Navigation path

ESF v správach

Návrh nariadenia o Európskom sociálnom fonde na roky 2014 – 2020

06/10/2011

Komisia navrhuje pravidlá fungovania Európskeho sociálneho fondu (ESF) na ďalších sedem rokov

Dňa 6. októbra 2011 predložila Komisia návrh pravidiel podmieňujúcich fungovanie ESF v období rokov 2014 – 2020. Návrh je súčasťou celkového legislatívneho balíka o budúcej podobe politiky súdržnosti v Únii. Nariadenie umožní ESF aj naďalej poskytovať konkrétnu podporu ľuďom, ktorí potrebujú pomoc pri hľadaní práce alebo pri dosahovaní pokroku v rámci svojho aktuálneho zamestnania. Každý rok sa na opatreniach ESF zúčastní priemerne 10 miliónov osôb v celej Európe.

Väčšie investície do ľudí

Komisia si uvedomuje význam ľudského kapitálu ako hlavnej hnacej sily rastu. Vo svojom návrhu určuje minimálny podiel, ktorý by sa mal z fondov politiky súdržnosti vyčleniť pre ESF, t. j. minimálne 84 miliárd EUR. Podiel ESF bude najmenej 25 % pre menej rozvinuté regióny, 40 % pre prechodné regióny a 52 % pre regióny, ktoré sú rozvinutejšie.

Členské štáty sa budú v rámci ESF sústreďovať na obmedzený počet cieľov a investičných priorít v súlade so stratégiou Európa 2020 s cieľom zvýšiť vplyv a dosiahnuť kritické množstvo.

Väčší dôraz sa kladie na riešenie nezamestnanosti mladých ľudí, podporu aktívneho starnutia a na vytváranie príležitostí pre najviac znevýhodnených jednotlivcov a skupiny, ako sú napr. Rómovia. Komisia navrhuje vyčleniť z prostriedkov ESF minimálne 20 % na podporu sociálneho začlenenia v porovnaní s priemerne 13 %, ktoré možno pozorovať v súčasnosti. ESF taktiež pomôže členským štátom pri modernizácii pracovných trhov a sociálnych politík a poskytne im väčšiu podporu pri realizácii inovatívnych opatrení a cezhraničnej spolupráci.

Komisia navrhuje uskutočniť podstatné kroky s cieľom zjednodušiť riadenie ESF, najmä pokiaľ ide o malé granty. Ich súčasťou je podpora jednoduchších spôsobov preplácania nákladov (tzv. zjednodušené možnosti nákladov), ktoré by boli dokonca povinné pri malých projektoch.

Hlavné inovácie v oblasti fondov politiky súdržnosti EÚ

Všetky regióny EÚ budú naďalej dostávať podporu v rámci troch vymedzených kategórií:

  • menej rozvinuté regióny, ktorých HDP na obyvateľa je nižšie ako 75 % priemeru Únie, budú v rámci politiky naďalej hlavnou prioritou.
  • prechodné regióny, ktorých HDP na obyvateľa sa pohybuje medzi 75 % a 90 % priemeru EÚ 27.
  • rozvinutejšie regióny, ktorých HDP na obyvateľa presahuje 90 % priemeru.

V rámci druhej kategórie, ktorá pokrýva 51 regiónov a viac ako 72 miliónov ľudí, sa uľahčuje prechod regiónov, ktoré v posledných rokoch zvýšili svoju konkurencieschopnosť, no stále potrebujú cielenú podporu. Očakáva sa, že do roku 2014 sa zo súčasného cieľa konvergencie (menej rozvinuté regióny) presunie 20 regiónov, čo dosvedčuje úspech politiky súdržnosti.

Na základe zmlúv o partnerstve, ktoré uzavrie Komisia s členskými štátmi, sa stanovia národné záväzky potrebné na naplnenie cieľov stratégie Európa 2020. Investície ESF budú plne nadväzovať na ciele stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a znižovania chudoby.

Spoločný strategický rámec zdržujúci najväčšie priority EÚ bude platiť pre všetky fondy vrátane fondov zameraných na rozvoj vidieka a rybné hospodárstvo. Členské štáty budú môcť kombinovať EFRR, ESF a Kohézny fond v rámci programov financovaných z viacerých fondov s cieľom zlepšiť koordináciu na mieste (a dosiahnuť integrovaný rozvoj).

Zavedú sa nové podmienky, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky EÚ účinne prispievajú k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020. Predtým, ako sa vyplatia finančné prostriedky, budú musieť byť splnené určité podmienky ex-ante (napr. riadne fungovanie systémov verejného obstarávania).

Ďalšie kroky

Návrh teraz preskúma Rada a Európsky parlament a predpokladá sa, že by mohol byť prijatý do konca roku 2012, aby bolo možné začať realizovať novú generáciu programov politiky súdržnosti v roku 2014.

Zároveň budú prebiehať rokovania o viacročnom finančnom rámci pre celý rozpočet EÚ.