Navigation path

Usein kysyttyä

Mikä on ESR?

 • Euroopan sosiaalirahasto, ESR, perustettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksella.
 • ESR on yksi EU:n rakennerahastoista ja ensisijainen keino luoda uusia ja parempia työpaikkoja Eurooppaan.
 • Kaudella 2007–2013 ESR investoi noin 75 miljardia euroa eri puolille Euroopan unionia. Tätä täydentää vielä noin 50 miljardin euron kansallinen julkinen rahoitus. Komission arvion mukaan näistä toimenpiteistä hyötyy yli 70 miljoonaa ihmistä.

Mikä on ESR?

Mikä on ESR:n kokonaisbudjetti?

ESR:n talousarvio kaudella 2007–2013 on noin 75 miljardia euroa eli vuositasolla yli 10 miljardia. Kansallinen julkinen ja yksityinen osarahoitus nostaa ESR:n tukemien toimenpiteiden kokonaisvarat yli 117 miljardiin euroon.

Lisätietoja ESR:n talousarviosta on kohdassa ESR:n menot.

Millä aloilla ESR toimii?

ESR tukee esimerkiksi seuraavanlaista toimintaa:

 • elinikäinen oppiminen ja työntekijöiden koulutus
 • työn organisointi
 • työntekijöiden tukeminen rakenneuudistuksissa
 • työnvälityspalvelut
 • vähäosaisten integrointi työmarkkinoille
 • yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien uudistukset
 • työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen verkostointi
 • julkishallinnon ja julkisten palveluiden koulutustilaisuudet.

Lisätietoja ESR:n ensisijaisista tavoitteista löydät priorities-tietokannasta.

Miten löydän ESR:ää koskevia asiakirjoja?

Tämän verkkosivuston osiossa Kirjasto on pdf-versioita kaikista julkaisuistamme.

Millaista toimintaa ESR on mukana rahoittamassa?

ESR on mukana rahoittamassa monenlaista toimintaa, jolla parannetaan työmahdollisuuksia ja sosiaalista osallistamista eri jäsenvaltioiden asettamien painopisteiden mukaan.

Toiminta-alueet –sivuilla kerrotaan, millaista toimintaa tuetaan.

Katso hanke-esimerkkejä, niin saat lisätietoja ESR:n tällä hetkellä rahoittamista hankkeista.

Ketkä voivat saada ESR:n rahoitustukea?

Tukea voivat hakea yritykset, julkiset virastot ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Yksityishenkilöt eivät ole hakukelpoisia. Vain organisaatiot ja yritykset voivat tehdä hakemuksen. Lue täältä, miten voit osallistua.

ESR:ää hallinnoidaan kansallisella ja/tai alueellisella tasolla:kun haluat tietää, miten voit saada ESR-tukea, ota yhteys maastasi tai alueestasi vastaavaan ESR:n hallintoviranomaiseen. Yhteystiedot ovat tämän sivuston osiossa ESR jäsenvaltioissa.

Kukin jäsenvaltion julkaisee luettelon ESR-rahoituksen saajista.

Mitä tarkoittaa hallintoviranomainen?

ESR:n hallintoviranomaisilla on kansallisia ja alueellisia toimistoja. Ne levittävät tietoa ESR:stä sekä vastaanottavat ja arvioivat hakemuksia. Ne vastaavat myös rahoituksen jakamisesta ja hyväksyttyjen hankkeiden seurannasta.

Voidaanko hankkeessa tehdä yhteistyötä muiden jäsenvaltioiden kanssa?

ESR tukee hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä muissa EU-jäsenvaltioissa toimivien hankkeiden tai organisaatioiden kanssa.

Rajat ylittävät hankkeet-osiosta löydät lisätietoja kansainvälisyydestä.

Hankkeet-tietokannasta löydät lisätietoja ESR:n tukemista rajat ylittävistä hankkeista.

Mikä on seurantakomitea?

Seurantakomiteat valvovat ESR-ohjelmien toteutusta. Niihin kuuluu viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen, koulutusjärjestelmän ja komission edustajia.

Miten saan rahoitusta?

ESR:ää hallinnoidaan kansallisella ja/tai alueellisella tasolla: halutessasi tietää, miten voit saada ESR-tukea, ota yhteys maastasi tai alueestasi vastaavaan ESR:n hallintoviranomaiseen.

Yhteystiedot ovat tämän verkkosivuston osiossa ESR jäsenvaltioissa.

Antaako ESR taloudellista tukea opiskelijoille?

Opiskeluapurahoja voidaan myöntää koulutukseen painottuvista ESR:n toimenpideohjelmista.

Tietokannasta priorities löydät lisätietoja siitä, miten ESR edistää koulutusta.

Käy myös Erasmus-ohjelman verkkosivuilla, sillä ohjelmasta tuetaan vuosittain kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja työharjoittelua: http://ec.europa.eu/education

Työntekijämme osallistuu koulutukseen. Minkälaista tukea me työnantajana voimme saada ESR:ltä ja millä ehdoilla?

ESR voi periaatteessa tukea työntekijöiden koulutusta. ESR:ää hallinnoidaan kuitenkin kansallisella ja/tai alueellisella tasolla. Tietoa yrityksenne mahdollisuuksista saada ESR-tukea omassa maassannetarjoaa ESR:n hallintoviranomainen, jonka yhteystiedot ovat tämän verkkosivuston osiossa ESR jäsenvaltioissa.

Haluamme perustaa koulutuskeskuksen. Saammeko tukea ESR:ltä?

ESR voi periaatteessa tukea koulutuskeskuksia.

ESR:ää hallinnoidaan kuitenkin kansallisella ja/tai alueellisella tasolla: Tietoa mahdollisuuksistanne saada ESR-tukea omassa maassanne tarjoaa ESR:n hallintoviranomainen, jonka yhteystiedot ovat tämän sivuston osiossa ESR jäsenvaltioissa.

Voiko ESR tukea Afrikassa toteutettavaa hanketta?

ESR tukee vain EU:ssa toteutettavia hankkeita.

Lisätietoa EU:n ulkopuolisia maita koskevasta tuesta löydät EuropeAid-toimiston verkkosivustolta.

Organisaatiomme saa osarahoitusta ESR:ltä. Mitä (kuvallista tunnusta) logoa voimme käyttää asiakirjoissamme?

ESR:llä ei ole omaa erillistä logoaan. Täytäntöönpanoasetuksessa todetaan, että

"Kaikissa tuensaajille, mahdollisille tuensaajille ja suurelle yleisölle tarkoitetuissa tiedotus- ja mainostoimenpiteissä on käytettävä seuraavia:

(a) Euroopan unionin tunnus<…> ja viittaus Euroopan unioniin
(b) viittaus kyseiseen rahastoon: <…> ESR:n kohdalla "Euroopan sosiaalirahastoon"
(c) hallinnointiviranomaisen valitsema lausunto, jossa korostetaan Euroopan unionin panoksen mukanaan tuomaa lisäarvoa ja mielellään lause “Sijoitus tulevaisuuteen”.

Pieniin mainosesineisiin ei tarvitse soveltaa kohtia (b) ja (c)."

Katso myös EU-tunnuksen käyttö EU:n ohjelmien yhteydessä - opas tuensaajille ja muille osapuolille.

Voitinko todella ESR-arpajaisissa?

Komissio on tietoinen siitä, että ESR:n nimissä on lähetetty sähköpostiviestejä. Viesteissä kerrotaan, että vastaanottaja on voittanut suurehkon määrän rahaa, ja pyydetään lähettämään yhteystiedot vastausviestissä.

Näitä sähköpostiviestejä ei ole lähetetty komissiosta, eikä se ole antanut lupaa niiden lähettämiseen. Kehotamme olemaan vastaamatta niihin. Jos haluat ottaa yhteyttä komissioon ESR:ään liittyvissä asioissa, lähetä viesti komissioon osoitteeseen esf@ec.europa.eu.