Navigation path

ESR uutisissa

Ehdotus kauden 2014–2020 ESR-asetukseksi

06/10/2011

Komissio esittää sääntöjä ESR:n seuraavalle seitsenvuotiskaudelle

Komissio esitti 6.10.2011 ehdotuksen säännöiksi, joilla ohjataan Euroopan sosiaalirahaston toimintaa vuosina 2014–2020. Ehdotus on osa unionin tulevan koheesiopolitiikan lainsäädäntöpakettia. Sen ansiosta ESR:stä voidaan vastaisuudessakin konkreettisesti tukea ihmisiä, jotka tarvitsevat apua löytääkseen työpaikan tai edetäkseen nykyisessä työssään. Vuosittain noin 10 miljoonaa henkeä osallistuu ESR:n rahoittamiin toimiin eri puolilla Eurooppaa.

Lisää investointeja ihmisiin

Komissio katsoo, että inhimillinen pääoma on kasvun keskeinen veturi. Ehdotuksessa ESR:lle varataan tietty vähimmäisosuus koheesiopolitiikan varoista, eli vähintään 84 miljardia euroa. ESR:n osuus on jälkeen jääneillä alueilla vähintään 25 prosenttia, siirtymäalueilla 40 prosenttia ja kehittyneemmillä alueilla 52 prosenttia.

Jäsenvaltioiden on keskitettävä ESR:n rahoitus rajattuun määrään Eurooppa 2020 -strategian mukaisia tavoitteita ja investointien painopistealoja rahoituksen vaikuttavuuden parantamiseksi ja kriittisen massan saavuttamiseksi.

Ehdotuksessa korostetaan nuorisotyöttömyyden torjuntaa, aktiivisen ikääntymisen tukemista ja tilaisuuksien tarjoamista epäsuotuisimmassa asemassa oleville henkilöille ja väestönosille, kuten romaneille. Komissio ehdottaa, että vähintään 20 prosenttia ESR:n rahoituksesta kohdistetaan sosiaalisen osallisuuden edistämiseen. Nykyään tämä osuus on keskimäärin 13 prosenttia. Lisäksi jäsenvaltiot saavat ESR:stä tukea työmarkkinoidensa ja sosiaalipolitiikkansa uudistamiseen. Myös tuki innovatiivisille toimille ja valtioiden väliselle yhteistyölle lisääntyy.

Komission ehdotuksessa ESR:n toimintamenettelyjä yksinkertaistetaan huomattavasti, erityisesti pienten tuensaajien osalta. Tämä tapahtuu ottamalla käyttöön helpompia tapoja korvata kustannuksia (ns. yksinkertaistetut kustannusvaihtoehdot) ja tekemällä ne jopa pakollisiksi pienissä hankkeissa.

EU:n koheesiorahastoja koskevat tärkeimmät uudistukset

Kaikki EU:n alueet saavat jatkossakin tukea kolmen alueluokan mukaisesti:

  • jälkeen jääneet alueet, joiden asukaskohtainen BKT on alle 75 prosenttia unionin keskiarvosta, ovat edelleen koheesiopolitiikan tärkein painopiste
  • siirtymäalueet, joiden asukaskohtainen BKT on 75–90 prosenttia koko EU:n (EU27) keskiarvosta
  • kehittyneemmät alueet, joiden asukaskohtainen BKT on yli 90 prosenttia keskiarvosta.

Siirtymäalueiden luokka, joka kattaa 51 aluetta ja yli 72 miljoonaa asukasta, helpottaa siirtymävaihetta sellaisilla alueilla, joiden kilpailukyky on viime vuosina parantunut mutta jotka tarvitsevat edelleen kohdennettua tukea. Vuodesta 2014 lähtien 20 alueen ennustetaan poistuvan nykyisen ns. lähentymistavoitteen piiristä (jälkeen jääneet alueet), mikä on osoitus koheesiopolitiikan onnistumisesta.

Komission ja jäsenvaltioiden välisissä kumppanuussopimuksissa vahvistetaan kansalliset sitoumukset, joita Eurooppa 2020 -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. ESR:stä tehtävät investoinnit linjataan täysin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden mukaisesti, ja ne kohdistetaan työllisyyteen, koulutukseen ja köyhyyden vähentämiseen.

Yhteistä strategiakehystä, joka sisältää EU:n painopistealat, sovelletaan kaikkiin rahastoihin, myös maaseuturahastoon ja meri- ja kalatalousrahastoon. Jäsenvaltiot voivat rahoittaa ohjelmia useista rahastoista yhdistelemällä Euroopan aluekehitysrahaston, Euroopan sosiaalirahaston ja koheesiorahaston varoja. Tarkoituksena on parantaa käytännön toimien koordinointia [ja edistää yhdennettyä kehitystä].

Käyttöön otettavilla uusilla ehdoilla varmistetaan, että EU:n rahoituksella edistetään tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamista. Eräiden ennakkoehtojen on täytyttävä ennen kuin varat maksetaan (esimerkiksi julkisia hankintoja koskevan järjestelmän on toimittava moitteettomasti).

Seuraavat vaiheet

Seuraavaksi ehdotuksia tarkastellaan neuvostossa ja Euroopan parlamentissa. Ne on tarkoitus hyväksyä vuoden 2012 loppuun mennessä, jotta uusia koheesiopolitiikan toimintaohjelmia voitaisiin alkaa toteuttaa vuonna 2014.

Neuvottelut koko EU:n talousarviota koskevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä jatkuvat tämän tarkastelun rinnalla.