Navigation path

ESF naujienos

Pasiūlymas dėl 2014–2020 m. ESF reglamento

06/10/2011

Komisija siūlo taisykles ateinančiam ESF septynerių metų laikotarpiui

2011 m. spalio 6 d. Komisija pasiūlė taisykles, apibrėžiančias ESF veiklą 2014–2020 m. laikotarpiu. Šis pasiūlymas yra bendro teisės aktų paketo, skirto būsimai Sąjungos sanglaudos politikai, dalis. Tai leis ESF toliau teikti konkrečią paramą žmonėms, kuriems reikia pagalbos ieškant darbo arba siekiant tobulėti esamose pareigose. Kasmet apie 10 mln. žmonių iš visos Europos dalyvauja ESF programose.

Daugiau investicijų į žmones

Komisija pripažįsta žmogiškojo kapitalo, kaip pagrindinio ekonomikos augimo variklio, svarbą. Ji siūlo ESF skirti minimalią sanglaudos politikos fondų dalį, t. y., ne mažiau negu 84 mlrd. eurų. Iš šios sumos bent 25 proc. bus skirti mažiau išsivysčiusiems regionams, 40 proc. – pereinamiesiems regionams, o 52 proc. – labiau išsivysčiusiems regionams.

Siekdamos didinti poveikį ir pasiekti kritinę masę, valstybės narės turi sutelkti ESF į mažesnį skaičių tikslų ir nustatyti investavimo prioritetus pagal strategiją „Europa 2020“.

Ypač pabrėžiama kova su jaunimo nedarbu, aktyvaus senėjimo rėmimas ir galimybių suteikimas labiausiai palankių sąlygų neturintiems asmenims ir grupėms, kaip antai romams. Komisija siūlo skirti bent 20 proc. ESF sumos socialinės įtraukties veiksmams, palyginti su esamais 13 procentų. Be to, ESF padės valstybėms narėms modernizuoti darbo rinkas ir socialines politikas bei teiks didesnę paramą naujoviškai veiklai ir tarptautiniam bendradarbiavimui.

Komisija siūlo labiau siekti ESF valdymo supaprastinimo, ypač skiriant mažas subsidijas. Tai vykdoma skatinant paprastesnius išlaidų atlyginimo būdus („supaprastintos išlaidų galimybės“), kurie yra netgi privalomi įgyvendinant mažus projektus.

Pagrindinės ES sanglaudos politikos fondų naujovės

Visi ES regionai ir toliau gaus paramą pagal tris apibrėžtas kategorijas:

  • mažiau išsivystę regionai, kurių BVP vienam gyventojui yra mažiau 75 proc. Sąjungos vidurkio, išliks politikos prioritetu;
  • pereinamieji regionai, kuriuose BVP vienam gyventojui siekia 75–90 proc. ES27 vidurkio;
  • labiau išsivystę regionai, kuriuose BVP vienam gyventojui viršija 90 proc. vidurkio.

Antroji kategorija, apimanti 51 regioną ir daugiau nei 72 mln. žmonių, palengvina regionų, kurių konkurencingumas pastaraisiais metais išaugo, tačiau jiems vis dar reikalinga parama, pereinamąjį laikotarpį. Prognozuojama, jog iki 2014 metų 20 regionų nebebus „konvergencijos“ tikslu (mažiau išsivystę regionai), taip įrodant sanglaudos politikos sėkmę.

Partnerystės sutartyse, sudarytose tarp Komisijos ir valstybių narių, bus išdėstyti nacionaliniai įsipareigojimai, reikalingi siekiant „Europe 2020“ tikslų. ESF investicijos bus visiškai suderintos su „Europa 2020“ tikslais ir siekiais dėl užimtumo, švietimo ir skurdo mažinimo.

Bendra strateginė programa, apimanti pagrindinius ES prioritetus, bus taikoma visiems fondams, įskaitant kaimo plėtros ir žuvininkystės. Norėdamos pagerinti koordinavimą vietoje (ir siekti integruotos plėtros), valstybės narės galės derinti ERPF, ESF ir Sanglaudos fondus įgyvendinant „kelių fondų“ programas.

Naujos sąlygos užtikrins, kad ES finansavimas veiksmingai prisidėtų siekiant „Europa 2020“ tikslų. Prieš išmokant lėšas, turės būti taikomos kai kurios ex-ante sąlygos (pavyzdžiui, tinkamas viešųjų pirkimų sistemų funkcionavimas).

Tolesni veiksmai

Šiuos pasiūlymus dabar nagrinės Taryba ir Europos Parlamentas, siekiant juos priimti iki 2012 m. pabaigos, kad 2014 m. būtų galima pradėti naujosios kartos sanglaudos politikos programas.

Tuo pat metu bus tęsiamos derybos dėl visam ES biudžetui skirtos Daugiametės finansinės programos.