Navigation path

Časté otázky

Co je to ESF?

 • Evropský sociální fond, ESF, byl založen v roce 1957 na základě Římské smlouvy.
 • ESF je jedním ze strukturálních fondů EU a je hlavním nástrojem pro vytváření většího počtu a lepších pracovních míst v Evropě.
 • V období 2007–2013 ESF v celé Evropské unii investuje přibližně 75 miliard eur. K tomu je možné připočítat přibližně 50 miliard eur z veřejného financování jednotlivých států. Komise odhaduje, že z těchto opatření bude mít užitek více než 70 milionů lidí.

Další informace o ESF

Jaký je celkový rozpočet ESF?

Rozpočet ESF na období 2007–2013 dosahuje výše přibližně 75 miliard eur, tedy více než 10 miliard na rok. Díky spolufinancování z veřejných i soukromých zdrojů jednotlivých zemí je na opatření podporovaná ESF k dispozici celkem více než 117 miliard eur.

Další informace o rozpočtu ESF najdete v části o výdajích ESF.

Ve kterých oblastech ESF pusobí?

ESF podporuje například tato opatření:

 • celoživotní učení a odborná příprava pracovníků;
 • organizace práce;
 • podpora zaměstnanců v kontextu restrukturalizace;
 • služby v oblasti zaměstnanosti
 • integrace znevýhodněných osob na trhu práce
 • reformy systémů vzdělávání a odborné přípravy
 • vytváření sítí sociálních partnerů a nevládních organizací
 • školení v oblasti veřejných správ a služeb

Chcete-li zjistit další informace o prioritách ESF, projděte si databázi priorit.

Kde mohu najít dokumenty týkající se ESF?

V části Knihovna této internetové stránky najdete všechny naše publikace ve verzi PDF.

Jaké činnosti ESF spolufinancuje?

ESF spolufinancuje projekty v celé řadě oblastí souvisejících se zlepšováním pracovních příležitostí a sociálního začleňování v závislosti na prioritách stanovených členskými státy.

Na stránkách činností najdete přehled financovaných oblastí.

Projděte si příklady projektů, chcete-li se dozvědět více o konkrétních projektech podporovaných ESF.

Kdo může z ESF obdržet finanční podporu?

Žádost mohou podat komerční podniky, veřejné orgány a nevýdělečné organizace. Jednotlivci žádost podat nemohou; pouze organizace nebo společnosti. Informace o tom, jak se zapojit, najdete zde.

ESF je řízen na národní anebo regionální úrovni: chcete-li získat informace o tom, jak z ESF získat podporu, obraťte se na řídicí orgán ESF ve vaší zemi nebo regionu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v oddílu „podpora ve vaší zemi“.

Seznam příjemců prostředků z ESF zveřejňuje každý členský stát.

Co je to rídicí orgán

Řídicí orgány ESF mají národní a regionální kanceláře. Šíří informace o ESF a přijímají a vyhodnocují žádosti. Mají také na starosti distribuci finančních prostředků a sledování schválených projektů.

Muže nejaký projekt spolupracovat s dalšími clenskými státy?

ESF podporuje projekty, které spolupracují s projekty nebo organizacemi v dalších členských státech EU.

V části Oblasti působnosti najdete další informace o mezinárodní spolupráci

Projděte si databázi projektů, chcete-li se dozvědět více o přeshraničních projektech podporovaných ESF.

Co je to monitorovací výbor?

Monitorovací výbory dohlížejí na realizaci programů ESF. Jsou složeny ze zástupců veřejných orgánů, sociálních partnerů, nevládních organizací, vzdělávacího systému a Komise.

Jak mohu získat financování?

ESF je řízen na národní anebo regionální úrovni: chcete-li získat informace o tom, jak z ESF získat podporu, obraťte se na příslušný řídicí orgán ESF ve vaší zemi nebo regionu.

Kontaktní údaje najdete na této internetové stránce v části Členské státy.

Poskytuje ESF financní podporu studentum?

Jeden z operačních programů ESF má jako prioritu vzdělávání, a proto může financovat studentské granty.

V databázi priorit najdete další informace o tom, jak ESF podporuje vzdělávání

Podívejte se také na internetovou stránku programu Erasmus, který studentům každý rok pomáhá studovat a pracovat v zahraničí: http://ec.europa.eu/education

Jeden z našich zamestnancu se zúcastní odborné prípravy. Jakou podporu mužeme jako zamestnavatel získat z ESF a za jakých podmínek?

ESF v zásadě může podpořit odbornou přípravu zaměstnanců. ESF je však řízen na národní anebo regionální úrovni: chcete-li zjistit, zda jste způsobilí pro podporu ESF ve vaší zemi, obraťte se na příslušný řídicí orgán ESF, jehož kontaktní údaje najdete na této internetové stránce v části Členské státy.

Chceme založit školicí stredisko. Muže nám ESF pomoci?

ESF v zásadě může podpořit školicí střediska.

ESF je však řízen na národní anebo regionální úrovni: chcete-li zjistit, zda jste způsobilí pro podporu ESF ve vaší zemi, obraťte se na příslušný řídicí orgán ESF, jehož kontaktní údaje najdete v oddílu „podpora ve vaší zemi“.

Může ESF podpořit projekt v Africe?

ESF poskytuje podporu v rámci EU.

Pokud jde o externí pomoc, podívejte se na internetové stránky EuropeAid.

Naše organizace je spolufinancována z prostředků ESF. Jaké logo můžeme používat v naší dokumentaci?

Žádné konkrétní logo ESF neexistuje. „Prováděcí nařízení“ uvádí:


„Veškerá informační a propagační opatření zaměřená na příjemce, případné příjemce a veřejnost zahrnují tyto údaje:

a) symbol Evropské unie <…> a odkaz na Evropskou unii;
b) odkaz na příslušný fond: <…> v případě ESF údaj: „Evropský sociální fond“;
c) prohlášení, které vybere řídící orgán a jež zdůrazňuje přínos intervence Společenství, nejlépe pak ve znění:„Investice do vaší budoucnosti“.
Pokud jde o malé propagační předměty, body b) a c) se nepoužijí.“

Viz také Pokyny pro příjemce a další třetí strany ohledně používání symbolu EU v kontextu programů EU.

Opravdu jsem „vyhrál v loterii ESF“?

Komise ví o sérii e-mailů zasílaných jménem ESF. Ve zprávách se uvádí, že jste „vyhráli“ významnou peněžní částku, a jste vyzváni, abyste v odpovědi zaslali kontaktní údaje.

Vezměte prosím na vědomí, že Komise tyto e-maily nezasílá ani k tomu nedává souhlas. Doporučujeme Vám, abyste na tyto zprávy neodpovídali. Pokud se chcete obrátit na Komisi v otázkách týkajících se ESF, využijtenáš kontaktní formulář.