Navigation path

EFS: wiadomości

Propozycja rozporządzenia w sprawie EFS na lata 2014-2020

06/10/2011

Propozycja rozporządzenia w sprawie EFS na lata 2014-2020

6 października 2011 r. Komisja zaproponowała zasady określające sposób funkcjonowania EFS w latach 2014-2020. Ta propozycja jest elementem ogólnego pakietu legislacyjnego dotyczącego przyszłej unijnej polityki spójności. Dzięki niej EFS będzie mógł nadal wspierać osoby, które poszukują pracy lub które chcą zwiększyć swoje kwalifikacje zawodowe. Co roku w całej Europie z projektów EFS korzysta średnio 10 mln osób.

Większe inwestycje w kapitał ludzki

Komisja dostrzega znaczenie kapitału ludzkiego jako głównego motoru wzrostu. Przedstawiona propozycja przyznaje EFS minimalny udział w środkach polityki spójności w wysokości 84 mld euro. Udział środków EFS ma wynosić co najmniej 25% w przypadku regionów słabiej rozwiniętych, 40% w przypadku regionów w okresie przejściowym i 52% w przypadku regionów lepiej rozwiniętych.

Państwa członkowskie będą musiały skoncentrować środki z EFS na ograniczonej liczbie celów i priorytetów inwestycyjnych, zgodnie ze strategią Europa 2020, aby poprawić skuteczność i osiągnąć masę krytyczną.

Kładzie się większy nacisk na zwalczanie bezrobocia wśród ludzi młodych, wspieranie „aktywnego starzenia się” oraz tworzenie szans dla osób i grup znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, na przykład Romów. Komisja proponuje przeznaczenie co najmniej 20% środków EFS na działania związane z integracją społeczną, w stosunku do aktualnych 13%. Ponadto EFS będzie pomagał państwom członkowskim w modernizowaniu rynków pracy i polityk społecznych, a także zwiększy wsparcie dla działań innowacyjnych i współpracy międzynarodowej.

Komisja proponuje znaczne zintensyfikowanie działań mających na celu uproszenie zarządzania EFS, w szczególności w zakresie mniejszych dotacji. Mają temu służyć prostsze zasady zwracania kosztów („uproszczone opcje kosztowe”), których przestrzeganie będzie wręcz obowiązkowe w przypadku małych projektów.

Główne zmiany w zakresie unijnych funduszy polityki spójności

Wszystkie regiony UE będą nadal otrzymywały wsparcie w ramach trzech określonych kategorii:

  • regiony słabiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca wynosi poniżej 75% średniej unijnej, pozostaną priorytetowe dla polityki spójności.
  • regiony w okresie przejściowym, których PKB na mieszkańca wynosi od 75% do 90% średniej UE 27.
  • regiony lepiej rozwinięte, których PKB na mieszkańca wynosi powyżej 90% średniej.

Druga z kategorii – obejmująca 51 regionów i ponad 72 mln ludzi – ułatwia wspieranie regionów, które zwiększyły swoją konkurencyjność w ostatnich latach, ale które nadal potrzebują ukierunkowanej pomocy. Prognozuje się, że do 2014 r. 20 regionów osiągnie aktualny cel „konwergencji” (regionów słabiej rozwiniętych), co potwierdzi skuteczność polityki spójności.

Umowy o partnerstwie, zawierane między Komisją a państwami członkowskimi, będą określały krajowe zobowiązania dotyczące realizacji celów strategii Europa 2020. Inwestycje ze środków EFS będą w pełni zgodne z celami strategii Europa 2020 oraz celami w zakresie zatrudnienia, edukacji i walki z ubóstwem.

Wspólne ramy strategiczne, zawierające główne priorytety UE, będą dotyczyły wszystkich funduszy, w tym funduszy rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa. Państwa członkowskie będą mogły łączyć środki z EFRR, EFS i Funduszu Spójności w ramach programów „wielofunduszowych” w celu usprawnienia koordynacji działań na miejscu [i osiągnięcia zintegrowanego rozwoju].

Wprowadzone zostaną nowe warunki gwarantujące skuteczną realizację celów strategii Europa 2020 przez fundusze UE. Przed wypłatą środków będą musiały obowiązywać pewne warunki ex-ante (na przykład zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów zamówień publicznych).

Kolejne kroki

Te propozycje zostaną teraz przeanalizowane przez Radę i Parlament Europejski i powinny zostać przyjęte z końcem 2012 r., aby umożliwić uruchomienie nowej serii programów polityki spójności w roku 2014.

Równolegle prowadzone będą negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych dla całego budżetu UE.