Navigation path

ESF uudistes

Kuidas tugevdada partnerluspõhimõtet Euroopa vahendite kasutamisel?

27/04/2012

Käepigistus
© Istockphoto | File #: 2968304 | 03-01-07 © Ashwin Kharidehal Abhirama

Komisjon esitles kokkuvõtet põhimõtetest, millest ELi liikmesriigid peaksid juhinduma asjaomaste partnerite osaluse korraldamisel ELi ühise strateegilise raamistiku (ÜSR) vahendite rakendamise erinevates etappides. See on ettevalmistav samm Euroopa tegevusjuhendile partnerluse kohta, mis sätestab riiklikele asutustele miinimumnõuded partnerite kvaliteetse kaasamise tagamiseks.

Milleks koostatakse Euroopa tegevusjuhend partnerluse kohta?

Majanduskasvu ja tööhõive meetmed nõuavad nende omaksvõttu kõrgeimal poliitilisel tasandil ning kogu Euroopas kõigi asjaomaste osapoolte mobiliseerimist. Seetõttu tõstetakse esile partnerluse võtmetähtsust Euroopa 2020. aasta strateegia elluviimisel.

Partnerlus on juba kaua olnud Euroopa vahendite haldamise tähtsamaid põhimõtteid. Partnereid – piirkondlikke ja kohalikke omavalitsusi, majandus- ja sotsiaalpartnereid ning kodanikuühiskonda esindavaid mitmesuguseid organisatsioone – tuleks aktiivselt ja tihedalt kaasata programmitsükli kõigis järkudes – ettevalmistamisel, rakendamisel, järelevalvel ja hindamisel.

Partnerlus võib pakkuda mitmeid eeliseid ja lisaväärtusi alates poliitika kujundamise protsessi suuremast sihikindlusest ja mitmekülgsemast asjatundlikkusest ning lõpetades parema läbipaistvuse ja suurema tõhususega. Kogemused on siiski näidanud, et kogu ELi ulatuses esineb partnerluspõhimõtte rakendamisel suuri lahknevusi olenevalt riiklike asutuste struktuurist ja poliitilisest kultuurist. Partnerluspõhimõtte tõhusus sõltub lisaks ka partnerite tehnilisest võimest tõhusalt protsessi käiku panustada, tõstatades küsimusi suutlikkuse suurendamisest.

Käesoleva dokumendi eesmärk on edendada arutelu Euroopa tegevusjuhendi edasise sisu üle. Komisjon loodab saada arvamusavaldusi ja ettepanekuid nii organisatsioonidelt kui üksikisikutelt. Oma märkused tuleks saata aadressil empl-eccp@ec.europa.eu.

Millest koosneb pakutav raamistik?

Dokumendis vaadeldakse, milliseid võimalikke partnereid tuleks valida. ELi liikmesriigid peaksid oma siseriiklikus kontekstis tegema kindlaks ÜSRi fondidega seotud asjaomased sidusrühmad, partnerlussuhete õigus- ja haldusalased takistused ning võimalikud meetodid nende takistuste ületamiseks.

Komisjon pakub ka välja võimalikke lähenemisviise partnerite kaasamiseks fondide haldamise erinevates etappides alates osalemisest järelevalvekomiteedes kuni kaasamiseni tegelike projektide valimisel ning programmide hindamisel. Dokumendis on ka mitmeid heade tavade näiteid, kuidas mitmes riigis on juba praegu edukaid partnerlusi rajatud.

Viimaks kaalutakse ka riigiasutuste võimalusi panustada vajadusel oma partnerite suutlikkuse suurendamisse (eriti väiksemate organisatsioonide puhul) ja kuidas tagada jätkuvat kogemuste vahetamist ning heade tavade järgimist selles valdkonnas.

Milliseid vastavaid eeskirju kavandatakse perioodiks 2014–2020?

2011. aasta oktoobris esitas komisjon ettepaneku eeskirjadega, mis määravad, kuidas ELi ühise strateegilise raamistiku vahendid, sh ESF, toimivad ajavahemikul 2014–2020.

Ühissätete määruse eelnõu artikkel 5

(1) Liikmesriigid korraldavad partnerlusleppe ja eraldi iga programmi osas partnerlussuhteid järgmiste partneritega:
(a) pädevad piirkondlikud, kohalikud, linnade ja muud avalik-õiguslikud asutused;
(b) majanduspartnerid ja tööturu osapooled;
(c) muud asjaomased organisatsioonid, kes esindavad kodanikuühiskonda, keskkonnapartnereid või valitsusväliseid organisatsioone, ning võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimist edendavad organisatsioonid.
(2) Vastavalt mitmetasandilise juhtimise põhimõttele kaasavad liikmesriigid partnereid partnerluslepingute ja eduaruannete ettevalmistamisel ning programmide ettevalmistamisel, rakendamisel, järelevalvel ja hindamisel. Partnerid osalevad programmide järelevalvekomiteedes.
(3) Komisjonil on õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte vastavalt artiklile 142, et koostada Euroopa tegevusjuhend, milles on sätestatud eesmärgid ja kriteeriumid partnerluspõhimõtte rakendamise toetamiseks ning teabe, kogemuste, tulemuste ja heade tavade vahetamise edendamiseks liikmesriikide vahel.
(4) Komisjon konsulteerib ÜSRi fondide pakutava toetuse rakendamise küsimuses vähemalt kord aastas kõigi ÜSRi fondide osas organisatsioonidega, kes esindavad partnereid liidu tasandil.1

1Euroopa Kalandus- ja Merendusfondi osas toimub konsulteerimine vähemalt kaks korda programmitöö perioodi jooksul konkreetselt seda fondi käsitleva eeskirja artikli 90 alusel.

Lisaks sisaldab ühissätete määrus suuniseid, mis viitavad otseselt partnerlusele või on seotud selle põhimõttega (nt järelevalve, aruandlus ja hindamine).