Navigation path

Najčastejšie otázky

Čím je ESF?

 • Európsky sociálny fond (ESF) bol zriadený Rímskou zmluvou v roku 1957.
 • ESF je jedným zo štrukturálnych fondov EÚ a hlavným nástrojom vytvárania väčšieho počtu a lepších pracovných miest v Európe.
 • ESF investuje v rokoch 2007 – 2013 v celej Európskej únii približne 75 miliárd EUR. K tomu sa pripája približne 50 miliárd EUR z národných verejných finančných prostriedkov. Komisia odhaduje, že z týchto opatrení bude mať prospech viac ako 70 miliónov ľudí.

Ďalšie informácie o ESF

Aký je celkový rozpočet ESF?

Rozpočet ESF na obdobie rokov 2007 – 2013 je vo výške približne 75 miliárd EUR, čo je viac ako 10 miliárd EUR na rok. Vďaka spolufinancovaniu z verejných a súkromných zdrojov jednotlivých štátov sa celková dostupná suma na opatrenia podporované ESF zvyšuje na viac ako 117 miliárd EUR.

Viac informácií o rozpočte ESF nájdete v časti výdavky.

V akých oblastiach pôsobí ESF?

ESF podporuje opatrenia, ako sú:

 • celoživotné vzdelávanie a odborná príprava pracovníkov;
 • organizácia práce;
 • podpora zamestnancov v rámci reštrukturalizácie;
 • služby zamestnanosti;
 • integrácia znevýhodnených ľudí na trhu práce;
 • reformy systémov vzdelávania a odbornej prípravy;
 • vytváranie sietí sociálnych partnerov a mimovládnych organizácií;
 • odborná príprava v oblasti verejných správ a služieb.

Ak sa chcete dozvedieť viac o prioritách ESF, pozrite si databázu priorít.

Kde nájdem dokumentáciu o ESF?

Časť knižnica tejto webovej stránky obsahuje PDF verzie všetkých našich publikácií.

Aký druh činností sa spolufinancuje z ESF?

ESF spolufinancuje projekty v širokej škále oblastí, ktoré súvisia s možnosťami zlepšovania zamestnanosti a sociálneho začlenenia. Závisí to od priorít, ktoré si stanovili členské štáty.

Na stránkach venovaným činnostiam nájdete prehľad financovaných oblastí.

Ak sa chcete dozvedieť viac o konkrétnych projektoch podporovaných z ESF, pozrite si príklady projektov.

Kto môže získať finančnú podporu z ESF?

Žiadosť môžu podať všetky komerčné podniky, verejné zastupiteľstvá a neziskové organizácie. Nie je možné žiadať ako jednotlivec. Žiadosť môžu predložiť len organizácie alebo spoločnosti. Prečítajte si, ako sa zúčastniť.

ESF je riadený na národnej alebo regionálnej úrovni. Ak hľadáte informácie o tom, ako získať podporu z ESF, kontaktujte riadiaci orgán ESF vo svojej krajine alebo regióne. Kontaktné údaje sú uvedené v časti podpora vo vašej krajine.

Každý členský štát uverejňuje zoznam príjemcov podpory z ESF.

Čo je riadiaci orgán?

Riadiace orgány ESF majú národné a regionálne strediská. Rozširujú informácie o ESF, prijímajú a vyhodnocujú žiadosti. Zároveň sú zodpovedné za rozdeľovanie financií a monitorovanie schválených projektov.

Môže sa na projekte spolupracovať s inými členskými štátmi?

ESF podporuje projekty, ktoré spolupracujú s projektmi alebo organizáciami v ostatných členských štátoch EÚ.

Pre viac informácií o nadnárodných projektoch si pozrite časť Oblasti aktivít.

Ak sa chcete dozvedieť viac o cezhraničných projektoch podporovaných ESF, prejdite si databázu projektov.

Čo je monitorovací výbor?

Monitorovacie výbory dohliadajú nad uskutočňovaním programov ESF. Tvoria ich zástupcovia verejných orgánov, sociálnych partnerov, mimovládnych organizácií, vzdelávacích systémov a Komisie.

Ako získam financie?

ESF je riadený na národnej a/alebo regionálnej úrovni: pre informácie o tom, ako získať podporu z ESF, kontaktujte zodpovedný riadiaci orgán ESF vo svojej krajine alebo regióne.

Kontaktné údaje je možné nájsť v časti členské štáty tejto webovej stránky.

Poskytuje ESF finančnú podporu študentom?

Operačný program ESF, ktorého prioritou je vzdelávanie, môže financovať študentské granty.

Viac informácií o tom, ako ESF podporuje vzdelávanie, je možné nájsť v databáze priorít.

Pozrite si aj webové stránky programu Erasmus, ktorý každoročne pomáha študentom študovať a pracovať v zahraničí: http://ec.europa.eu/education

Jeden z našich zamestnancov sa zúčastní na odbornom školení. Akú podporu môžeme dostať my – ako zamestnávateľ – z ESF a za akých podmienok?

ESF v zásade môže podporovať odbornú prípravu zamestnancov. ESF je však riadený na národnej a/alebo regionálnej úrovni: ak chcete zistiť, či ste oprávnený na podporu z ESF vo vašej krajine, kontaktujte zodpovedný riadiaci orgán ESF. Kontaktné údaje možno nájsť na tejto webovej stránke v časti členské štáty.

Chceme založiť školiace stredisko. Môže nám v tom ESF pomôcť?

ESF v zásade môže podporovať školiace strediská.

ESF je však riadený na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Ak chcete zistiť, či ste oprávnení na podporu z ESF vo vašej krajine, kontaktujte zodpovedný riadiaci orgán ESF. Kontaktné údaje možno nájsť v časti podpora vo vašej krajine.

Môže ESF podporiť projekt v Afrike?

ESF poskytuje podporu v rámci EÚ.

Informácie o externej pomoci nájdete na webovej lokalite EuropeAid.

Naša organizácia je spolufinancovaná z ESF. Aké logo môžeme použiť v našej dokumentácii?

ESF nemá osobitné logo. Vo vykonávacom nariadení sa uvádza:

„Všetky opatrenia v oblasti informovania a propagácie zamerané na prijímateľov, potenciálnych prijímateľov a verejnosť obsahujú:

a) znak Európskej únie <…> a odkaz na Európsku úniu;
b) odkaz na daný fond: v prípade ESF <…> Európsky sociálny fond;
c) vyhlásenie podľa výberu riadiaceho orgánu, ktoré zdôrazňuje pridanú hodnotu príspevku Spoločenstva. Uprednostňuje sa vyhlásenie: Investícia do vašej budúcnosti.

Body b) a c) sa nevzťahujú na malé propagačné predmety.“

Informácie o používaní znaku EÚ v súvislosti s programami EÚ nájdete aj v usmerneniach pre prijímateľov podpory a tretie strany.

Naozaj som „vyhral“ v lotérii ESF?

Komisia vie o rade e-mailových správ zaslaných v mene Európskeho sociálneho fondu. V správach sa píše o „výhre“ značnej sumy peňazí so žiadosťou o spätnú odpoveď e-mailom s kontaktnými údajmi.

Upozorňujeme, že tieto e-maily nie sú zasielané Komisiou ani s jej súhlasom. Odporúčame vám neodpovedať na tieto správy. Ak si želáte kontaktovať Komisiu v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa ESF, použite náš kontaktný formulár.