Navigation path

Често задавани въпроси

Какво представлява ЕСФ?

Европейският социален фонд (ЕСФ) е създаден през 1957 г., като част от Договора от Рим.

ЕСФ е един от европейските структурни и инвестиционни фондове и основният инструмент за създаването на по-голям брой и по-добри работни места в Европа.

Всяка година около 15 милиона души се възползват от мерки, финансирани по линия на ЕСФ, за придобиване на нови умения, за намиране на работа или на по-добри работни места.

Допълнителна информация за ЕСФ

Какъв е общият бюджет на ЕСФ?

Бюджетът на ЕСФ за периода 2014—2020 г. възлиза на около 80 милиарда евро, което е повече от 10 милиарда евро на година. Той ще бъде допълнен с националното публично и частно съфинансиране на стойност приблизително 50 милиарда евро, с което общата сума, предоставена за подкрепяните от ЕСФ мерки, възлиза на около 120 милиарда евро.

За повече информация относно бюджета на ЕСФ, проверете раздела „Разпределение на средствата на ЕСФ“.

В кои сфери ЕСФ развива дейности?

ЕСФ подкрепя мерки като:

  • обучение през целия живот и обучение на работещите;
  • организация на работата;
  • подкрепа за служителите в контекста на преструктуриране;
  • услуги в сферата на заетостта;
  • интегриране на хората в неравностойно положение на пазара на труда;
  • реформиране на системите за образование и обучение;
  • свързване в мрежа на социални партньори и НПО;
  • обучение за публични администрации и услуги.

Повече информация относно приоритетите на ЕСФ може да получите от страниците с  дейности и подкрепа във вашата страна.

Как да открия документация, свързана с ЕСФ?

Разделът Библиотека на тази интернет страница включва версии във формат PDF на всички наши публикации.

Какъв тип дейности съфинансира ЕСФ?

ЕСФ съфинансира проекти в широк набор от области, свързани с подобряване на възможностите за заетост и социалното включване в зависимост от приоритетите, заложени от държавите членки.На страниците с дейности можете да видите резюме относно областите на финансиране.

Вижте раздел „Примери за проекти“, за да научите повече относно конкретни проекти, подкрепени по линия на ЕСФ.

Кой може да получи финансова подкрепа по линия на ЕСФ?

Право да кандидатстват имат стопанските предприятия, държавните агенции и неправителствените организации. Отделни лица нямат право да кандидатстват; само организации или фирми могат да подават заявления за кандидатстване.Научете как да участвате тук.

ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете как да се възползвате от подкрепа по линия на ЕСФ, моля, свържете се с управляващия орган на ЕСФ във вашата страна или регион. Данните за контакт са посочени в раздел „Подкрепа във вашата страна“.

Всяка държава членка публикува списък с бенефициентите на ЕСФ.

Какво представлява Управляващ орган?

Отговорността за подробното управление на програмите, ползващи се с подкрепа от ЕСФ, е на държавите членки. За всяка програма те определят управляващ орган (на национално, регионално или друго равнище), който информира потенциалните бенефициери, прави подбор на проектите и наблюдава изпълнението ѝ като цяло.

Възможно ли е даден проект да си сътрудничи с други държави?

ЕСФ подкрепя проекти, които си сътрудничат с проекти или организации в други държави членки на ЕС.

За повече информация, вижте страницата „Международно сътрудничество“.Повече информация относно трансгранични проекти, подкрепени по линия на ЕСФ, можете да откриете в базата данни Проекти.

Какво представлява Комитета за мониторинг?

Комитетите за мониторинг извършват надзор върху изпълнението на програмите по линия на ЕСФ. В състава им влизат представители от държавните органи, социалните партньори, НПО, системата на образованието и Комисията.

Как да получа финансиране?

ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете как да се възползвате от подкрепа по линия на ЕСФ, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за вашата страна или регион.

Можете да откриете данните за контакт в раздел Държави членки на тази интернет страница.

ЕСФ предоставя ли финансова подкрепа за студенти?

Дадена оперативна програма по линия на ЕСФ, за която образованието е приоритет, може да отпуска безвъзмездни помощи за студенти.

ЕСФ, обаче, се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете дали отговаряте на критериите за финансиране по линия на ЕСФ във вашата страна, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за ЕСФ. Можете да откриете данните за контакт в раздел „Подкрепа във вашата страна“.

Можете да проверите също така и интернет страницата на програма „Еразъм", която всяка година помага на студентите да следват и работят в чужбина: http://ec.europa.eu/education

Един от нашите служители ще участва в обучение. Каква подкрепа можем да получим, в качеството си на работодатели, по линия на ЕСФ и при какви условия?

По принцип ЕСФ може да предоставя подкрепа за обучение на служители. Но ЕСФ се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете дали отговаряте на критериите за финансиране по линия на ЕСФ във вашата страна, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за ЕСФ, чиито данни за контакт можете да откриете в раздела Държави членки на тази интернет страница.

Искаме да основем център за обучение. Може ли ЕСФ да ни помогне?

По принцип ЕСФ може да предоставя подкрепа за центрове за обучение.ЕСФ, обаче, се управлява на национално и/или регионално равнище: за да разберете дали отговаряте на критериите за финансиране по линия на ЕСФ във вашата страна, моля, свържете се с отговорния управляващ орган за ЕСФ. Данни за контакт са посочени в раздела „Подкрепа във вашата страна“.

ЕСФ предоставя ли подкрепа за проекти в Африка?

ЕСФ предоставя подкрепа в рамките не ЕС.За външна помощ, моля, вижте интернет страницата EuropeAid.

Нашата организация получава съфинансиране по линия на ЕСФ. Кое лого може да използваме в документацията си?

ЕСФ няма конкретно лого. Приложимият регламент  гласи:

При всички мерки за информация и комуникация, предприети от бенефициера, се потвърждава подкрепата от фондовете за операцията, чрез:

а) емблемата на Европейския съюз в съответствие с техническите характеристики, посочени в акта за изпълнение, приет от Комисията съгласно член 115, параграф 4, с упоменаване на Европейския съюз;

б) упоменаване на фонда или фондовете, които оказват подкрепа на операцията.

Когато мярка за информация или комуникация се отнася за операция или няколко операции, които са съфинансирани от повече от един фонд, упоменаването съгласно буква б) може да се замени с упоменаване на фондовете на ЕСФ.

Можете да използвате за справка също и Ръководството за бенефициенти и други трети страни относно използването на емблемата на ЕС в контекста на програми на ЕС.

Наистина ли „спечелих лотарията на ЕСФ“?

Комисията е информирана за редица измамни имейл съобщения, изпратени от името на ЕСФ. Съобщенията обявяват значителна парична сума като „награда“ и молят да се изпрати обратно имейл с информация за контакти.

Моля, имайте предвид, че тези имейли не са изпратени от Комисията или с нейно разрешение. Съветваме Ви да не отговаряте на тези съобщения. Ако желаете да се свържете с Комисията по въпроси, свързани с ЕСФ, моля, използвайте нашия формуляр „За контакти“.