Navigation path

Știri despre FSE

Propunere de Regulament FSE pentru perioada 2014-2020

06/10/2011

Comisia propune norme pentru următoarea perioadă de şapte ani a FSE

La 6 octombrie 2011, Comisia a propus normele care vor determina modul în care va funcţiona FSE în perioada 2014-2020. Propunerea face parte dintr-un pachet legislativ de ansamblu pentru viitoarea politică de coeziune a Uniunii. Astfel, FSE le va putea oferi în continuare sprijin concret celor care au nevoie de ajutor pentru a-şi găsi un loc de muncă sau pentru a înregistra progrese în cadrul activităţii lor actuale. La măsurile FSE din întreaga Europă participă, în medie, 10 milioane de persoane pe an.

Mai multe investiţii în oameni

Comisia recunoaşte importanţa capitalului uman drept principal factor determinant al creşterii. Propunerea sa alocă pentru FSE o cotă minimă din fondurile politicii de coeziune, reprezentând o sumă minimă de 84 de miliarde de euro. Cota FSE va fi de cel puţin 25% pentru regiunile mai puţin dezvoltate, 40% pentru regiunile aflate în tranziţie şi 52% pentru regiunile mai dezvoltate.

Statele membre vor trebui să concentreze FSE asupra unui număr limitat de obiective şi priorităţi de investiţii în ton cu strategia Europa 2020, pentru a spori impactul şi a putea atinge o masă critică.

Se pune un accent sporit pe combaterea şomajului în rândul tinerilor, sprijinirea îmbătrânirii active şi asigurarea de oportunităţi pentru persoanele şi grupurile cele mai defavorizate, cum ar fi romii. Comisia propune alocarea unei cote minime de 20% din FSE pentru acţiuni care vizează incluziunea socială, ceea ce reprezintă o creştere faţă de media actuală de 13%. Mai mult, FSE va ajuta statele membre să îşi modernizeze pieţele muncii şi politicile sociale şi va sprijini mai intens acţiunile inovatoare şi cooperarea transnaţională.

Comisia îşi propune să realizeze progrese importante în ceea ce priveşte simplificarea managementului FSE, în special pentru subvenţiile mici. Acest lucru se realizează prin promovarea unor modalităţi mai simple de rambursare a costurilor („opţiuni simplificate privind costurile”), acestea devenind chiar obligatorii pentru proiectele mici.

Principalele inovaţii pentru fondurile politicii de coeziune a UE

Toate regiunile din UE vor beneficia în continuare de sprijin în cadrul a trei categorii distincte:

  • regiuni mai puţin dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor este sub 75% din media Uniunii şi care vor rămâne în continuare prioritatea politicii;
  • regiuni aflate în tranziţie, al căror PIB pe cap de locuitor este între 75% şi 90% din media UE-27;
  • regiuni mai dezvoltate, al căror PIB pe cap de locuitor depăşeşte 90% din medie.

A doua categorie – care cuprinde 51 de regiuni şi peste 72 de milioane de oameni – facilitează tranziţia regiunilor care au devenit mai competitive în ultimii ani, dar care au în continuare nevoie de sprijin cu orientare specifică. Se preconizează că, începând din 2014, 20 de regiuni vor ieşi din actualul obiectiv de „convergenţă” (regiuni mai puţin dezvoltate), ceea ce reflectă reuşita politicii de coeziune.

Contractele de parteneriat, încheiate între Comisie şi statele membre, vor defini angajamentele naţionale necesare pentru atingerea obiectivelor strategiei Europa 2020. Investiţiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor şi valorilor-ţintă Europa 2020 în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, educaţia şi reducerea sărăciei.

Cadrul strategic comun, care conţine priorităţile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurală şi pescuitul. Statele membre vor avea dreptul de a îmbina FEDR, FSE şi Fondul de Coeziune în programe „multifond”, pentru sporirea cooperării în teren (şi realizarea dezvoltării integrate).

Se vor introduce condiţii noi, pentru a asigura contribuţia eficace a finanţării UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020. Va fi necesară punerea în aplicare a unor condiţii „ex-ante” înainte de distribuirea fondurilor (de exemplu, funcţionarea adecvată a sistemelor de achiziţii publice).

Etapele următoare

Aceste propuneri vor fi examinate acum de către Consiliu şi Parlamentul European, pentru a fi adoptate până la sfârşitul anului 2012 şi a permite lansarea unei noi generaţii de programe în cadrul politicii de coeziune în 2014.

În paralel vor continua şi negocierile privind Cadrul de Finanţare Multianual pentru întregul buget al UE.