Navigation path

ESF v správach

Hodnotenie protikrízovej odozvy ESF

14/05/2012

Hasič
© Istockphoto | ollo

Komisia predstavila nezávislú správu s názvom Hodnotenie reakcie ESF na hospodársku a finančnú krízu.

V novej správe vypracovanej pre Európsku komisiu sa hodnotí, ako ESF pomohol členským štátom vyrovnať sa s krízou. Zo správy vyplýva, že operačné programy ESF boli reakčné a prospeli im zjednodušenia zavedené v roku 2009.

Aktívne už vo svojej podstate

Napriek zložitým okolnostiam, za ktorých by sa dal predpokladať prechod k pasívnym krátkodobým opatreniam, výdavky na aktívne opatrenia v oblasti pracovného trhu počas krízy v skutočnosti vzrástli. Autori správy poznamenávajú, že za to možno vďačiť ESF, ktorý presadzuje aktívne opatrenia a prispieva k dlhodobejším štrukturálnym zmenám na pracovnom trhu. Správa obsahuje niekoľko odporúčaní pre ESF: naďalej rozvíjať schopnosť rýchlej reakcie v prípade núdze; postupne redukovať protikrízové opatrenia, ak hrozí, že by narušili aktívne opatrenia pre boj s dlhodobou štrukturálnou nezamestnanosťou; a posilniť zameranie ESF na štrukturálne opatrenia a zraniteľné skupiny.

Pohľad do budúcnosti

Autori takisto odporúčajú, aby ESF posilňoval štrukturálne zlepšenia na podporu zamestnateľnosti a sociálneho začlenenia zároveň s oživovaním po kríze. Taktiež by sa mal viac zameriavať na predvídanie zmien v súlade s európskou stratégiou zamestnanosti, a to napr. tak, že bude vylepšovať koncepcie celoživotného vzdelávania a aktívne opatrenia pracovného trhu. Medzi ďalšie návrhy patrí schopnosť lepšie predpovedať zručnosti, ktoré budú potrebné v budúcnosti a preskúmanie rozvoja inovatívnych foriem práce, ktoré by sa mohli podporiť v rámci budúcich krízových situácií.