Navigation path

EFS: wiadomości

Związek między miejscami pracy i bioróżnorodnością

01/03/2013

Pracownik leśny
© Joze Pojbic

Niedawno opublikowany raport opisuje powiązania między sytuacją na rynku pracy i europejskimi celami w dziedzinie ochrony różnorodności biologicznej oraz nowe kwalifikacje wymagane od pracowników.

Różnorodność biologiczna opisuje zróżnicowanie życia na naszej planecie oraz różnych ekosystemów i siedlisk niezbędnych do rozwoju i przetrwania organizmów. Utrzymanie bioróżnorodności jest ważne, ponieważ wyginięcie gatunku oznacza jego bezpowrotną utratę wraz z wszelkimi korzyściami, jakie przynosi ludziom. Brak pszczół zapylających rośliny uprawne zwiększa ryzyko niedoborów żywności, zaś utrata terenów leśnych i podmokłych ogranicza zdolność systemów naturalnych do regulowania klimatu. Ponadto nieodwracalne zanikanie różnych gatunków roślin zmniejsza nasze możliwości odkrywania naturalnych źródeł leków, a trzeba pamiętać, że zarówno penicylina, jak i aspiryna to substancje naturalne. Obecnie w Europie zagrożonych jest około 25% gatunków i 62% siedlisk.

Celem wspólnotowej strategii ochrony różnorodności biologicznej, która została opublikowana w 2011 r., jest odwrócenie tendencji związanych z utratą bioróżnorodności oraz zachowanie korzyści oferowanych przez kapitał naturalny zarówno w kontekście środowiska, jak i gospodarki, w tym możliwości zatrudnienia. Raport pt. „Cele Unii Europejskiej dotyczące różnorodności biologicznej a rynek pracy” zawiera analizę wpływu działań związanych z bioróżnorodnością na powstawanie nowych miejsc pracy. W raporcie uwzględniono także kwestie niewystarczających kwalifikacji pracowników, które wymagają uzupełnienia w celu sprostania tym wyzwaniom. Autorzy raportu definiują i analizują trzy kategorie miejsc pracy:

  • Miejsca pracy związane z zachowaniem różnorodności biologicznej, takie jak menedżer ds. ochrony środowiska i strażnik w parku przyrodniczym.
  • Miejsca pracy, które istotnie wpływają na bioróżnorodność, takie jak rolnik lub inspektor służb kontroli rybołówstwa.
  • Miejsca pracy, które zależą od różnorodności biologicznej, takie jak biotechnolog, operator turystyczny lub naukowiec zajmujący się farmacją.

Raport wskazuje, że niektóre państwa członkowskie dopiero rozpoczęły analizę niedoborów wykwalifikowanych pracowników i potrzeb szkoleniowych w zakresie zatrudnienia związanego z różnorodnością biologiczną. Zdaniem autorów raportu potrzebne jest bardziej strategiczne podejście do możliwości szkoleń. Jednocześnie autorzy dostrzegają potencjalne korzyści dla rynku pracy ze względu na dużą liczbę miejsc pracy wymagających wyższych kwalifikacji i zaawansowanej wiedzy w celu realizacji celów dotyczących bioróżnorodności. Lepsze miejsca pracy są również potrzebne, aby przyciągać młodych mieszkańców miast. Ponadto bardziej zróżnicowane umiejętności wśród pracowników sektorów rolnictwa, rybołówstwa i leśnictwa ułatwią utrzymanie zatrudnienia w tych podupadających branżach. Finansowanie z funduszy Unii Europejskiej – w tym ze środków EFS – odgrywa ważną rolę w umacnianiu powiązań między zatrudnieniem i utrzymaniem różnorodności biologicznej w ramach tych trzech kategorii miejsc pracy. W raporcie podkreślono również możliwości, jakie miejsca pracy związane z bioróżnorodnością stwarzają osobom bezrobotnym i członkom grup w niekorzystnej sytuacji, którzy poszukują zatrudnienia.

Raport
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce