Navigation path

ESF v správach

Lepšie začleňovanie Rómov vďaka vzdelávaniu učiteľov

27/02/2015

Žiačka v triede sa hlási
© Istock/petrograd99

Do vzdelávacích programov zameraných na zlepšenie začleňovania rómskych komunít odsunutých na okraj spoločnosti sa doteraz zapojilo spolu 2706 učiteľov, psychológov a vychovávateľov z 200 základných škôl na Slovensku. Do skončenia projektu financovaného z ESF v októbri 2015 pôjde v ich šľapajách ďalších 1500 osôb.

Projekt s názvom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ ponúka na celoštátnej úrovni deväť akreditovaných programov pre základné školy, v ktorých najmenej 20 % žiakov pochádza zo znevýhodneného prostredia.

Súčasťou vzdelávacích tém je multikultúrna výchova, spolupráca rodiny a školy, profesijný a osobnostný rozvoj či prevencia sociálno-patologických javov, ako je fajčenie, konzumácia alkoholu a drog.

Projekt vytvorený v roku 2012 vykonáva Metodicko-pedagogické centrum, ktoré je organizáciou slovenského ministerstva školstva.


RSS a sociálne médiá

Twitter Facebook RSS

Posledná aktualizácia: 03/03/2015 | Na začiatok