Navigation path

ESF v správach

Stanovovanie a úprava cieľov ESF

07/08/2013

Podkladové dokumenty slúžia ako metodická pomôcka pri príprave nových operačných programov

Pri príprave na programové obdobie 2014 – 2020 sú členské štáty povinné vytvoriť ukazovatele výkonu a stanoviť si ciele monitorovania realizácie a výkonu operačných programov. Zámerom Komisie je poskytnúť metodickú podporu riadiacim orgánom ESF pri stanovovaní a prípadnej úprave cieľov v oblasti výstupných ukazovateľov (počet účastníkov, subjektov) a výsledných ukazovateľov (počet účastníkov, ktorí si našli zamestnanie, ktorí získali kvalifikáciu atď.). Tieto ukazovatele majú zásadný význam pri posudzovaní výdavkov.

Na základe marcového školenia pre riadiace orgány ESF sa vytvorili dva podkladové dokumenty, v ktorých sú zhrnuté hlavné metodiky stanovovania a úpravy cieľov ESF v rámci operačných programov. Podkladový dokument Stanovovanie a úprava cieľov operačných programov ESF (v angličtine) sa venuje metodikám stanovovania a úpravy kvantifikovaných kumulatívnych cieľov v oblasti zamestnanosti. Dokument Stanovovanie a úprava cieľov ESF týkajúcich sa výkonu v oblasti sociálneho začlenenia (v angličtine) rieši túto otázku s prihliadnutím na operačné programy, ktoré sú zamerané na opatrenia sociálneho začlenenia.

Zámerom týchto dokumentov nie je poskytnúť členským štátom jedinú metódu stanovovania cieľov v oblasti ukazovateľov, keďže tieto metódy závisia od typu ukazovateľa a dostupnosti údajov. Sú skôr prehľadom zásad, vhodných metód a zradných miest pri vytváraní cieľov.