Navigation path

Veelgestelde vragen

Wat is het ESF?

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) werd in 1957 in het leven geroepen bij de ondertekening van het Verdrag van Rome.

Het ESF is een van de Europese structuur- en investeringsfondsen en vormt het belangrijkste instrument voor het creëren van meer en betere banen in Europa.

Ieder jaar plukken ongeveer 15 miljoen mensen de vruchten van door het ESF gefinancierde maatregelen voor het leren van nieuwe vaardigheden, het vinden van werk of het vinden van een betere baan. Meer informatie over het ESF

Wat is de totale begroting van het ESF?

Voor de periode van 2014 tot 2020 beschikt het ESF over een begroting van rond de 80 miljard euro, ofwel meer dan 10 miljard euro per jaar. Dit wordt aangevuld met nationale particuliere en overheidsfinanciering van ongeveer 50 miljard euro, waarmee er ongeveer 120 miljard euro beschikbaar is voor maatregelen die voor ESF-financiering in aanmerking komen.

Meer informatie over de ESF-begroting vindt u in de rubriek ESF-toewijzingen.

Op welke gebieden is het ESF actief?

Het ESF ondersteunt onder meer maatregelen op het gebied van:

  • een leven lang leren en opleiding van werknemers;
  • werkorganisatie;
  • ondersteuning van werknemers in het kader van herstructureringen;
  • diensten voor arbeidsvoorziening;
  • integratie van kansarmen op de arbeidsmarkt;
  • hervorming van onderwijs- en opleidingsstelsels;
  • totstandbrenging van netwerken van sociale partners en ngo’s;
  • opleiding in overheidsadministraties en -diensten.

Voor meer informatie over de ESF-prioriteiten kunt u de pagina’s werkterreinen en ondersteuning in uw land raadplegen.

Waar kan ik documentatie over het ESF vinden?

De rubriek Bibliotheek op deze website bevat een PDF-versie van al onze publicaties.

Wat voor soort activiteiten worden door het ESF medegefinancierd?

Het ESF zorgt voor medefinanciering van een breed scala aan oplossingen die gerelateerd zijn aan werkgelegenheid en sociale integratie, afhankelijk van de door de lidstaten vastgestelde prioriteiten.

In de pagina's over activiteiten is een overzicht te zien van de voor financiering in aanmerking komende gebieden.

Zie voorbeelden van projecten voor meer informatie over concrete door het ESF medegefinancierde projecten.

Wie kan er financiële steun van het ESF krijgen?

Zowel commerciële ondernemingen als openbare instanties en non-profitorganisaties kunnen een beroep doen op het ESF. Individuele personen komen niet in aanmerking voor ESF-financiering, alleen organisaties en bedrijven kunnen een aanvraag indienen. Lees hier hoe u kunt deelnemen.

Het ESF wordt op nationaal en/of regionaal niveau beheerd. Neem contact op met de ESF-beheersautoriteit van uw land of regio om te weten te komen hoe u een beroep kunt doen op ESF-financiering.

De contactgegevens staan in de rubriek ”ondersteuning in uw land”.

Elke lidstaat maakt een lijst van ESF-begunstigden bekend.

Wat is een beheersautoriteit?

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het concrete beheer van programma’s die ondersteuning van het ESF ontvangen. Voor ieder programma benoemen ze een beheersautoriteit (op nationaal, regionaal of ander niveau) die de potentiële begunstigden informeert, de projecten selecteert en algemeen toezicht houdt op de tenuitvoeringlegging.

Kan een project samenwerken met andere landen?

Het ESF ondersteunt projecten die samenwerken met projecten of organisaties in andere EU-lidstaten.

Ga naar de pagina Transnationale samenwerking voor meer informatie.

Raadpleeg de projectendatabank voor meer informatie over grensoverschrijdende door het ESF ondersteunde projecten.

Wat is een toezichtcomité?

Toezichtcomités waken over de correcte tenuitvoerlegging van het ESF-programma. Zij zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van overheden, sociale partners, ngo’s, het onderwijsstelsel en de Commissie.

Hoe kan ik ESF-financiering krijgen?

Het ESF wordt op nationaal en/of regionaal niveau beheerd. Neem contact op met de verantwoordelijke ESF-beheersautoriteit van uw land of regio om te weten te komen hoe u een beroep kunt doen op ESF-financiering.

U vindt de nodige contactgegevens in de rubriek ESF in de lidstaten op deze website.

Biedt het ESF financiële steun aan studenten?

Operationele programma’s van het ESF die onderwijs als prioriteit hebben, kunnen studiebeurzen financieren. Het ESF wordt echter op nationaal en/of regionaal niveau beheerd; om uit te zoeken of u in aanmerking komt voor ondersteuning van het ESF in uw land, neemt u contact op met de verantwoordelijke ESF-beheersautoriteit. De contactgegevens kunt u vinden in de rubriek “ondersteuning in uw land”.

Surf ook naar de website van het Erasmusprogramma, dat elk jaar opnieuw studenten helpt om in het buitenland te gaan studeren en werken: (http://ec.europa.eu/education).

Een van onze werknemers gaat een opleiding volgen. Welke steun kunnen wij als werkgever uit het ESF ontvangen en welke voorwaarden zijn daaraan verbonden?

Het ESF kan in beginsel de opleiding van werknemers ondersteunen. Het ESF wordt echter op nationaal en/of regionaal niveau beheerd. Neem contact op met de verantwoordelijke ESF-beheersautoriteit van uw land of regio om na te gaan of u in aanmerking komt voor ESF-financiering. U vindt de nodige contactgegevens in de rubriek ESF in de lidstaten op deze website.

We willen een opleidingscentrum opzetten. Kan het ESF ons daarbij helpen?

Het ESF kan in beginsel opleidingscentra ondersteunen.

Het ESF wordt echter op nationaal en/of regionaal niveau beheerd. Neem contact op met de verantwoordelijke ESF-beheersautoriteit van uw land of regio om na te gaan of u in aanmerking komt voor ESF-financiering. U vindt de nodige contactgegevens in de rubriek “ondersteuning in uw land”.

Kan het ESF een project in Afrika ondersteunen?

Het ESF ondersteunt projecten binnen de EU.

Raadpleeg voor buitenlandse hulp de website van EuropeAid.

Onze organisatie wordt medegefinancierd door het ESF. Welk logo kunnen we op onze documenten gebruiken?

Er is geen specifiek ESF-logo. De relevante verordening stelt het volgende:

“Bij alle door de begunstigde genomen voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen wordt duidelijk gemaakt dat voor de actie steun is verleend door de fondsen:

(a) door het duidelijk tonen van het embleem van de Unie volgens de technische kenmerken zoals de Commissie die heeft vastgelegd in de uitvoeringshandeling onder artikel 115, lid 4, en een vermelding van de Europese Unie;

(b) door vermelding van het fonds of de fondsen waaruit steun voor de actie wordt verleend.

Wanneer een voorlichtings- of pubiciteitsmaatregel verwijst naar een actie of verscheidene acties die wordt/worden medegefinancierd door meer dan één fonds, mag de vermelding zoals genoemd onder punt (b) worden vervangen door een verwijzing naar de Europese structuur- en investeringsfondsen.

”Raadpleeg ook de Richtlijnen voor begunstigden en andere derden inzake het gebruik van het EU-embleem in de context van EU-programma’s.

Heb ik echt “de ESF-loterij gewonnen”?

De Commissie is op de hoogte van een reeks frauduleuze e-mails die in naam van het ESF zijn verstuurd. In deze berichten wordt melding gemaakt van de ‘winst’ van een aanzienlijk geldbedrag en er wordt gevraagd een e-mail terug te sturen met contactgegevens.

Let op. Deze e-mails zijn niet door de Commissie of met toestemming van de Commissie verzonden. We adviseren u deze berichten niet te beantwoorden. Als u contact wilt opnemen met de Commissie voor kwesties omtrent het ESF, gebruik dan ons contactformulier.