Navigation path

ESF v správach

Biodiverzita ako zdroj pracovných miest

01/03/2013

Pracovník v lesníctve
© Joze Pojbic

V novej správe sa uvádzajú súvislosti medzi zamestnanosťou a európskymi cieľmi v oblasti biodiverzity, ako aj nové zručnosti, ktoré budú musieť pracovníci nadobudnúť, aby ich vedeli naplniť.

Biodiverzita predstavuje rozmanitosť živých organizmov na našej planéte a množstvo rôznych ekosystémov a biotopov potrebných na ich podporu. Ochrana biodiverzity má veľký význam. Ak určitý druh vyhynie, je navždy preč a spolu s ním aj výhody, ktoré prináša. Ak včely prestanú opeľovať plodiny, hrozí vyššie riziko nedostatku potravín, strata lesov a mokradí znižuje schopnosť prirodzených systémov regulovať zmenu klímy a vyhynutie druhu rastlín znižuje našu schopnosť objaviť prírodné zdroje nových liekov, veď aj aspirín a penicilín majú prírodný pôvod. V Európe je ohrozených zhruba 25 % druhov a 62 % biotopov.

Cieľom stratégie EÚ v oblasti biodiverzity zverejnenej v roku 2011 je zvrátiť stratu biodiverzity a zachovať výhody, ktoré prináša tento prírodný kapitál, či už ide o environmentálne alebo hospodárske výhody vrátane príležitostí v oblasti pracovných miest. Správa s názvom Ciele EÚ v oblasti biodiverzity a pracovný trh skúma možnosti ochrany biodiverzity spojené s vytváraním pracovných miest. Takisto sa venuje zručnostiam, ktoré v súčasnosti pracovníkom chýbajú, a ktoré sú potrebné na realizáciu týchto možností. Určuje a analyzuje tri kategórie pracovných miest:

  • pracovné miesta súvisiace s ochranou biodiverzity: napr. riaditelia chránených území a správcovia prírodných rezervácií,
  • pracovné miesta s významným vplyvom na biodiverzitu: napr. kontrolóri v oblasti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva,
  • pracovné miesta, ktoré závisia od biodiverzity: napr. biotechnológovia, pracovníci v cestovnom ruchu a farmaceutickí výskumníci.

V správe sa zdôrazňuje, že mapovanie chýbajúcich zručností a potrieb odborného vzdelávania, ktoré sa týka pracovných miest súvisiacich s biodiverzitou, sa v niektorých členských štátoch ešte len začalo. Konštatuje sa, že k možnostiam odborného vzdelávania treba pristupovať strategickejšie. Upozorňuje sa však na výrazné potenciálne výhody pre pracovný trh, ktoré môže priniesť nemalý počet pracovných miest vyžadujúcich si značné zručnosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pri dosahovaní cieľov v oblasti biodiverzity. Bolo by vhodné zvýšiť kvalitu pracovných miest s cieľom prilákať do tejto oblasti mladých záujemcov o prácu z mestského prostredia a rozšíriť výber zručností, ktorými disponujú pracovníci v poľnohospodárstve, rybnom a lesnom hospodárstve, s cieľom dosiahnuť udržateľnú zamestnanosť v týchto upadajúcich odvetviach. Financovanie z EÚ vrátane ESF zohráva významnú úlohu pri utvrdzovaní väzieb medzi zamestnanosťou a ochranou biodiverzity vo všetkých troch kategóriách pracovných miest. V správe sa poukazuje aj na možnosti, ktoré predstavujú pracovné miesta súvisiace s biodiverzitou pre nezamestnaných a uchádzačov o prácu zo znevýhodnených skupín.

Správa
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce