Navigation path

ESS v novicah

Poziv k ukrepanju v zvezi z brezposelnostjo mladih

19/06/2013

mlade ženske in svetovalci za zaposlitev
© European Union

Komisija je danes sprejela sporočilo „Skupna prizadevanja za mlade v Evropi – Poziv k ukrepanju v zvezi z brezposelnostjo mladih“. Komisija še enkrat poudarja, da je boj proti brezposelnosti mladih najpomembnejša prednostna naloga med vsemi prizadevanji za ponovno rast gospodarstva.

Čeprav je večina sredstev v rokah držav članic, se lahko na ravni EU pripomore k doseganju spremembe. Komisija je predlagala številne praktične in dosegljive ukrepe, ki lahko takoj učinkujejo, o drugih pa se je še treba dogovoriti na ravni EU, zlasti o tistih, ki so povezani z Multiannual Financial Framework za obdobje 2014–2020.

Uporaba ESS v korist mladih

ESS ima dokazano dobre rezultate pri podpiranju dejavnosti, namenjenih v pomoč mladim pri vključevanju na trg dela po vsej Evropi. V obdobju 2014–2020 bodo imeli evropski strukturni in investicijski skladi ključno vlogo pri podpiranju mladih in izvajanju jamstva za mlade. Dogovor o prihodnjem večletnem finančnem okviru in programih za njegovo izvajanje je nujno potreben, da se lahko januarja 2014 nemudoma zagotovi uporaba ESS ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

 Ta dogovor mora odražati prednostno nalogo, ki jo EU pripisuje boju proti brezposelnosti mladih in njenemu preprečevanju: z minimalnim 25-odstotnim deležem finančnih sredstev iz kohezijske politike za ESS bi lahko zagotovili, da za naložbe v človeški kapital Evrope ostane na voljo vsaj 80 milijard EUR.

Države članice hkrati tesno sodelujejo s Komisijo pri oblikovanju naslednje generacije operativnih programov, ki bodo urejali uporabo teh finančnih sredstev. To je enkratna priložnost, da se novi programi prilagodijo najbolj perečim prednostnim nalogam reforme za rast in delovna mesta.

Oživitev pobude za zaposlovanje mladih

Da bi finančno podporo še bolj usmerili v regije in skupine posameznikov, ki se najbolj soočajo z brezposelnostjo in neaktivnostjo mladih, se je Evropski svet februarja dogovoril, da se bo ustvarila posebna pobuda za zaposlovanje mladih, ki bo podprta s 6 milijardami EUR iz proračuna EU.

Komisija je predlagala, da se podpora iz pobude za zaposlovanje mladih usmeri v regije, ki se soočajo z več kot 25-odstotno brezposelnostjo mladih. Namenjena bo posameznim mladim, ki so stari od 15 do 24 let ter niso zaposleni, se ne izobražujejo in ne usposabljajo, in dopolnila podporo iz ESS za izvajanje jamstva za mlade. Ta merila bi bilo treba ohraniti: vsako zmanjšanje praga bi finančna sredstva preveč razpršilo v škodo tistih regij, ki najbolj potrebujejo pomoč.

Za zagotovitev hitrega izplačevanja sredstev iz pobude za zaposlovanje mladih, takoj ko bo pravni okvir dogovorjen, Komisija predlaga prilagoditev profila naslednjega večletnega finančnega okvira, da bi bil celotni znesek v višini 6 milijard EUR na voljo v obliki odobrenih sredstev v prvih dveh letih naslednjega večletnega finančnega okvira.

Oživitev akcijskih skupin za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi

Komisija je leta 2012 z državami članicami, ki se srečujejo s posebej visoko stopnjo brezposelnosti mladih, ustanovila skupne akcijske skupine za zmanjšanje brezposelnosti med mladimi. Te skupine so si prizadevale zagotoviti, da se strukturni skladi EU optimalno izkoristijo v podporo mladih. Na podlagi tega dela je bilo približno 16 milijard EUR finančnih sredstev EU že predvidenih za pospešeno izvajanje ali prerazporeditev. Sčasoma bo to pomagalo več kot milijonu mladih, rezultati pa so že vidni v praksi.

Na podlagi teh pozitivnih izkušenj je Komisija pripravljena oživeti in razširiti akcijske skupine, da bodo sodelovale z državami članicami, ki so v okviru pobude za zaposlovanje mladih upravičene do finančne podpore.

Spodbujanje mobilnosti prek portala EURES in ESS

dela ter da okrepi osredotočenost na mobilnost mladih s ponudbo delovnih mest in priložnosti, ki združujejo delo z učenjem, na primer vajeništva. Komisija zato poziva države članice, da izkoristijo možnosti financiranja iz ESS in nacionalnih virov financiranja za spodbujanje mobilnosti delovne sile znotraj EU, vključno z uporabo portala EURES, in da v zvezi s tem okrepijo zmogljivosti nacionalnih javnih zavodov za zaposlovanje.

ESS lahko pomaga: od leta 2014 bo na voljo finančna podpora za jezikovne tečaje in poklicno usmerjanje, potne stroške in vključevanje v državi gostiteljici.