Navigation path

ESF ziņās

Darbavietu un bioloģiskās daudzveidības saistība

01/03/2013

Mežstrādnieks
© Joze Pojbic

Nesenā ziņojumā norādītas saiknes starp nodarbinātību un Eiropas bioloģiskās daudzveidības mērķiem, kā arī jaunas prasmes, kas darbiniekiem būs nepieciešamas, lai tos sasniegtu.

Bioloģiskā daudzveidība iezīmē dažādas mūsu planētas dzīvās būtnes un daudzas dažādas ekosistēmas un biotopus, kas nepieciešami to atbalstam. Bioloģiskā daudzveidība ir nozīmīga, jo, kolīdz kāda suga iznīkst, arī ieguvumi no tās zūd uz visiem laikiem. Bez bitēm, kas apputeksnē kultūras, palielinās pārtikas trūkuma risks, mežu un mitrāju sarukšana samazina dabisko sistēmu iespēju regulēt klimata pārmaiņas, bet augu šķirņu iznīkšanas dēļ sarūk iespējamība atklāt dabas resursu jaunus pielietojumus medikamentu ražošanā ― gan aspirīns, gan penicilīns nāk no dabas. Apmēram 25 % no Eiropas sugām un 62 % no biotopiem ir uz riska robežas.

Šī iemesla dēļ 2011. gadā publicētās ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas mērķis ir samazināt zaudējumus, kas rodas, samazinoties bioloģiskajai daudzveidībai, un saglabāt dabas kapitāla radītos vides un ekonomiskos ieguvumus, tostarp arī nodarbinātības iespējas. Ziņojumā „ES bioloģiskās daudzveidības mērķi un darba tirgus” meklēti veidi, kā centieni saglabāt bioloģisko daudzveidību, var radīt darbavietas. Tajā apskatītas arī prasmes, kas pietrūkst mūsdienu darbaspēkam un kas jānodrošina, lai šie centieni būtu sekmīgi. Ziņojumā noteiktas un analizētas trīs darbavietu kategorijas:

  • darbavietas, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, piemēram, dabas aizsardzības pārvaldnieki un dabas parku uzraugi;
  • darbavietas, kas būtiski ietekmē bioloģisko daudzveidību, piemēram, lauksaimnieki un zivsaimniecības inspektori;
  • darbavietas, kas ir atkarīgas no bioloģiskās daudzveidības, piemēram, biotehnologi, tūrisma operatori un farmaceitiskie pētnieki.

Ziņojumā norādīts, ka tikai dažas dalībvalstis ir sākušas noteikt trūkstošās prasmes un nepieciešamību pēc apmācības ar bioloģisko daudzveidību saistītās nodarbinātības jomās. Tajā secināts, ka apmācības iespējām ir vajadzīga stratēģiskāka pieeja. Ziņojumā norādīts uz iespējamiem nozīmīgiem ieguvumiem darba tirgum, ko radītu liels skaits darbavietu, kurās nepieciešami augstāk kvalificēti darbinieki ar plašām zināšanām un kuras ļautu sasniegt bioloģiskās daudzveidības mērķus. Kvalitatīvākas darbavietas vēlas arī jauni šīs nozares darba meklētāji pilsētās; vēl dažādākas bioloģiskās daudzveidības prasmes lauksaimniecības, zivsaimniecības un mežsaimniecības darbinieku vidū palīdzēs nodrošināt ilgtspējīgu nodarbinātību šajās izzūdošajās nozarēs. ES finansējumam, tostarp no ESF, ir nozīmīga loma šo saikņu nostiprināšanai starp nodarbinātību un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu visās trijās darbavietu kategorijās. Ziņojumā uzsvērtas iespējas, ko ar bioloģisko daudzveidību saistītās darbavietas piedāvā bezdarbniekiem un nelabvēlīgā situācijā esošām darba meklētāju grupām.

Ziņojums
The EU biodiversity objectives and the labour market: benefits and identification of skill gaps in the current workforce