Navigation path

ESS v novicah

Kako okrepiti načelo partnerstva v evropskih skladih?

27/04/2012

Rokovanje
© Istockphoto | File #: 2968304 | 03-01-07 © Ashwin Kharidehal Abhirama

Komisija je predstavila opis načel, ki morajo državam EU nuditi smernice za organizacijo udeležbe ustreznih partnerjev v različnih fazah izvajanja skladov skupnega strateškega okvira EU. S tem pripravlja podlago za Evropski kodeks dobre prakse na področju partnerstva, ki bo določil minimalne zahteve, ki jih bodo nacionalni organi morali upoštevati, da bi zagotovili visokokakovostno udeležbo partnerjev.

Zakaj „Evropski kodeks dobre prakse na področju partnerstva“?

Prizadevanja za rast in delovna mesta zahtevajo visoko stopnjo zavedanja odgovornosti na najvišji politični ravni in mobilizacijo vseh akterjev po celi Evropi. Partnerstvo je zato opredeljeno kot ključno sredstvo za izvajanje strategije Evropa 2020.

Načelo partnerstva že dolgo velja za enega od ključnih načel upravljanja evropskih skladov. Partnerji – regionalni in lokalni organi, ekonomski in socialni partnerji ter številne organizacije, ki predstavljajo civilno družbo – se morajo aktivno in dosledno vključevati v vse ravni celotnega programskega cikla, tj. v pripravo, izvajanje, spremljanje in vrednotenje.

Partnerstvo lahko ustvari mnoge koristi in dodano vrednost, ki segajo vse od okrepljene zavezanosti in večjega strokovnega znanja in izkušenj do večje preglednosti in izboljšane učinkovitosti procesa oblikovanja politike. Vendar pa izkušnje kažejo, da obstajajo na ravni celotne EU velike razlike pri uporabi načela partnerstva, kar je odvisno od nacionalnih institucionalnih sistemov in političnih kultur. Učinkovitost načela partnerstva pa je odvisna tudi od tega, ali so partnerji v strokovnem smislu sposobni bistveno prispevati k procesu, pri čemer se odpira vprašanje povečanja zmogljivosti.

Namen dokumenta je omogočiti razpravo o prihodnji vsebini evropskega kodeksa dobre prakse. Komisija pozdravlja odzive in predloge organizacij in posameznikov. Pripombe lahko pošljete na naslov empl-eccp@ec.europa.eu.

Kateri so elementi predlaganega okvira?

Dokument obravnava možen izbor partnerjev. Države EU morajo na nacionalni ravni opredeliti ustrezne zainteresirane strani v skladih SSO, spodbude, pravne in upravne ovire za partnerstvo ter po možnosti načine za odpravo teh ovir.

Komisija predlaga tudi pristope za vključevanje partnerjev v različne ravni upravljanja skladov, ki segajo vse od udeležbe v odborih za spremljanje do njihove vključenosti v izbiranje dejanskih projektov ter ocenjevanje programov. Predstavljenih je več primerov najboljše prakse, ki prikazujejo, kako se uspešna partnerstva že danes vzpostavljajo v več državah.

Premislek pa je namenjen tudi temu, kako naj bi nacionalni organi po potrebi prispevali k povečanju zmogljivosti svojih partnerjev, zlasti manjših organizacij, in kako bi bilo mogoče zagotoviti stalno izmenjavo izkušenj in najboljše prakse na tem področju.

Katera so predlagana ustrezna pravila za obdobje 2014–2020?

Komisija je oktobra 2011 predstavila predlog pravil za delovanje skladov skupnega strateškega okvira EU, med drugim tudi ESS, v obdobju 2014-2020.

Člen 5 osnutka uredbe o skupnih določbah

(1) Država članica za pogodbo o partnerstvu oziroma vsak program organizira partnerstvo s:
(a) pristojnimi regionalnimi, lokalnimi, mestnimi in drugimi javnimi organi;
(b) ekonomskimi in socialnimi partnerji; ter
(c) organi, ki predstavljajo civilno družbo, vključno z okoljskimi partnerji in nevladnimi organizacijami ter organi, odgovornimi za spodbujanje enakosti in boja proti diskriminaciji.
(2) Države članice v skladu s pristopom upravljanja na več ravneh vključijo partnerje v pripravo pogodb o partnerstvu in poročil o napredku ter pripravo, izvajanje, spremljanje in ocenjevanje programov. Partnerji sodelujejo v odborih za spremljanje programov.
(3) Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 142 sprejme delegirane akte za Evropski kodeks dobre prakse, ki določa cilje in merila za podporo izvajanju partnerstva in lažjo izmenjavo informacij, izkušenj, rezultatov in dobrih praks med državami članicami.
(4) Komisija se z organizacijami, ki zastopajo partnerje na ravni Unije, najmanj enkrat letno in za vsak sklad SSO posvetuje o izvajanju podpore iz skladov SSO1.

1V skladu s členom 90 uredbe, ki ureja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), se posvetovanje opravi najmanj dvakrat v programskem obdobju ESPR.

Poleg tega SSO vsebuje določbe, ki se neposredno nanašajo na partnerstvo ali so povezane s tem načelom, kot so določbe o spremljanju, poročanju in vrednotenju.