Navigation path

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest EFS?

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powstał w 1957 r. na mocy traktatu rzymskiego.

EFS jest jednym z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych oraz głównym instrumentem na rzecz tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy w Europie.

Każdego roku około 15 milionów osób staje się beneficjentami finansowanych przez EFS działań ukierunkowanych na zdobywanie nowych umiejętności, znalezienie pracy lub zmianę obecnej pracy na lepszą. Więcej informacji na temat EFS

Jaki jest całkowity budżet EFS?

Budżet EFS na lata 2014-2020 wynosi około 80 mld euro, tj. ponad 10 mld rocznie. Kwota ta współfinansowana będzie ze środków krajowych i prywatnych wynoszących ok. 50 mld euro, co da łączną kwotę dostępną na projekty w ramach EFS wynoszącą niespełna 120 mld euro. Więcej informacji na temat budżetu EFS można znaleźć w dziale dotyczącym alokacji funduszy EFS.

W których obszarach działa EFS?

EFS wspiera działania w dziedzinach takich jak:

  • uczenie się przez całe życie i szkolenia pracowników;
  • organizacja pracy;
  • wsparcie dla pracowników w kontekście restrukturyzacji;
  • pośrednictwo pracy;
  • integracja osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy;
  • reformy systemów edukacji i szkolenia;
  • tworzenie sieci współpracy partnerów społecznych i organizacji pozarządowych;
  • szkolenie pracowników administracji państwowej i służb publicznych.

Więcej informacji na temat priorytetów EFS można znaleźć na stronach internetowych poświęconych działaniom funduszu lub stronach poświęconych wsparciu dla poszczególnych krajów.

Jak znaleźć materiały informacyjne na temat EFS?

W dziale Biblioteka znajdują się wszystkie nasze publikacje w formacie PDF.

Jakie rodzaje działań są współfinansowane ze środków EFS?

EFS współfinansuje projekty w wielu różnych dziedzinach związanych z poprawą możliwości znalezienia zatrudnienia i włączeniem społecznym, w zależności od priorytetów określonych przez państwa członkowskie.

Przegląd obszarów objętych finansowaniem można znaleźć na stronach dotyczących działań.

Więcej informacji na temat konkretnych projektów wspieranych przez EFS można znaleźć w dziale przedstawiającym przykłady projektów.

Kto może otrzymać wsparcie finansowe ze środków EFS?

O środki z EFS ubiegać się mogą przedsiębiorstwa komercyjne, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe. Dofinansowanie nie jest przyznawane osobom prywatnym. Tylko organizacje i firmy mogą składać odpowiednie wnioski.

Więcej informacji na temat zasad uczestnictwa.

EFS zarządzany jest na poziomie krajowym i/lub regionalnym: aby uzyskać informacje na temat korzystania ze środków EFS, należy skontaktować się z odpowiednią instytucją zarządzającą EFS w danym kraju lub regionie. Informacje kontaktowe można znaleźć w dziale EFS w państwach członkowskich.

Listy beneficjentów EFS są publikowane przez poszczególne państwa członkowskie.

Czym jest instytucja zarządzająca?

Za dokładne zarządzanie programami, które otrzymują wsparcie EFS odpowiadają państwa członkowskie. Dla każdego programu wyznaczona zostaje instytucja zarządzająca (szczebla ogólnokrajowego, regionalnego lub innego), odpowiedzialna za informowanie potencjalnych beneficjentów, selekcjonowanie projektów i całościowy nadzór nad wdrażaniem.

Czy projekt może być prowadzony we współpracy z innym krajem?

EFS wspiera także projekty prowadzone w połączeniu z projektami lub we współpracy z organizacjami z innych państw członkowskich UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie na temat współpracy transnarodowej.

Więcej informacji na temat międzynarodowych projektów wspieranych przez EFS można znaleźć w bazie danych Projekty.

Czym jest komitet monitorujący?

Komitet monitorujący nadzoruje wdrażanie programów EFS. W jego skład wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, oświaty oraz Komisji Europejskiej.

Jak uzyskać dofinansowanie?

EFS zarządzany jest na poziomie krajowym i/lub regionalnym: aby uzyskać informacje na temat korzystania ze środków EFS, należy skontaktować się z odpowiednią instytucją zarządzającą EFS w danym kraju lub regionie.

Informacje kontaktowe można znaleźć na tej stronie w dziale EFS w państwach członkowskich.

Czy EFS oferuje pomoc finansową dla uczniów i studentów?

Dofinansowanie dotacji dla uczniów i studentów jest możliwe poprzez program operacyjny EFS, którego priorytetem jest edukacja.

Jednakże EFS zarządzany jest na poziomie krajowym i/lub regionalnym: aby sprawdzić, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania pomocy, prosimy skontaktować się odpowiednią instytucją zarządzającą w swoim kraju. Informacje kontaktowe można znaleźć w dziale „Wsparcie w Twoim kraju”.

Warto zapoznać się także ze stroną programu Erasmus, który każdego roku ułatwia studentom odbycie części kształcenia i pracę za granicą: http://ec.europa.eu/education.

Jeden z naszych pracowników ma brać udział w szkoleniu. Jakiego rodzaju wsparcie możemy – jako pracodawca – otrzymać z EFS i na jakich warunkach?

Z zasady EFS może wspierać szkolenie pracowników. Jednakże EFS zarządzany jest na poziomie krajowym i/lub regionalnym: aby sprawdzić, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania pomocy, prosimy skontaktować się odpowiednią instytucją zarządzającą w swoim kraju. Informacje kontaktowe można znaleźć w dziale EFS w państwach członkowskich.

Chcemy założyć ośrodek szkoleniowy. Czy EFS może nam pomóc?

Z zasady, EFS może wspierać ośrodki szkoleniowe.

Jednakże EFS zarządzany jest na poziomie krajowym i/lub regionalnym: aby sprawdzić, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania pomocy, prosimy skontaktować się odpowiednią instytucją zarządzającą w swoim kraju. Informacje kontaktowe można znaleźć w dziale EFS w państwach członkowskich.

Czy EFS może wesprzeć projekt prowadzony w Afryce?

EFS oferuje dofinansowanie na terenie UE.

Aby uzyskać informacje o pomocy udzielanej poza UE, prosimy odwiedzić stronę EuropeAid.

Nasza organizacja otrzymuje dofinansowanie z EFS. Którego logo EFS możemy używać na naszych dokumentach?

Nie istnieje konkretne logo EFS. Istotne rozporządzenie stanowi, że:

„Wszystkie działania informacyjne i komunikacyjne beneficjenta zawierają informację o otrzymaniu wsparcia z funduszy na operację, za pomocą:

(a) symbolu UE zgodnego z warunkami technicznymi ustanowionymi w akcie wykonawczym przyjętym przez Komisję na podstawie art. 105 ust. 4, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej;

(b) odniesienia do funduszu lub funduszy wspierających operację.

Tam, gdzie działania informacyjne i komunikacyjne odnoszą się do jednej bądź kilku operacji współfinansowanych przez więcej niż jeden fundusz, odniesienie, o którym mowa w punkcie (b) może zostać zastąpione odniesieniem do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.”.

Dodatkowe informacje można również znaleźć w wytycznych dla beneficjentów i innych stron w zakresie używania emblematu Unii Europejskiej w kontekście programów UE.

Czy naprawdę „wygrałem na loterii EFS”?

Komisja Europejska odnotowała serię fałszywych wiadomości elektronicznych wysłanych w imieniu EFS. Wiadomości zawierają informacje o „wygranej” znacznej kwoty i prośbę o e-mail zwrotny z danymi kontaktowymi.

Informujemy, że wiadomości te nie są wysyłane przez Komisję Europejską ani za jej zezwoleniem. Zalecamy pozostawienie owych wiadomości bez odpowiedzi. Jeżeli pragną Państwo skontaktować się z Komisją Europejską w kwestiach związanych z EFS, prosimy użyć formularza kontaktowego.