Navigation path

Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι το ΕΚΤ;

 • Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ή ΕΚΤ, ιδρύθηκε το 1957 με τη Συνθήκη της Ρώμης.
 • Το ΕΚΤ είναι ένα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ε.Ε., και το βασικό εργαλείο για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.
 • Κατά την περίοδο 2007-2013, το ΕΚΤ επενδύει περίπου 75 δις € σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσό αυτό συμπληρώνεται με περίπου 50 δις € σε εθνικές δημόσιες χρηματοδοτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι από τα μέτρα αυτά θα επωφεληθούν πάνω από 70 εκατομμύρια πολίτες.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΚΤ

Ποιος είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του ΕΚΤ;

Ο προϋπολογισμός του ΕΚΤ για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε περίπου 75 δις €, πάνω από 10 δις € το χρόνο. Χάρη στην εθνική δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, το συνολικό ποσό που διατίθεται για μέτρα υποστηριζόμενα από το ΕΚΤ ανέρχεται σε πάνω από 117 δις €.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προϋπολογισμό του ΕΚΤ συμβουλευθείτε τη σελίδα δαπανών του ΕΚΤ.

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται το ΕΚΤ;

Το ΕΚΤ υποστηρίζει μέτρα όπως τα εξής:

 • δια βίου μάθηση και κατάρτιση εργαζομένων,
 • οργάνωση εργασίας,
 • υποστήριξη υπαλλήλων στα πλαίσια αναδιάρθρωσης,
 • υπηρεσίες απασχόλησης,
 • ένταξη μειονεκτούντων ατόμων στην αγορά εργασίας,
 • μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
 • δικτύωση κοινωνικών εταίρων και ΜΚΟ,
 • κατάρτιση στις δημόσιες διοικήσεις και υπηρεσίες.

Για να μάθετε περισσότερα για τις προτεραιότητες του ΕΚΤ, συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «προτεραιότητες» του ΕΚΤ.

Πού θα βρω βιβλιογραφία για το ΕΚΤ;

Το κεφάλαιο «βιβλιοθήκη» του παρόντος δικτυακού τόπου περιλαμβάνει όλες τις δημοσιεύσεις μας σε μορφή PDF.

Τι είδους δραστηριότητες συγχρηματοδοτεί το ΕΚΤ;

Το ΕΚΤ συγχρηματοδοτεί έργα σε διάφορους τομείς, στα πλαίσια της βελτίωσης των ευκαιριών απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχουν ορίσει τα κράτη μέλη.

Στις σελίδες που αφορούν τα πεδία δραστηριότητας θα βρείτε περίληψη των τομέων που χρηματοδοτούνται.

Συμβουλευθείτε τα παραδείγματα έργων για να μάθετε περισσότερα για τα απτά έργα που υποστηρίζει το ΕΚΤ.

Ποιος μπορεί να λάβει οικονομική υποστήριξη από το ΕΚΤ;

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν εμπορικές επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Αιτήσεις δεν μπορούν να υποβληθούν από ιδιώτες, αλλά μόνο από οργανισμούς ή εταιρίες. Διαβάστε για τον τρόπο συμμετοχής εδώ.

Η διαχείριση του ΕΚΤ γίνεται σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο: για να μάθετε πώς θα ωφεληθείτε από την υποστήριξη του ΕΚΤ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ στη χώρα ή την περιφέρειά σας. Στοιχεία επικοινωνίας παρέχονται στην ενότητα «στήριξη στη δική σας χώρα».

Κάθε κράτος μέλος δημοσιεύει έναν κατάλογο δικαιούχων του ΕΚΤ.

Τι είναι η Διαχειριστική Αρχή;

Οι Διαχειριστικές Αρχές του ΕΚΤ έχουν εθνικά και περιφερειακά γραφεία. Διαδίδουν πληροφορίες σχετικά με το ΕΚΤ, λαμβάνουν και αξιολογούν αιτήσεις. Είναι επίσης υπεύθυνες για τη διανομή της χρηματοδότησης και την παρακολούθηση των εγκεκριμένων έργων.

Μπορεί ένα έργο να συνεργαστεί με άλλα κράτη μέλη;

Το ΕΚΤ υποστηρίζει έργα που συνεργάζονται με έργα ή οργανισμούς σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Συμβουλευθείτε το κεφάλαιο Πεδία δραστηριότητας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνικότητα

Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «έργα» για να μάθετε περισσότερα για τα διασυνοριακά έργα που υποστηρίζει το ΕΚΤ.

Τι είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης;

Οι επιτροπές παρακολούθησης επιβλέπουν την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΚΤ. Αποτελούνται από εκπροσώπους των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ, του εκπαιδευτικού συστήματος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πώς θα εξασφαλίσω χρηματοδότηση;

Η διαχείριση του ΕΚΤ γίνεται σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο: για να μάθετε πώς θα ωφεληθείτε από την υποστήριξη του ΕΚΤ, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ στη χώρα ή την περιφέρειά σας.

Στοιχεία επικοινωνίας θα βρείτε στο κεφάλαιο κρατών μελών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Το ΕΚΤ παρέχει οικονομική υποστήριξη σε φοιτητές;

Ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΚΤ με προτεραιότητα την παιδεία μπορεί να χρηματοδοτεί υποτροφίες φοιτητών.

Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων «προτεραιότητες» για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προώθηση της παιδείας με την υποστήριξη του ΕΚΤ.

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε επίσης την ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus, το οποίο βοηθάει φοιτητές να σπουδάζουν και να εργάζονται στο εξωτερικό κάθε χρόνο: http://ec.europa.eu/education

Ένας από τους υπαλλήλους μας θα λάβει μέρος σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης. Τι υποστήριξη μπορούμε να λάβουμε εμείς ως εργοδότες, και υπό ποιες προϋποθέσεις;

Κατ’ αρχήν, το ΕΚΤ μπορεί να υποστηρίξει την κατάρτιση υπαλλήλων. Ωστόσο, η διαχείριση του ΕΚΤ γίνεται σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο: για να μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι για υποστήριξη από το ΕΚΤ στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή, της οποίας τα στοιχεία θα βρείτε στο κεφάλαιο κρατών μελών του παρόντος δικτυακού τόπου.

Θέλουμε να ιδρύσουμε ένα κέντρο κατάρτισης. Μπορεί να μας βοηθήσει το ΕΚΤ;

Κατ’ αρχήν, το ΕΚΤ μπορεί να υποστηρίξει κέντρα κατάρτισης.

Ωστόσο, η διαχείριση του ΕΚΤ γίνεται σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο: για να μάθετε εάν είστε επιλέξιμοι για υποστήριξη από το ΕΚΤ στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αρμόδια διαχειριστική αρχή του ΕΚΤ. Στοιχεία επικοινωνίας υπάρχουν στην ενότητα «στήριξη στη δική σας χώρα».

Μπορεί το ΕΚΤ να στηρίξει ένα έργο στην Αφρική;

Το ΕΚΤ παρέχει υποστήριξη εντός της Ε.Ε.

Για θέματα εξωτερικής βοήθειας, παρακαλούμε συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα της EuropeAid.

Ο οργανισμός μας συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ. Ποιο λογότυπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στα έγγραφά μας;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο λογότυπο του ΕΚΤ. Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός » αναφέρει ότι:

«Όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας που προορίζονται για δικαιούχους, δυνητικούς δικαιούχους και το κοινό περιλαμβάνουν τα εξής:

(α) το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης <…> και αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
(β) αναφορά στο οικείο Ταμείο: <…> για το ΕΚΤ: «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο»•
(γ) επιλεγμένο από τη διαχειριστική αρχή μήνυμα που να προβάλλει την προστιθέμενη αξία της κοινοτικής παρέμβασης και να είναι κατά προτίμηση το εξής: «Επενδύοντας στο μέλλον σας».

Για μικρά διαφημιστικά αντικείμενα, τα στοιχεία β) και γ) δεν εφαρμόζονται.»

Παρακαλούμε συμβουλευθείτε επίσης τις Κατευθυντήριες οδηγίες για δικαιούχους και άλλους τρίτους, για τη χρήση του εμβλήματος της Ε.Ε. στα πλαίσια προγραμμάτων της Ε.Ε.

Πραγματικά «κέρδισα τη λοταρία του ΕΚΤ»;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερωθεί για μια σειρά από παραπλανητικά e-mail που αποστέλλονται με το όνομα του ΕΚΤ. Τα μηνύματα ανακοινώνουν τη «νίκη» κάποιου μεγάλου ποσού και ζητούν μια απάντηση στο e-mail με στοιχεία επικοινωνίας.

Επισημαίνουμε ότι αυτά τα e-mail δεν έχουν σταλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με την άδειά της. Σας συνιστούμε να μην απαντάτε σε αυτά μηνύματα. Εάν θελήσετε να επικοινωνήσετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με θέματα που αφορούν στο ΕΚΤ, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το δελτίο επικοινωνίας μας.