Navigation path

Știri despre FSE

Cum se poate consolida principiul parteneriatului din cadrul fondurilor europene?

27/04/2012

Strângere de mână
© Istockphoto | File #: 2968304 | 03-01-07 © Ashwin Kharidehal Abhirama

Comisia a prezentat o descriere schematică a principiilor după care ar trebui să se ghideze statele membre atunci când organizează participarea partenerilor relevanţi la diferitele etape de implementare a fondurilor din cadrul strategic comun al UE. Aceasta pregăteşte terenul pentru un cod european de conduită privind parteneriatul (European Code of Conduct on Partnership – ECCP), care va formula cerinţele minime pe care trebuie să le întrunească autorităţile locale pentru a asigura o implicare de înaltă calitate a partenerilor.

Care este argumentul pentru un „cod european de conduită privind parteneriatul”?

Măsurile care vizează creşterea economică şi crearea de locuri de muncă necesită atât asumarea la nivelul politic de vârf, cât şi mobilizarea tuturor actorilor din întreaga Europă. De aceea, se consideră că parteneriatul are un rol-cheie în realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.

Principiul parteneriatului este, de mult timp, unul dintre principiile-cheie de gestionare a fondurilor europene. Partenerii – autorităţile regionale şi locale, partenerii economici şi sociali şi multitudinea de organizaţii reprezentante ale societăţii civile – ar trebui să se implice activ şi intens pe parcursul întregului ciclu al programului – pregătire, implementare, monitorizare şi evaluare.

Parteneriatul poate aduce multe avantaje şi o plusvaloare, de la sporirea angajamentului şi lărgirea cunoştinţelor până la creşterea transparenţei şi a eficienţei procesului de formulare a politicilor. Cu toate acestea, din experienţă se ştie că există diferenţe mari în UE în ceea ce priveşte aplicarea principiului parteneriatului, în funcţie de organizarea instituţională şi cultura politică din fiecare ţară. Eficacitatea principiului parteneriatului depinde, de asemenea, de capacitatea tehnică a partenerilor de a contribui substanţial la proces, punându-se astfel problema consolidării capacităţii.

Documentul este menit să faciliteze dezbaterea privind conţinutul viitor al codului european de conduită. Comisia aşteaptă cu interes reacţii şi propuneri atât din partea organizaţiilor, cât şi a persoanelor. Observaţiile se pot trimite la adresa empl-eccp@ec.europa.eu.

Care sunt elementele cadrului propus?

Documentul analizează posibila suită de parteneri care ar trebui selectaţi. Ţările UE ar trebuie să identifice, în contextul naţional, părţile interesate relevante în ceea ce priveşte fondurile CSC, stimulentele şi barierele juridice şi administrative din calea parteneriatelor şi, eventual, modalităţile de eliminare a acestor obstacole.

De asemenea, Comisia propune abordări privind modul de implicare a partenerilor în diferitele etape ale gestionării fondurilor, de la participarea acestora în cardul comitetelor de evaluare până la implicarea lor în selectarea proiectelor propriu-zise şi în evaluarea programelor. Se oferă mai multe exemple de bune practici pentru a ilustra cum au fost deja instituite parteneriate reuşite în mai multe ţări.

În fine, este analizat şi modul în care ar putea contribui autorităţile naţionale, atunci când este cazul, la consolidarea capacităţii partenerilor lor, în special a organizaţiilor mai mici, şi la modul în care s-ar putea asigura un schimb continuu de experienţă şi de bune practici în acest domeniu.

Care sunt normele aferente propuse pentru perioada 2014-2020?

În octombrie 2011, Comisia a propus normele care vor determina cum va funcţiona în perioada 2014-2020 acordarea finanţării din cadrul strategic comun, inclusiv din FSE.

Articolul 5 din proiectul de regulament privind dispoziţiile comune (RDC)

(1) Pentru contractul de parteneriat şi, respectiv, pentru fiecare program, un stat membru va organiza un parteneriat cu următorii parteneri:
(a) autorităţile competente regionale, locale, urbane şi alte autorităţi publice;
(b) partenerii economici şi sociali; şi
(c) organismele care reprezintă societatea civilă, inclusiv partenerii în domeniul protecţiei mediului, organizaţiile neguvernamentale şi organismele responsabile pentru promovarea egalităţii şi a nediscriminării.
(2) În conformitate cu abordarea bazată pe guvernanţa pe mai multe niveluri, partenerii sunt implicaţi de către statele membre în pregătirea contractelor de parteneriat şi a rapoartelor privind progresele înregistrate şi în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea şi evaluarea programelor. Partenerii participă la comitetele de monitorizare pentru programe.
(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 142 pentru a prevedea un cod european de conduită care stabileşte obiective şi criterii pentru a sprijini punerea în aplicare a parteneriatului şi pentru a facilita schimbul de informaţii, experienţă, rezultate şi bune practici între statele membre.
(4) Cel puţin o dată pe an, pentru fiecare fond CSC, Comisia consultă organizaţiile care reprezintă partenerii la nivelul Uniunii în ceea ce priveşte punerea în aplicare a contribuţiei din partea fondurilor1.

1Consultarea va avea loc cel puţin de două ori în perioada de programare pentru Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF), conform articolului 90 din regulamentul specific al fondului EMFF.

În plus, CSC conţine prevederi care se referă în mod direct la parteneriat sau au legătură cu acest principiu, cum ar fi cele privind monitorizarea, raportarea şi evaluarea.