Navigation path

ESF i media

En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslöshet

19/06/2013

Unga kvinnor och arbetsvägledare
© European Union

Kommissionen antog idag meddelandet "Att arbeta tillsammans för Europas ungdomar – En uppmaning till insatser mot ungdomsarbetslöshet". Det betonar återigen hur bekämpande av ungdomsarbetslöshet är en topprioritet bland insatserna som syftar till att sörja för den ekonomiska tillväxten.

Även om de flesta resurserna finns hos medlemsstaternas, kan man på EU-nivå hjälpa till att göra en skillnad. Kommissionen har föreslagit ett antal praktiska och genomförbara åtgärder som kan ge direkt effekt, men vissa åtgärder måste ännu beslutas på EU-nivå, särskilt åtgärder med koppling till den fleråriga budgetramen (FBR) för 2014-2020.

Hur Europeiska socialfonden kan gagna ungdomarna

Europeiska socialfonden är känd för att bidra till verksamheter runt om i Europa för att hjälpa till att integrera ungdomar på arbetsmarknaden. Om man blickar framåt till perioden 2014-2020, kommer de europeiska struktur- och investeringsfonderna att spela en avgörande roll när det gäller att stödja ungdomar och genomföra ungdomsgarantin. En överenskommelse om nästa fleråriga budgetram och programmen för dess genomförande är helt nödvändig för att se till att ESF och de övriga europeiska struktur- och investeringsfonderna kan mobiliseras snabbt i januari 2014.

Detta avtal måste återspegla EU:s prioritering av att bekämpa och förebygga ungdomsarbetslösheten: minimiandel på 25 % av sammanhållningsfondens medel till ESF skulle bidra till att skra att åtminstone 80 miljoner euro förblir tillgängliga för investeringar i humankapital i EU.

Samtidigt med detta arbetar medlemsstaterna intensivt tillsammans med kommssionen med att utforma nästa generation operativa program som ska reglera hur dessa medel används. Detta är ett gyllene tillfälle att inrikta de nya programmen på de mest akuta reformprioriteringarna rörande tillväxt och sysselsättning.

Att ge en skjuts åt ungdomssysselsättningsinitiativet

För att ytterligare förstärka det ekonomiska stödets inriktning på de regioner och grupper av individer där ungdomsarbetslösheten är som störst och där störst andel ungdomar står utanför arbetsmarknaden, enades Europeiska rådet i februari om att skapa ett särskilt ungdomssysselsättningsinitiativ som ska finansieras via anslag på 6 miljoner euro ur EU:s budget.

Kommissionen har föreslagit att stödet från ungdomssysselsättningsinitiativet ska koncentreras till regioner med en ungdomsarbetslöshet på över 25 % och inom dessa regioner till ungdomar i åldersgrupperna 15-24 som inte har arbete eller deltar i utbildning. Det ska dessutom utgöra ett komplement till det stöd som ges av ESF för genomförande av ungdomsgarantin. Dessa kriterier bör bibehållas, eftersom varje sänkning av tröskelvärdet skulle splittra medlen till nackdel för de regioner som har störst behov.

För att se till att pengarna från ungdomssysselsättningsinitiativet börjar flöda snabbt när den rättsliga ramen har antagits föreslår kommissionen att profilen för nästa fleråriga budgetram anpassas så att hela beloppet på 6 miljoner euro i åtaganden tillhandahålls under de första två åren i nästa fleråriga budgetram.

Nysatsning på insatsgrupperna för ungdomars sysselsättning

Under 2012 inrättade kommissionen gemensamma insatsgrupper för ungdomars sysselsättning tillsammans med de medlemsstater som har särskilt hög ungdomsarbetslöshet. Dessa insatsgrupper bidrog till att säkerställa att EU:s strukturfonder används på bästa möjliga sätt för att stödja ungdomar. Genom detta arbete har redan omkring 16 miljoner euro av EU:s finansiering avdelats för påskyndat genomförande eller omfördelning. Detta kommer i slutändan att hjälpa mer än en miljon ungdomar, och resultaten märks redan ute på fältet.

Mot bakgrund av dessa positiva erfarenheter är kommissionen nu redo att göra en nysatsning på och utvidga insatsgrupperna, som ska samarbeta med de medlemsstater som är berättigade till ekonomiskt stöd inom ramen för ungdomssysselsättningsinitiativet.

Att främja rörligheten med Eures och ESF

Kommissionen har påbörjat en stor reform för att göra Eures-systemet mer öppet för de faktiska förhållandena på arbetsmarknaden och att stärka fokus på ungdomars rörlighet genom att erbjuda arbetstillfällen samt möjligheter att kombinera arbete med utbildning, t.ex. lärlingsutbildningar. Kommissionen uppmanar därför medlemsstaterna att använda sig av ESF-finansieringsmöjligheter och nationella finansieringskällor för att främja rörligheten inom-EU, inklusive genom att använda Eures, och förstärka de nationella offentliga arbetsförmedlingarnas kapacitet i detta hänseende.

ESF finns till hands för att hjälpa: från och med 2014  kommer ekonomiskt stöd att vara tillgängligt för språk- och karriärorienterad utbildning, resekostnader och integration i värdlandet.