Navigation path

ESF i media

Upprättande och justering av Europeiska socialfondens mål

07/08/2013

Metodologiskt förarbete ger en stabil grund när nya operativa program ska utarbetas

Inför den nya programperioden 2014–2020 är det medlemsstaternas uppgift att utarbeta effektivitetsmått och upprätta målsättningar för hur genomförandet och effekten av de operativa programmen (OP) ska övervakas. Kommissionen har beslutat att förse förvaltningsmyndigheterna för ESF med metodstöd för hur mål kan fastställas och justeras (antal deltagare, antal aktörer) samt hur resultatindikatorer (antal deltagare som får anställning, ny dokumenterad kompetens o.s.v.) upprättas. Den här typen av indikatorer är viktiga för bland annat kostnadsbedömningen.

Som resultat av ett seminarium för ESF:s förvaltningsmyndigheter i mars har två förarbeten tagits fram. Rapporterna sammanfattar de huvudsakliga metoder som används när mål för Europeiska socialfondens operativa program upprättas eller ändras. Rapporten Upprättande och justering av mål för ESF:s operativa program (på engelska) behandlar metoder för hur kvantifierade, ackumulerade mål för sysselsättning upprättas och anpassas. Rapporten Upprättande och justering av ESF:s mål för social integration (på engelska) behandlar samma punkter, avsedda för de operativa program som omfattar åtgärder för social integration.

Målet med rapporterna är inte att diktera en enskild metod för hur medlemsstaterna ska sätta upp mål, eftersom valet av metod varierar beroende på vilken typ av indikator som eftersträvas och vilka data som är tillgängliga. Syftet är snarare att ge en översikt över vilka principer, metoder och fallgropar som man bör ha i åtanke när målsättningar ska upprättas.