Navigation path

EFS: wiadomości

Wyniki pierwszego badania umiejętności osób dorosłych mogą ułatwić określenie priorytetów EFS na lata 2014–2020

10/10/2013

Uczennica szkoły średniej wywołana do tablicy
© michaeljung

8 października Komisja Europejska wraz z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowały wyniki kompleksowego badania dotyczące umiejętności czytania, liczenia i umiejętności w zakresie technologii, które zostało przeprowadzone w 17 państwach członkowskich UE i innych krajach. W każdym z tych krajów w ankiecie wzięło udział 5000 osób w wieku produkcyjnym (16–65 lat).

Wyniki badania budzą niepokój – co piąty dorosły w Europie ma problemy z pisaniem, czytaniem i prostymi działaniami arytmetycznymi. Kolejnym ważnym wnioskiem jest fakt, że dyplomy wyższych uczelni uzyskane na takich samych kierunkach studiów w poszczególnych państwach UE dają różne kwalifikacje i umiejętności, co niekorzystnie wpływa na mobilność obywateli w Unii Europejskiej. Najważniejsze informacje zgromadzone w ramach badania:

  • 20 procent osób w wieku produkcyjnym w UE ma ograniczone umiejętności związane z pisaniem i liczeniem, a wśród osób bezrobotnych wskaźnik ten jest jeszcze wyższy.
  • 25 procent populacji UE nie ma umiejętności niezbędnych do skutecznego korzystania z technologii teleinformatycznych.
  • Umiejętności uzyskiwane dzięki formalnemu wykształceniu na poziomie średnim i wyższym są radykalnie odmienne w poszczególnych krajach UE.
  • Luka pokoleniowa między poziomami umiejętności wskazuje, że uczenie się przez całe życie ma istotne znaczenie dla poprawy komfortu życia.

Na przykład w Hiszpanii, Francji, Finlandii i belgijskiej Flandrii pokolenie osób w wieku 25–34 lat dysponuje znacznie większymi umiejętnościami pisania i liczenia niż osoby, które mają od 55 do 65 lat.
W skali całego świata Japonia uzyskała najwyższe wyniki, natomiast wskaźniki w dużych państwach, takich jak Kanada i USA, są zbliżone do tych w Unii Europejskiej.

Komisarz europejski László Andor wezwał do priorytetowego traktowania finansowania oświaty i reform w dziedzinie zatrudnienia oraz do lepszego wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczanych na poprawę umiejętności i szkoleń. Wyniki badania mogą ułatwić państwom członkowskim określenie priorytetów dotyczących wydawania środków EFS w nadchodzącym okresie 2014–2020, które będą głównym źródłem inwestycji w podnoszenie kwalifikacji i szkolenia, również w przypadku grup w niekorzystnej sytuacji.

Wsparcie EFS dla edukacji obejmuje różne działania, takie jak opracowywanie nowych programów nauczania, szkolenie nauczycieli i pomoc dla uczelni wyższych, działalność instytucji zajmujących się szkoleniem zawodowym i wspieranie uczenia się przez całe życie. Europejski Fundusz Społeczny skupia się przede wszystkim na ludziach – uczniach, studentach, pracownikach i osobach poszukujących pracy, których celem jest znalezienie odpowiednich szkoleń i zdobycie nowych umiejętności. Wiele projektów EFS ma na celu ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie odpowiednich umiejętności i kwalifikacji młodym ludziom, zwłaszcza tym, którzy należą do grup w niekorzystnej sytuacji, takich jak mniejszości i społeczności imigrantów.