Navigation path

ESR uutisissa

Miten kumppanuusperiaatetta voidaan vahvistaa EU:n rahastoissa

27/04/2012

Kättely
© Istockphoto | File #: 2968304 | 03-01-07 © Ashwin Kharidehal Abhirama

Komissio on esitellyt alustavasti periaatteet, joita EU-maiden pitäisi noudattaa organisoidessaan asiaankuuluvien kumppanien osallistumista EU:n yhteisen strategiakehyksen rahastojen täytäntöönpanon eri vaiheisiin. Komissio valmistelee kumppanuutta koskevia eurooppalaisia käytännesääntöjä, joissa vahvistetaan vähimmäisvaatimukset kansallisille viranomaisille kumppanien laadukkaan osallistumisen varmistamiseksi.

Miksi kumppanuutta koskevia eurooppalaisia käytännesääntöjä tarvitaan?

Kasvua ja työpaikkojen lisäämistä edistävät toimet edellyttävät sekä asialle omistautumista korkeimmalla politiikan tasolla että kaikkien toimijoiden aktivoitumista kaikkialla Euroopassa. Kumppanuuden on näin ollen todettu olevan keskeinen tekijä Eurooppa 2020 -strategian toteuttamisessa.

Kumppanuusperiaate on pitkään ollut yksi EU:n rahastojen hallinnoinnin keskeisistä periaatteista. Kumppaneiden – alue- ja paikallisviranomaisten, talouselämän osapuolten ja työmarkkinaosapuolten sekä kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen koko kirjon – pitäisi olla mukana aktiivisesti ja tiiviisti koko ohjelmakauden ajan – valmistelussa, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa.

Kumppanuus voi tuoda mukanaan paljon etuja ja lisäarvoa, aina sitoutumisen vahvistumisesta ja laajemmasta asiantuntemuksesta päätöksentekoprosessin avoimuuden lisäämiseen ja tehostamiseen saakka. Kokemus on kuitenkin opettanut, että kumppanuusperiaatteen soveltamisessa on suuria eroja EU:n eri alueilla. Ne johtuvat kansallisista institutionaalisista rakenteista ja poliittisista kulttuureista. Kumppanuusperiaatteen tehokkuus riippuu myös kumppanien teknisestä valmiudesta antaa prosessiin oleellinen panos, mikä nostaa esiin kysymyksen valmiuksien kehittämisestä.

Asiakirjan tarkoituksena on edistää keskustelua eurooppalaisten käytännesääntöjen tulevasta sisällöstä. Komissio ottaa mielellään vastaan reaktioita ja ehdotuksia sekä järjestöiltä että yksittäisiltä henkilöiltä. Kommentit voi lähettää osoitteeseen empl-eccp@ec.europa.eu.

Mitkä ovat ehdotetun kehyksen osatekijät?

Asiakirjassa tarkastellaan soveltuvia mahdollisia kumppaneita. EU-maiden pitäisi määrittää, kansallisessa kontekstissa, EU:n rakennerahastojen oleelliset sidosryhmät, kannustimet sekä kumppanuuden oikeudelliset ja hallinnolliset esteet ja mahdollisesti keinot näiden esteiden poistamiseen.

Komissio ehdottaa myös lähestymistapoja, jotka koskevat kumppanien ottamista mukaan rahastojen hallinnoinnin eri vaiheisiin. Ehdotukset liittyvät muun muassa kumppanien osallisuuteen seurantakomiteoissa sekä niiden osallistumiseen varsinaisten hankkeiden valintaan ja ohjelmien arviointiin. Komissio antaa joukon esimerkkejä parhaista käytännöistä havainnollistaakseen, miten useissa maissa on jo nyt saatu aikaan menestyviä kumppanuuksia.

Lisäksi asiakirjassa pohditaan, miten kansalliset viranomaiset voisivat tarvittaessa auttaa kumppaneitaan, erityisesti pienempiä järjestöjä, kehittämään valmiuksiaan ja miten tällä alalla voitaisiin taata jatkuva kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihto.

Mitä kumppanuuteen liittyviä sääntöjä ehdotetaan kaudelle 2014–2020?

Lokakuussa 2011 komissio esitti ehdotuksen säännöiksi, joilla ohjataan EU:n yhteisen strategiakehyksen rahastojen, mukaan lukien Euroopan sosiaalirahaston, toimintaa vuosina 2014-2020.

Yhteisiä säännöksiä koskevan asetusluonnoksen 5 artikla

(1) Jäsenvaltion on järjestettävä kumppanuussopimuksen ja kunkin ohjelman osalta kumppanuudet seuraavien kumppaneiden kanssa:
(a) toimivaltaiset alue-, paikallis- ja kaupunkiviranomaiset sekä muut viranomaiset;
(b) talouselämän osapuolet ja työmarkkinaosapuolet; ja
(c) kansalaisyhteiskuntaa, myös ympäristökumppaneita, ja valtioista riippumattomia järjestöjä edustavat elimet sekä tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavat elimet.
(2) Jäsenvaltioiden on otettava monitasohallintoperiaatetta noudattaen kumppanit mukaan kumppanuussopimusten ja edistymiskertomusten valmisteluun sekä ohjelmien valmisteluun, täytäntöönpanoon, seurantaan ja arviointiin. Kumppaneiden on osallistuttava ohjelmien seurantakomiteoihin.
(3) Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 142 artiklan mukaisesti, jotta se voi antaa eurooppalaiset käytännesäännöt, joissa vahvistetaan tavoitteet ja edellytykset kumppanuuden täytäntöönpanon tukemiseksi sekä tietojen, kokemusten, tulosten ja hyvien käytänteiden jakamiseksi jäsenvaltioiden välillä.
(4) Komissio kuulee kunkin yhteisen strategiakehyksen rahaston osalta vähintään kerran vuodessa järjestöjä, jotka edustavat kumppaneita EU:n tasolla, yhteisen strategiakehyksen rahastoista saatavan tuen täytäntöönpanosta.1

1 Kuuleminen tapahtuu vähintään kaksi kertaa ohjelmakauden aikana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta, rahastokohtaisen asetuksen 90 artiklan mukaisesti.

Yhteisiä säännöksiä koskeva asetus sisältää lisäksi säännöksiä, joissa viitataan suoraan kumppanuuteen tai jotka liittyvät tähän periaatteeseen; näitä ovat esimerkiksi seurantaa, raportointia ja arviointia koskevat säännökset.