Navigation path

ESF v správach

Vytváranie príležitostí pre mladých ľudí

12/03/2013

Mladé ženy si hľadajú prácu
© European Union

Komisia navrhla pravidlá, ktoré umožnia uskutočniť iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Tento nový nástroj navrhla vo februári Európska rada a na obdobie rokov 2014 – 2020 by mal disponovať rozpočtom vo výške 6 miliárd EUR.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti by mala pomáhať predovšetkým mladým ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní ani zapojení do procesu vzdelávania či odbornej prípravy, a bude sa ich snažiť začleňovať do pracovného trhu. Poskytuje dodatočné finančné prostriedky regiónom Únie, v ktorých miera nezamestnanosti mladých v roku 2012 presiahla 25 %.

Finančné prostriedky pod hlavičkou iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí sa teda použijú na posilnenie a zrýchlenie opatrení, ktoré obsahuje balík opatrení v oblasti zamestnanosti mladých prijatý v decembri 2012. Členské štáty EÚ môžu využiť tieto prostriedky najmä na financovanie opatrení, ktorými sa v oprávnených regiónoch bude implementovať odporúčanie na zavedenie systému záruk pre mladých, ktoré schválili ministri práce a sociálnych vecí počas zasadnutia na pôde Európskej rady 28. februára. V rámci iniciatívy Záruka pre mladých by členské štáty mali zaviesť opatrenia, ktorými sa zaistí, aby mladí ľudia do 25 rokov dostali kvalitnú pracovnú ponuku alebo pokračovali vo vzdelávaní, učňovskej či odbornej príprave do štyroch mesiacov po ukončení školy alebo pracovného pomeru.

Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí bude dopĺňať ostatné projekty, ktoré sa vykonávajú na vnútroštátnej úrovni vrátane projektov podporovaných z ESF. Cieľom je vytvoriť alebo vykonávať systémy záruk pre mladých, napr. prostredníctvom reformy príslušných inštitúcií a služieb.

Rozpočet by mali tvoriť 3 miliardy EUR z rozpočtového riadku vyčleneného na podporu zamestnanosti mladých ľudí a aspoň 3 miliardy EUR z ESF.Vzhľadom na súčasné rozpočtové ťažkosti v mnohých členských štátoch budú musieť jednotlivé štáty prispievať vlastným spolufinancovaním len k časti poskytnutej z ESF.