Under rubriken Bibliotek på webbplatsen finns PDF-versioner av samtliga publikationer.

Vilka typer av verksamhet medfinansieras av ESF?

ESF medfinansierar projekt inom en rad olika områden som syftar till att skapa bättre jobb och ökad social integration, beroende på vilka prioriteringar medlemsstaterna har beslutat om.

Under rubriken Verksamhet finns en översikt över vilka verksamhetsområden som finansieras.

Mer information om vilka konkreta projekt som får stöd från ESF finns under rubriken Projektexempel.

Vem kan få ekonomiskt stöd från ESF?

Så väl kommersiella företag som offentliga myndigheter och ideella organisationer kan ansöka om stöd. Enskilda individer kan dock inte få stöd, det är bara företag och organisationer som kan skicka in en ansökan. Mer information om hur man deltar finns här.

ESF administreras på nationell eller regional nivå. Kontakta förvaltningsmyndigheten i ditt land eller din region för att ta reda på hur du kan dra nytta av ESF.Kontaktuppgifter finns under rubriken Stöd i ditt land.

Varje medlemsstat publicerar även en förteckning över projekt som har beviljats stöd.

Vad är en förvaltningsmyndighet?

ESF:s förvaltningsmyndigheter har så väl nationella som regionala kontor. De sprider information om ESF och tar emot samt bedömer inkomna ansökningar. De ansvarar även för utbetalningen av bidragsmedel och övervakar godkända projekt.

Kan ett projekt samarbeta med andra medlemsstater?

ESF stödjer projekt som samarbetar med projekt eller organisationer i andra medlemsstater.

Under rubriken Verksamhetsområden finns mer information om gränsöverskridande projekt.

Information om gränsöverskridande projekt som får stöd från ESF kan också sökas i projektdatabasen.

Vad är en övervakningskommitté?

Övervakningskommittéerna övervakar genomförandet av ESF-programmen. De består av representanter från offentliga myndigheter, arbetsmarknadens parter, icke-statliga organisationer, utbildningsväsendet samt Europeiska kommissionen.

Hur får jag stöd?

ESF administreras på nationell och/eller regional nivå. Kontakta den ansvariga förvaltningsmyndigheten i ditt land eller din region för att ta reda på hur du kan dra nytta av ESF.

Kontaktinformation finns på webbplatsen under rubriken ESF i medlemsstaterna

Ger ESF ekonomiskt stöd till studerande?

Om ett av ESF:s operativa program har utbildning som prioritet kan det lämna bidrag till studerande.

Mer information om stöd till utbildning inom ramen för ESF finns i databasen för prioriteringar.

Information om studier och arbete utomlands finns på Erasmusprogrammets webbplats: http://ec.europa.eu/education.

En av våra anställda ska delta i en utbildning. Vilket stöd kan vi som arbetsgivare få från ESF och under vilka förutsättningar?

I princip kan ESF ge stöd till fortbildning och utbildning av anställda. ESF administreras dock på nationell och/eller regional nivå. Kontakta den ansvariga förvaltningsmyndigheten i ditt land eller din region för att ta reda på om du har rätt till ESF-stöd i ditt land. Kontaktinformation finns på webbplatsen under rubriken ESF i medlemsstaterna.

Vi vill starta ett utbildningscentrum. Kan vi få hjälp från ESF?

I princip kan ESF ge stöd till utbildningscentrum.

ESF administreras dock på nationell eller regional nivå. Kontakta förvaltningsmyndigheten i ditt land eller din region för att ta reda på om du är berättigad att söka stöd från ESF. Kontaktuppgifter finns under rubriken Stöd i ditt land.

Kan ESF stödja ett projekt i Afrika?

ESF ger stöd till verksamhet inom EU.

Information om stöd till projekt utanför Europa finns på webbplatsen för EuropeAid.

Vår organisation medfinansieras av ESF. Vilken logotyp ska vi använda i vår dokumentation?

Det finns ingen särskild ESF-logotyp. I tillämpningsföreskrifterna för ESF står det:

”Alla informations- och offentlighetsåtgärder som riktas till stödmottagare, potentiella tödmottagare och allmänheten skall innehålla följande:

a) Den europeiska unionens emblem […] och en hänvisning till Europeiska unionen.
b) Hänvisning till den berörda fonden: […] För ESF: ”Europeiska socialfonden”.
c) Ett uttalande som förvaltningsmyndigheten valt för att lyfta fram mervärdet av gemenskapens stöd, helst ”En investering för framtiden”.

För små reklamföremål skall b och c inte tillämpas.”

Mer information finns också i broschyren Riktlinjer för stödmottagare och andra externa aktörer angående användning av EU:s emblem i samband med EU-program.

Har jag verkligen ”vunnit ESF-lotteriet”?

Kommissionen känner till den rad av falska e-postmeddelanden där ESF anges som avsändare. Meddelandet informerar mottagarna om att de har vunnit en ansenlig summa pengar, och de uppmanas att skicka sina kontaktuppgifter via e-post.

Vi vill klargöra att det inte är kommissionen som ligger bakom de här meddelandena. De har inte skickats på uppdrag av kommissionen. Vi rekommenderar att du inte svarar på dem. Om du har frågor och vill kontakta kommissionen angående Europeiska socialfonden är du välkommen att använda vårt kontaktformulär.