Navigation path

ESF i media

Nya åtgärder för en effektivare sammanhållningspolitik

21/05/2013

Europeiska kommissionen lägger i dag fram ett förslag om att förlänga avtalet om högre andel medfinansiering från EU med två år för investeringar i Grekland, Cypern och Portugal, samt att ge Rumänien och Slovakien mer tid på sig att spendera sina tilldelade medel.

Den ursprungliga åtgärden infördes år 2011 och gjorde det möjligt för de länder som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen – Irland, Ungern, Lettland, Grekland, Portugal och Rumänien – att på begäran öka EU:s medfinansieringsandel med upp till tio procentenheter till och med slutet av 2013.

Åtgärden ger ingen extra tilldelning av medel men gör det enklare att genomföra de projekt som redan tilldelats finansiering inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik.EU:s andel av finansieringen kan uppgå till som mest 95 %, vilket minskar kravet på nationell medfinansiering till endast 5 %.Rent konkret skulle detta år 2014 motsvara omkring 500 miljoner euro, varav Grekland tilldelas 400 miljoner, Portugal 100 miljoner och Cypern 20 miljoner (dessa är de tre länder som förväntas få finansiellt stöd under 2014 inom ramen för det makroekonomiska anpassningsprogrammet).

Den andra åtgärden i kommissionens förslag är resultatet av Europeiska rådets begäran, från dess budgetmöte i februari, om en utredning av hur man skulle kunna underlätta för Rumänien och Slovakien att utnyttja sina tilldelade EU-medel.

Medlemsstaterna tilldelas årligen en andel av de medel som avsatts för sammanhållningspolitiken. Dessa medel måste förbrukas inom två eller tre år, beroende på vilket land det gäller. Regeln brukar kallas N+2- eller N+3-regeln, där N står för det år då pengarna delats ut. Den andel av de tilldelade medlen som ett land inte har utnyttjat när tidsperioden löper ut återkallas och går automatiskt tillbaka till EU:s gemensamma budget.

Dagens förslag från kommissionen utvidgar N+3-regeln för Rumänien och Slovakien och låter dem behålla de tilldelade medel som annars skulle ha återkallats vid 2013 års slut.Länderna kan därmed utnyttja samtliga tillgängliga EU-medel i sin egen takt, utan att riskera att gå miste om något.


RSS och sociala medier

Twitter Facebook RSS

Senaste uppdatering: 29/05/2013 | Till början