Navigation path

Usein kysyttyä

Mikä on ESR?

Euroopan sosiaalirahasto, ESR, perustettiin vuonna 1957 Rooman sopimuksella.

ESR on yksi  Euroopan rakenne- ja investointirahastoista ja ensisijainen keino luoda uusia ja parempia työpaikkoja Eurooppaan.

Joka vuosi noin 15 miljoonaa ihmistä hyötyy ESR:n rahoittamista toimenpiteistä, joilla autetaan oppimaan uusia ammattitaitoja, saamaan työtä tai löytämään parempia työpaikkoja.

Lisää tietoa ESR:stä

Mikä on ESR:n kokonaisbudjetti?

ESR:n talousarvio kaudella 2014–2020 on noin 80 miljardia euroa eli vuositasolla yli 10 miljardia. Tätä täydennetään noin 50 miljardin euron suuruisella kansallisella julkisella ja yksityisellä osarahoituksella, mikä nostaa ESR:n tukemien toimenpiteiden kokonaisvarat noin 120 miljardiin euroon.

Lisätietoja ESR:n talousarviosta on osiossa ESR:n määrärahat.

Millä aloilla ESR toimii?

ESR tukee esimerkiksi seuraavanlaista toimintaa:

  • elinikäinen oppiminen ja työntekijöiden koulutus
  • työn organisointi
  • työntekijöiden tukeminen rakenneuudistuksissa
  • työnvälityspalvelut
  • vähäosaisten integrointi työmarkkinoille
  • yleissivistävien ja ammatillisten koulutusjärjestelmien uudistukset
  • työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen verkostointi
  • julkishallinnon ja julkisten palveluiden koulutustilaisuudet.

Lisätietoja ESR:n ensisijaisista tavoitteista löydät osioista Toiminta-alueet ja Tuet sinun maassasi.

Miten löydän ESR:ää koskevia asiakirjoja?

Tämän verkkosivuston osiossa Kirjasto on pdf-versioita kaikista julkaisuistamme.

Millaista toimintaa ESR on mukana rahoittamassa?

ESR on mukana rahoittamassa monenlaista toimintaa, jolla parannetaan työmahdollisuuksia ja sosiaalista osallistamista eri jäsenvaltioiden asettamien painopisteiden mukaan.

Toiminta-alueet –sivuilla kerrotaan, millaista toimintaa tuetaan.

Katso hanke-esimerkkejä, niin saat lisätietoja ESR:n tällä hetkellä rahoittamista hankkeista.

Ketkä voivat saada ESR:n rahoitustukea?

Tukea voivat hakea yritykset, julkiset virastot ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Yksityishenkilöt eivät ole hakukelpoisia. Vain organisaatiot ja yritykset voivat tehdä hakemuksen. Lue täältä, miten voit osallistua.

ESR:ää hallinnoidaan kansallisella ja/tai alueellisella tasolla:kun haluat tietää, miten voit saada ESR-tukea, ota yhteys maastasi tai alueestasi vastaavaan ESR:n hallintoviranomaiseen. Yhteystiedot ovat tämän sivuston osiossa Tuet sinun maassasi.

Kukin jäsenvaltio julkaisee luettelon ESR-rahoituksen saajista.

Mitä tarkoittaa hallintoviranomainen?

Jäsenvaltioiden tehtävänä on ESR:n tukemien ohjelmien yksityiskohtainen hallinnointi. Ne nimeävät jokaista ohjelmaa varten hallintoviranomaisen, joka toimii kansallisella, alueellisella tai muulla tasolla ja vastaa mahdollisille tuensaajille tiedottamisesta, hankkeiden valinnasta ja ohjelman toteutuksen yleisestä seurannasta.

Voidaanko hankkeessa tehdä yhteistyötä muiden maiden kanssa?

ESR tukee hankkeita, joissa tehdään yhteistyötä muissa EU-jäsenvaltioissa toimivien hankkeiden tai organisaatioiden kanssa.

Lisätietoja löydät Rajat ylittävä yhteistyö -osiosta.

Hankkeet-tietokannasta löydät lisätietoja ESR:n tukemista rajat ylittävistä hankkeista.

Mikä on seurantakomitea?

Seurantakomiteat valvovat ESR-ohjelmien toteutusta. Niihin kuuluu viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, kansalaisjärjestöjen, koulutusjärjestelmän ja komission edustajia.

Miten saan rahoitusta?

ESR:ää hallinnoidaan kansallisella ja/tai alueellisella tasolla: halutessasi tietää, miten voit saada ESR-tukea, ota yhteys maastasi tai alueestasi vastaavaan ESR:n hallintoviranomaiseen.

Yhteystiedot ovat tämän verkkosivuston osiossa ESR jäsenvaltioissa.

Antaako ESR taloudellista tukea opiskelijoille?

Opiskeluapurahoja voidaan myöntää koulutukseen painottuvista ESR:n toimenpideohjelmista. ESR:ää hallinnoidaan kuitenkin kansallisella ja/tai alueellisella tasolla: halutessasi tietää, voitko saada ESR-tukea, ota yhteys maastasi vastaavaan ESR:n hallintoviranomaiseen, jonka yhteystiedot ovat tämän verkkosivuston osiossa Tuet sinun maassasi.

Käy myös Erasmus-ohjelman verkkosivuilla, sillä ohjelmasta tuetaan vuosittain kansainvälistä opiskelijavaihtoa ja työharjoittelua: http://ec.europa.eu/education

Työntekijämme osallistuu koulutukseen. Minkälaista tukea me työnantajana voimme saada ESR:ltä ja millä ehdoilla?

ESR voi periaatteessa tukea työntekijöiden koulutusta. ESR:ää hallinnoidaan kuitenkin kansallisella ja/tai alueellisella tasolla. Tietoa yrityksenne mahdollisuuksista saada ESR-tukea omassa maassanne tarjoaa ESR:n hallintoviranomainen, jonka yhteystiedot ovat tämän verkkosivuston osiossa ESR jäsenvaltioissa.

Haluamme perustaa koulutuskeskuksen. Saammeko tukea ESR:ltä?

ESR voi periaatteessa tukea koulutuskeskuksia.

ESR:ää hallinnoidaan kuitenkin kansallisella ja/tai alueellisella tasolla: Tietoa mahdollisuuksistanne saada ESR-tukea omassa maassanne tarjoaa ESR:n hallintoviranomainen, jonka yhteystiedot ovat tämän sivuston osiossa ESR jäsenvaltioissa.

Voiko ESR tukea Afrikassa toteutettavaa hanketta?

ESR tukee vain EU:ssa toteutettavia hankkeita.

Lisätietoa EU:n ulkopuolisia maita koskevasta tuesta löydät EuropeAid-toimiston verkkosivustolta.

Organisaatiomme saa osarahoitusta ESR:ltä. Mitä (kuvallista tunnusta) logoa voimme käyttää asiakirjoissamme?

ESR:llä ei ole omaa erillistä logoaan. ESR-asetuksessa todetaan seuraavaa:

"Kaikissa tuensaajan tiedotus- ja viestintätoimenpiteissä on tuotava esiin rahastosta saatu tuki toimelle lisäämällä

a) unionin symboli komission 115 artiklan 4 kohdan mukaisesti antamassa täytäntöönpanosäädöksessä esitettyjen teknisten ohjeiden mukaisesti sekä viittaus unioniin;

b) viittaus rahastoon tai rahastoihin, joista ohjelma saa tukea.

Jos tiedotus- tai viestintätoimenpide liittyy yhteen tai useampaan toimeen, jotka osarahoitetaan useammasta kuin yhdestä rahastosta, b alakohdassa tarkoitettu viittaus voidaan korvata viittauksella ERI-rahastoihin."

Katso myös Euroopan unionin tunnuksen käyttö EU:n ohjelmien yhteydessä - opas tuensaajille ja muille kolmansille osapuolille.

Voitinko todella ESR-arpajaisissa?

Komissio on tietoinen siitä, että ESR:n nimissä on lähetetty sähköpostiviestejä. Viesteissä kerrotaan, että vastaanottaja on voittanut suurehkon määrän rahaa, ja pyydetään lähettämään yhteystiedot vastausviestissä.

Näitä sähköpostiviestejä ei ole lähetetty komissiosta, eikä se ole antanut lupaa niiden lähettämiseen. Kehotamme olemaan vastaamatta niihin. Jos haluat ottaa yhteyttä komissioon ESR:ään liittyvissä asioissa, käytä yhteydenottolomaketta.