Navigation path

Spørgsmål og svar

Hvad er ESF?

 • Den Europæiske Socialfond - ESF - blev oprettet i 1957 ved Rom-traktaten.
 • ESF er en af EU’s strukturfonde og det primære instrument til at skabe flere og bedre job i Europa.
 • I perioden 2007-2013 investerer ESF cirka 75 milliarder euro fordelt i hele EU. ESF’s budget suppleres med ca. 50 milliarder euro i offentlige midler fra medlemslandene. Ifølge Europa-Kommissionens estimater vil mere end 70 millioner mennesker få gavn af aktiviteterne.

Læs mere om ESF

Hvad er ESF’s samlede budget?

ESF’s budget for perioden 2007-2013 er på ca. 75 milliarder euro og altså mere end 10 milliarder euro årligt. Når offentlig og privat medfinansiering fra medlemslandene medregnes, bliver det samlede beløb til ESF-støttede tiltag på mere end 117 milliarder euro.

Yderligere oplysninger om ESF’s budget findes på ESF’s hjemmeside under finansiering.

Hvilke områder arbejder ESF med?

ESF støtter tiltag som:

 • livslang læring og oplæring af arbejdstagere,
 • arbejdstilrettelæggelse,
 • støtte til medarbejdere i forbindelse med omstruktureringer,
 • arbejdsformidling,
 • integration af dårligt stillede personer på arbejdsmarkedet,
 • uddannelses- og erhvervsuddannelsesreformer,
 • netværk med arbejdsmarkedets parter og ngo’er
 • uddannelse i offentlige administrationer og servicekontorer.

Læs mere om ESF’s prioriteringer ved at søge i databasen over ESF’s prioriteringeri medlemslandene.

Hvor finder jeg dokumentation om ESF?

I hjemmesidens sektion bibliotek finder du PDF-udgaver af alle vores publikationer.

Hvilke typer aktiviteter medfinansierer ESF?

ESF medfinansierer projekter inden for en lang række områder, hvor det overordnede formål altid er beskæftigelsesfremme og social inkludering, og hvor aktiviteterne følger en række prioriteter fastlagt af medlemslandene.

Under aktiviteter finder du en oversigt over de områder, der ydes støtte til.

Se under projekter for at læse om konkrete projekter, som ESF støtter.

Hvem kan modtage støtte fra ESF?

Kommercielle virksomheder, offentlige organisationer og nonprofitorganisationer kan alle ansøge om støtte. Man kan ikke ansøge som enkeltperson. Det er kun organisationer og virksomheder, der har mulighed for at indsende ansøgninger. Læs mere om, hvordan man deltager her.

ESF forvaltes på nationalt og/eller regionalt plan. For at høre nærmere om, hvordan man ansøger om ESF-støtte, kontaktes den ESF-ansvarlige myndighed i dit land eller din region. Kontaktoplysninger findes under "Støtte i dit land".

En liste over ESF’s støttemodtagere offentliggøres af de enkelte medlemslande.

Hvad er en ESF-ansvarlig myndighed?

De ESF-ansvarlige myndigheder har nationale og regionale kontorer. De udbreder kendskabet til ESF og modtager og behandler ansøgninger. De er også ansvarlige for støttefordeling og overvågning af godkendte projekter.

Kan et projekt samarbejde med andre medlemslande?

ESF støtter projekter, der samarbejder med projekter eller organisationer i andre EU-medlemslande.

Se sektionen Aktivitetsområder for yderligere oplysninger om tværnationalitet.

Du kan søge i databasen over projekter for at læse om tværnationale projekter, som ESF støtter.

Hvad er et tilsynsudvalg?

Tilsynsudvalgene følger op på gennemførelsen af ESF’s programmer. De består af repræsentanter for offentlige myndigheder, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, uddannelsessystemet og Europa-Kommissionen.

Hvordan søger jeg ESF-støtte?

ESF forvaltes på nationalt og/eller regionalt plan. For at høre nærmere om, hvordan man ansøger om ESF-støtte, kontaktes den ESF-ansvarlige myndighed i dit land eller din region.

Kontaktoplysninger findes i hjemmesidens sektion ESF i medlemslandene.

Yder ESF økonomisk støtte til studerende?

Et af ESF’s operationelle programmer under prioriteringen uddannelse kan tildele støtte til studerende.

Du kan søge i databasen over ESF’s prioriteter for yderligere oplysninger om uddannelsesfremme med ESF-støtte.

Se også hjemmesiden for Erasmus-programmet, der hjælper studerende til at få mulighed for at studere og arbejde i udlandet: http://ec.europa.eu/education

En af vores medarbejdere skal deltage i et uddannelsesprogram. Hvilken støtte kan vi som arbejdsgiver få fra ESF og på hvilke vilkår?

I princippet kan ESF støtte medarbejderuddannelse. ESF forvaltes på nationalt og/eller regionalt plan. Find ud af, om I er berettiget til ESF-støtte i jeres land ved at kontakte den ESF-ansvarlige myndighed. Kontaktoplysninger findes i hjemmesidens sektion ESF i medlemslandene.

Vi ønsker at etablere et uddannelsescenter. Kan ESF hjælpe os?

I princippet kan ESF give støtte til uddannelsescentre.

Bemærk i den forbindelse, at ESF forvaltes på nationalt og/eller regionalt plan. For at høre nærmere om, hvordan man ansøger om ESF-støtte, kontaktes den ESF-ansvarlige myndighed i dit land eller din region. Kontaktoplysninger findes under "Støtte i dit land".

Kan ESF støtte projekter i Afrika?

ESF støtter projekter inden for EU.

Se hjemmesiden for EuropeAid vedrørende støtte til projekter uden for EU.

Vores organisation er medfinansieret af ESF. Hvilket logo må vi anvende i vores dokumentation?

ESF har ikke et særligt logo. ESF's ‘gennemførelsesforordning’ fastslår:
"Alle informations- og pr-foranstaltninger rettet mod støttemodtagere, potentielle støttemodtagere og offentligheden skal indeholde følgende: 
(a) Den Europæiske Unions logo <…> og en henvisning til Den Europæiske Union
(b) en henvisning til den pågældende fond: <…> for ESF: "Den Europæiske Socialfond"
(c) et slogan, som vælges af forvaltningsmyndigheden, og som fremhæver merværdien ved EF-støtten, og helst "Vi investerer i din fremtid".
Nr. b og c finder ikke anvendelse ved mindre reklamegenstande."

Se også Guidelines for beneficiaries and other third parties on the use of the EU emblem in the context of EU programmes.

Har jeg virkelig "vundet i ESF-lotteriet"?

Europa-Kommissionen er bekendt med, at der er udsendt en serie e-mail i ESF’s navn. Den udsendte besked indeholder information om en ”gevinst” på et større pengebeløb og anmoder modtageren om at besvare e-mailen og fremsende sine kontaktoplysninger.

Vi gør opmærksom på, at disse e-mail ikke er udsendt af Europa-Kommissionen og heller ikke med Europa-Kommissionens tilladelse. Vi råder modtagerne til ikke at besvare beskeden. Hvis du ønsker at kontakte Europa-Kommissionen vedrørende Den Europæiske Socialfond, kan du benytte vores kontaktformular.