Navigation path

ESF ziņās

Aicinājums vērsties pret jauniešu bezdarbu

19/06/2013

Konsultants par jaunu sieviešu darba iespējām
© European Union

Komisija šodien ir pieņēmusi paziņojumu „Sadarbība Eiropas jauniešu labā — aicinājums vērsties pret jauniešu bezdarbu”. Tajā atkārtoti uzsvērts, ka starp visiem centieniem ekonomikas izaugsmes atsākšanai prioritārs jautājums ir cīņa pret jauniešu bezdarbu.

Lai gan lielākā daļa līdzekļu ir dalībvalstu rokās, darbs ES mērogā var palīdzēt gūt rezultātus. Komisija ir ierosinājusi vairākus praktiskus un sasniedzamus pasākumus, kas var radīt tūlītēju ietekmi, taču par dažiem pasākumiem vēl jāpanāk vienošanās ES mērogā, jo īpaši tiem, kas saistīti ar Multiannual Financial Framework (DFS) 2014.–2020. gadam.

ESF pielāgošana jauniešu atbalstam

ESF ir labi rezultāti, visā Eiropā atbalstot pasākumus, kas paredzēti, lai palīdzētu jauniešiem integrēties darba tirgū. Raugoties uz 2014.–2020. gada periodu, Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem (ESIF) būs liela nozīme, lai sniegtu atbalstu jauniešiem un īstenotu Jaunatnes garantiju. Ir steidzami jāpanāk vienošanās par nākamo DFS un tās īstenošanas programmām, lai jau 2014. gada janvārī varētu mobilizēt ESF un citus ESIF fondus.

Tajā jābūt atspoguļotai prioritārajai nozīmei, kāda ES tiek piešķirta cīņai pret jauniešu bezdarbu un tā novēršanai — vismaz 25 % liela ESF kohēzijas politikas finansējuma daļa palīdzēs nodrošināt, ka vismaz 80 miljardi euro joprojām būs pieejami ieguldījumiem Eiropas cilvēkkapitālā.

Vienlaikus dalībvalstis aktīvi sadarbojas ar Komisiju, lai izstrādātu nākamās paaudzes darbības programmas, kas noteiks, kā šis finansējums tiks izlietots. Šī ir vienreizēja iespēja jaunās programmas pielāgot pašām steidzamākajām reformu prioritātēm, lai panāktu izaugsmi un radītu darbavietas.

Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas sākšana

Lai vēl vairāk koncentrētu finansiālo atbalstu tajos reģionos un tām iedzīvotāju grupām, kurās ir vislielākais jauniešu bezdarbs un pasivitāte, Eiropadome februārī nolēma izveidot īpašu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu (JNI), kas no ES budžeta saņems 6 miljardu euro atbalstu.

Komisija ir ierosinājusi koncentrēt JNI atbalstu reģionos, kuros jauniešu bezdarbs pārsniedz 25 %, kā arī sniegt palīdzību šo reģionu jauniešiem. Šie pasākumi būs īpaši vērsti uz atsevišķiem 15–24 gadus veciem jauniešiem, kas nestrādā un nemācās (NEET), un papildinās ESF sniegto atbalstu Jaunatnes garantijas īstenošanai. Šie kritēriji ir jāsaglabā — samazinot robežvērtību, līdzekļi tiktu sadalīti nepietiekamā apjomā, kaitējot tiem reģioniem, kuros tie visvairāk vajadzīgi.

Lai nodrošinātu JNI finansējuma ātru piešķiršanu, tiklīdz būs panākta vienošanās par tiesisko regulējumu, Komisija ierosina pielāgot nākamās daudzgadu finanšu shēmas (DFS) profilu, lai visu 6 miljardu euro summu varētu piešķirt saistību maksājumos nākamās DFS pirmajos divos gados.

Jauniešu nodarbinātības darba grupu atkārtota izveide

2012. gadā Komisija kopā ar tām dalībvalstīm, kurās bija īpaši augsts jauniešu bezdarba līmenis, izveidoja apvienotas jauniešu nodarbinātības darba grupas. Šīs darba grupas strādāja pie tā, lai nodrošinātu ES struktūrfondu līdzekļu maksimāli efektīvu izmantošanu jauniešu atbalstam. Pateicoties šim darbam, aptuveni 16 miljardi euro ES finansējuma jau ir paredzēti paātrinātai līdzekļu piešķiršanai vai pārdalei. Galu galā tas palīdzēs vairāk nekā miljonam jauniešu, un jau ir jūtami reāli rezultāti.

Pamatojoties uz šo pozitīvo pieredzi, Komisija ir gatava atkārtoti izveidot un paplašināt darba grupas, lai sadarbotos ar tām dalībvalstīm, kuras ir tiesīgas saņemt finansiālu atbalstu saskaņā ar Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvu.

Mobilitātes veicināšana ar EURES un ESF

Komisija ir sākusi īstenot lielas reformas, lai EURES portāls varētu efektīvāk reaģēt uz reālo situāciju darba tirgū un lai pastiprināti pievērstu uzmanību jauniešu mobilitātei, piedāvājot darbavietas, kā arī iespējas apvienot darbu ar mācībām, piemēram, piedaloties mācekļu programmās. Tādēļ Komisija aicina dalībvalstis izmantot ESF finansējuma iespējas un valsts finansējuma avotus, lai veicinātu darbaspēka mobilitāti Eiropas Savienībā, tostarp, izmantojot EURES, kā arī lai šajā saistībā stiprinātu valsts nodarbinātības dienestu kapacitāti.

Šeit var palīdzēt ESF — sākot ar 2014. gadu, būs pieejams finansiāls atbalsts valodu un profesionālās orientācijas apmācībām, ceļa izdevumiem un integrācijai uzņēmējā valstī.