Navigation path

ESF v správach

Výsledky prvého prieskumu zručností dospelých môžu ovplyvniť priority ESF na obdobie rokov 2014 – 2020

10/10/2013

Stredoškoláčka odpovedá pri tabuli
© michaeljung

Európska komisia v spolupráci s OECD zverejnila 8. októbra výsledky komplexného prieskumu gramotnosti, matematickej zdatnosti a technologických zručností v 17 členských štátoch EÚ a ďalších krajinách. V jednotlivých krajinách sa hodnotila úroveň zručností 5 000 osôb v produktívnom veku (16 – 65 rokov).

Výsledky prieskumu sú znepokojivé a odhaľujú, že jeden z piatich dospelých v Európe má ťažkosti s písaním, čítaním a jednoduchými počtami. Ďalším významným poznatkom je, že vysokoškolské diplomy v rovnakom odbore sa v rámci EÚ spájajú s rôznymi úrovňami zručností. Táto skutočnosť hovorí v neprospech mobility absolventov vysokých škôl v rámci Únie. Hlavné zistenia prieskumu:

  • 20 % obyvateľov EÚ v produktívnom veku má slabú gramotnosť a matematickú zdatnosť, pričom tento podiel je väčší medzi nezamestnanými.
  • Digitálne zručnosti potrebné na využívanie technológií IKT chýbajú u 25 % obyvateľov EÚ.
  • Medzi súborom zručností, ktoré poskytne formálne vzdelanie na stredoškolskej a vysokoškolskej úrovni, sú značné rozdiely.
  • Medzigeneračné medzery v úrovni zručností, ktoré sa zistili v prieskume, dosvedčujú význam celoživotného vzdelávania na zlepšenie životnej úrovne.

Napríklad v krajinách, ako sú Španielsko, Francúzsko, Fínsko či belgický región Flámsko, dosahujú ľudia vo veku od 25 do 34 rokov lepšiu literárnu gramotnosť a matematické zdatnosti než generácia ľudí od 55 do 65 rokov.
Z celosvetového hľadiska pred všetkými krajinami vedie Japonsko a výsledky väčších krajín, ako sú Kanada a USA sa len mierne odlišujú od výsledkov v EÚ.

Európsky komisár László Andor vyzval, aby sa financovanie reforiem vzdelávania a zamestnanosti stalo prioritou a aby sa Európsky sociálny fond lepšie využíval na investovanie do zručností a odborného vzdelávania. Výsledky prieskumu môžu členským štátom pomôcť pri vymedzovaní priorít pre výdavky ESF na nadchádzajúce obdobie 2014 – 2020, ktoré sú hlavným zdrojom investícií do zručností a odborného vzdelávania vrátane tých, ktoré sa poskytujú znevýhodneným skupinám.

Podpora vzdelávania zo strany ESF sa dotýka širokého spektra aktivít vrátane nových učebných osnov, prípravy učiteľov a podpory pre univerzity, inštitúcie odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania. ESF sa predovšetkým zameriava na ľudí – žiakov, vysokoškolských študentov, pracovníkov a uchádzačov o zamestnanie, ktorí hľadajú možnosti odborného vzdelávania a nadobúdania nových zručností. V mnohých projektoch ESF sa podnikajú kroky na zníženie počtu osôb s predčasne ukončenou školskou dochádzkou a zaisťuje sa, aby mladí ľudia mali vhodné zručnosti a kvalifikáciu. Tieto snahy sa týkajú najmä znevýhodnených skupín, ako sú napr. menšiny a osoby z prisťahovaleckého prostredia.