Navigation path

ESF i media

Förslag till ESF-förordning 2014–2020

06/10/2011

Kommissionen föreslår regler för ESF:s nästa sjuårsperiod

Den 6 oktober 2011 föreslog kommissionen de regler som kommer att avgöra hur ESF arbetar under perioden 2014–2020. Förslaget är en del av ett övergripande lagstiftningspaket för EU:s framtida sammanhållningspolitik. Det gör det möjligt för ESF att fortsätta ge konkret stöd till människor som behöver hjälp att hitta ett jobb eller gå framåt i sina nuvarande jobb. Varje år deltar i genomsnitt 10 miljoner människor i ESF:s åtgärder i Europa.

Investera mer i människor

Kommissionen inser vikten av humankapital som en huvudsaklig drivkraft för tillväxt. Dess förslag tilldelar en minimiandel av sammanhållningspolitikens medel till ESF, d.v.s. minst 84 miljarder euro. ESF-andelen kommer att vara minst 25 % för mindre utvecklade regioner, 40 % för övergångsregioner och 52 % för de mer utvecklade.

Medlemsstaterna måste koncentrera ESF på ett begränsat antal målsättningar och investeringsprioriteringar i linje med Europa 2020-strategin för att öka inverkan och uppnå en kritisk massa.

Större vikt läggs på att bekämpa ungdomsarbetslöshet, stödja aktivt åldrande och ge möjligheter till de mest utsatta individerna och grupperna, t.ex. romer. Kommissionen föreslår att tilldela en minimiandel på 20 % av ESF:s medel till sociala integrationsåtgärder, jämfört med det nuvarande genomsnittet på 13 %. Dessutom kommer ESF att hjälpa medlemsstaterna att modernisera sina arbetsmarknader och sin sociala politik samt ge större stöd till innovativa insatser och transnationellt samarbete.

Kommissionen föreslår att stora steg framåt tas beträffande förenklande av förvaltningen av ESF, i synnerhet för små anslag. Detta görs genom att främja enklare sätt att ersätta kostnader (”förenklade kostnadsalternativ”), och t.o.m. göra dem obligatoriska för små projekt.

Viktigaste nyheterna för medel inom EU:s sammanhållningspolitik

Alla EU-regioner kommer att fortsätta att få stöd inom tre definierade kategorier:

  • Mindre utvecklade regioner, vars BNP per capita är under 75 % av EU:s genomsnitt, kommer även fortsatt att ha högsta prioritet för politiken.
  • Övergångsregioner, vars BNP per capita ligger mellan 75 % och 90 % av genomsnittet i EU-27.
  • Mer utvecklade regioner, vars BNP per capita är över 90 % av genomsnittet.

Den andra kategorin – som omfattar 51 regioner och fler än 72 miljoner människor – underlättar övergången för regioner som har blivit konkurrenskraftigare på senare år men som ändå behöver ett riktat stöd. Under 2014 beräknas 20 regioner lämna det nuvarande ”konvergensmålet” (mindre utvecklade regioner), vilket avspeglar en framgångsrik sammanhållningspolitik.

Samarbetsavtal, som slutits mellan kommissionen och medlemsstaterna, kommer att ange de nationella åtaganden som krävs för att uppfylla Europa 2020-målen. ESF:s investeringar kommer att vara helt i linje med Europa 2020-målen och mål som avser sysselsättning, utbildning och fattigdomsbekämpning.

Det gemensamma strategiska ramverket, som innehåller EU:s främsta prioriteringar, kommer att gälla alla medel, även för landsbygdsutveckling och fiske. Medlemsstaterna kommer att tillåtas att kombinera ERUF, ESF och Sammanhållningsfonden i ”multifondprogram” för att förbättra samordningen på plats [och uppnå integrerad utveckling].

Nya villkor kommer att införas för att säkerställa att EU-medel effektivt bidrar till att uppfylla Europa 2020-målen. Några ”förhandsvillkor” måste finnas på plats innan medel betalas ut (till exempel väl fungerande system för offentlig upphandling).

Nästa steg

Dessa förslag kommer nu att granskas av rådet och Europaparlamentet, med sikte på att antas i slutet av 2012, för att bereda väg för en ny generation sammanhållningspolitiska program under 2014.

Förhandlingar om den fleråriga budgetramen för hela EU-budgeten fortsätter parallellt.