Navigation path

ESF naujienos

Kaip Europos fonduose sustiprinti partnerystės principą?

27/04/2012

Rankos paspaudimas
© Istockphoto | File #: 2968304 | 03-01-07 © Ashwin Kharidehal Abhirama

Komisija pristatė partnerystės principų projektą, kuriais vadovaudamosi ES valstybės turėtų planuoti atitinkamų partnerių dalyvavimą įvairiuose ES Bendrosios strateginės programos fondų įgyvendinimo etapuose. Šiais principais bus grindžiamas būsimasis Europos elgesio kodeksas dėl bendradarbiavimo, nustatysiantis nacionalinės valdžios institucijoms minimalius reikalavimus užtikrinant aukštą partnerių dalyvavimo kokybę.

Kam reikalingas „Europos elgesio kodeksas dėl partnerystės“?

Siekiant palaikyti ekonomikos augimą ir kurti darbo vietas, būtina prisiimti atsakomybę aukščiausiu politiniu lygmeniu ir sutelkti įvairius veikėjus visoje Europoje. Dėl to, įgyvendinant strategiją „Europa 2020“, partnerystei skiriamas ypatingas dėmesys.

Jau seniai partnerystės principas laikomas vienu svarbiausių valdant Europos fondus. Partneriai – regioninės ir vietos valdžios institucijos, ekonominiai bei socialiniai partneriai ir įvairios pilietinę visuomenę atstovaujančios organizacijos – turėtų aktyviai ir glaudžiai dalyvauti visuose programos etapuose: pasirengimo, įgyvendinimo, stebėsenos ir vertinimo.

Partnerystė gali duoti daug naudos ir sukurti pridėtinės vertės, pradedant tvirtesniais įsipareigojimais bei platesne kompetencija ir baigiant didesniu politikos formavimo skaidrumu bei veiksmingumu. Tačiau patirtis rodo, kad visoje ES partnerystės principas taikomas labai skirtingai, priklausomai nuo nacionalinių institucijų sandaros ir politinės kultūros. Taip pat partnerystės principo veiksmingumas priklauso nuo partnerių techninių galimybių reikšmingai prisidėti prie proceso, dėl to būtina įtraukti gebėjimų stiprinimo užduotį.

Šiuo dokumentu siekiama palengvinti diskusijas dėl būsimo Europos elgesio kodekso turinio. Komisija laukia tiek organizacijų, tiek individualių asmenų atsiliepimų bei pasiūlymų. Komentarus galima siųsti e. pašto adresu empl-eccp@ec.europa.eu.

Kokios pagrindinės projekto dalys?

Pirmiausia, šiame dokumente apžvelgiami galimi partneriai. Atsižvelgdamos į nacionalines aplinkybes, ES valstybės turėtų nustatyti atitinkamas BSP fondų suinteresuotąsias šalis, paskatas ir teisines bei administracines partnerystės kliūtis, taip pat galimus šių kliūčių šalinimo būdus.

Taip pat Komisija siūlo rekomendacijas, kaip pritraukti partnerius skirtinguose fondų valdymo etapuose, pradedant jų dalyvavimu stebėsenos komitetuose ir baigiant realių projektų atranka bei programų vertinimu. Geriausios praktikos pavyzdžiais iliustruojama, kaip jau šiandien kai kuriose valstybėse veikia sėkmingos partnerystės.

Galiausiai apsvarstoma, kaip nacionalinės valdžios institucijos galėtų prireikus prisidėti stiprinant partnerių, ypač mažesnių organizacijų, gebėjimus ir kaip užtikrinti nuolatinį keitimąsi patirtimi bei geriausia praktika šioje srityje.

Kokios atitinkamos taisyklės siūlomos 2014–2020 m. laikotarpiui?

2011 m. spalį Komisija pasiūlė taisykles, apibrėžiančias ES Bendrosios strateginės programos fondų, tarp jų ESF, veiklą 2014–2020 m. laikotarpiu.

Bendrų nuostatų reglamento projekto 5 straipsnis

(1) Dėl kiekvienos partnerystės sutarties ir kiekvienos programos valstybė narė užmezga partnerystės ryšius su šiais partneriais:
(a) kompetentingomis regioninėmis, vietos, miesto ir kitomis valdžios institucijomis,
(b) ekonominiais ir socialiniais partneriais, ir
(c) įstaigomis, atstovaujančiomis pilietinei visuomenei, įskaitant aplinkosaugos partnerius, nevyriausybines organizacijas, ir įstaigomis, atsakingomis už moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo skatinimą.
(2) Pagal daugiapakopio valdymo principą partneriai dalyvauja valstybėms narėms rengiant partnerystės sutartis ir pažangos ataskaitas bei rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant programas. Partneriai dalyvauja programų stebėsenos komitetuose.
(3) Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 142 straipsnį, rengiant Europos elgesio kodeksą, kuriame nustatomi tikslai ir kriterijai, skirti padėti įgyvendinti partnerystės principą ir sudaryti sąlygas valstybėms narėms dalytis informacija, patirtimi, rezultatais ir gerąja patirtimi.
(4) Bent kartą per metus dėl kiekvieno BSP fondo Komisija Sąjungos lygmeniu dėl fondų paramos įgyvendinimo konsultuojasi su ekonominiams ir socialiniams partneriams atstovaujančiomis organizacijomis1.

1Pagal Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo specialiojo reglamento 90 straipsnį, šio fondo atveju konsultacijos bus rengiamos bent du kartus per programavimo laikotarpį.

Taip pat Bendrųjų nuostatų reglamentas apima nuostatas, kuriose tiesiogiai kalbama apie partnerystę arba kurios yra susijusios su šiuo principu, kaip antai nuostatas dėl stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo.