Navigation path

ESF i media

Undersökning av vuxnas kunskaper vägleder Europeiska socialfondens prioriteringar för perioden 2014–2020

10/10/2013

En gymnasiestudent vid svarta tavlan.
© michaeljung

Den 8 oktober publicerade Europeiska kommissionen, tillsammans med OECD, resultaten från en omfattande undersökning av vuxnas färdigheter i läsning, räkning och informationsteknik i en mängd länder, varav 17 EU-medlemsstater. Undersökningen omfattade 5 000 arbetsföra personer mellan 16 och 65 år i varje land.

Resultaten från undersökningen är oroväckande. Bland annat framgår att en av fem vuxna i Europa har svårt att läsa, skriva och räkna. Studien visar också att färdigheterna kan skilja mycket markant bland personer som slutfört samma typ av universitetsutbildning i olika EU-läder – något som inte uppmuntrar universitetsutbildades rörlighet inom unionen. Huvudresultaten från undersökningen i korthet:

  • 20 % av EU:s befolkning i arbetsför ålder har bristande färdigheter i läsning och räkning – med högre andel bland arbetslösa.
  • 25 % av EU:s befolkning saknar tillräckliga färdigheter för att effektivt kunna använda informations och kommunikationsteknik (IKT).
  • De färdigheter som människor tillägnar sig genom formell utbildning varierar kraftigt, såväl på gymnasienivå som på högskolenivå.
  • Generationsskillnaderna är stora och framhäver vikten av livslångt lärande i syfte att säkerställa en högre levnadsstandard.

Färdigheterna i läsning och räkning bland personer mellan 25 och 34 år är till exempel avsevärt högre än de för personer mellan 55 och 65 år i länder som Spanien, Frankrike, Finland och Belgien (undersökningen utfördes i regionen Flandern).
Internationellt sett överträffar Japan alla övriga länder, medan resultaten från stora länder som Kanada och USA är i stort sett likvärdiga EU-ländernas.

Ansvarig kommissionär László Andor uppmanar nu till prioritering av utbildnings- och arbetslivsreformer och han vill också att Europeiska socialfonden ska utnyttjas bättre för investering i olika typer av utbildning och kompetensutveckling. Resultaten av undersökningen kan hjälpa medlemsstaterna att fastställa prioriterade områden inför den kommande perioden 2014–2020. Europeiska socialfondens budget är en viktig källa till investeringar i utbildning och kompetensutveckling, bland annat för missgynnade grupper.

Europeiska socialfondens stöd till utbildning omfattar en rad olika områden, bland annat utveckling av nya läroplaner, fortbildning för lärare och stöd till universitet, yrkeshögskolor och livslångt lärande. Särskilt viktigt är ESF:s fokus på människorna: skolbarn, universitetsstuderande, arbetstagare och arbetssökande som vill vidareutbilda sig eller omskola sig. Många ESF-projekt syftar till att minska antalet personer som lämnar skolan i förtid och att säkerställa att unga människor har rätt kompetens för dagens arbetsliv – i synnerhet bland missgynnade grupper som minoriteter och personer med invandrarbakgrund.