Navigation path

ESF i media

Allt fler känner till ESF

05/12/2013

Diagram
© andackazar

Sakta men säkert har EU invånarna fått bättre kännedom om Europeiska socialfonden (ESF) och dess arbete. 2013 års Eurobarometerundersökning om det sociala klimatet i EU bekräftar att denna medvetenhet ökar. 44 % av respondenterna svarade ja på frågan om de hade hört talas om ESF, vilket innebär en ökning från 33 % 2006.

Polen har den största andelen människor som har hört talas om fonden och känner till vad den gör (25 %), tätt följt av Portugal, Spanien och Irland (alla över 20 %). Siffran för EU som helhet är 15 %, samtidigt som omkring 29 % av de tillfrågade säger att de har hört talas om ESF men är osäkra på vad fonden egentligen gör. 55 % av de tillfrågade säger att de aldrig har hört talas om ESF.

Det som är betydelsefullt med den här särskilda Eurobarometerundersökningen är att den visar på en jämn och stadig ökning av medvetenheten hos invånarna i EU om vad ESF är och gör. Det är bara i två länder, Finland och Slovakien, som medvetenheten har minskat sedan 2006. Ändå har den ökat i båda länderna sedan den senaste undersökningen 2010. Närmare bestämt märks en viss minskning av kunskapen om ESF jämfört med den senaste undersökningen 2010 i 10 av de 28 medlemsstaterna. I resten syns en tydlig ökning på vissa håll, med Bulgarien i täten med 16 % följt av Tyskland med 10 %. I sex länder är det fler människor som har hört talas om ESF än som inte har det.

Den ökade medvetenhet om ESF som konstaterats kan till viss del bero på att man under den nuvarande krisen ägnat större uppmärksamhet åt sysselsättningsfrämjande åtgärder. En bidragande faktor är emellertid de insatser som nationella och regionala organ gjort, och som kommit stödmottagarna till del, för att allmänheten ska få veta mer om ESF:s arbete och resultat.