Navigation path

ESF ziņās

ESF mērķu noteikšana un koriģēšana

07/08/2013

Informatīvajos dokumentos ir sniegts metodiskais atbalsts jaunu darbības programmu sagatavošanai

Gatavojoties 2014.–2020. gada plānošanas periodam, dalībvalstīm ir jāizstrādā darbības rādītāji un jāizvirza darbības programmu (DP) īstenošanas un izpildes uzraudzības mērķi. Komisija cenšas sniegt metodisko atbalstu ESF vadošajām iestādēm sasniedzamo mērķu (iesaistīto dalībnieku un uzņēmumu skaita) un rezultātu rādītāju (darbu atradušo, kvalifikāciju ieguvušo utt. dalībnieku skaita) noteikšanā un, iespējams, arī koriģēšanā. Šādi rādītāji ir būtiski, lai varētu atskaitīties par izlietotajiem līdzekļiem.

Pēc martā organizētā ESF vadošo iestāžu darbinieku apmācību semināra ir sagatavoti divi informatīvie dokumenti, kuros apkopotas galvenās metodes ESF mērķu noteikšanai un koriģēšanai darbības programmās. Informatīvajā dokumentā Mērķu noteikšana un koriģēšana ESF darbības programmās (dokuments pieejams angļu valodā) ir aplūkota metodika skaitļos izteiktu kumulatīvo nodarbinātības mērķu noteikšanai un koriģēšanai. Dokumentā ESF darbības mērķu noteikšana un koriģēšana sociālās iekļautības jomā (dokuments pieejams angļu valodā) šis jautājums ir aplūkots to DP kontekstā, kas saistītas ar sociālās iekļautības pasākumiem.

Šo dokumentu mērķis nav sniegt dalībvalstīm vienu kopīgu metodi rādītāju mērķvērtību noteikšanai, jo šīs metodes ir atkarīgas no rādītāja veida un datu pieejamības. Tā vietā dokumentu uzdevums ir sniegt pārskatu par mērķu noteikšanas principiem, piemērotajām metodēm un iespējamajām kļūdām.