Navigation path

ESF uudistes

Esimese täiskasvanute oskuste uuringu tulemused aitavad seada ESFi prioriteete ajavahemikul 2014–2020

10/10/2013

Keskkooliõpilane tahvli ees
© michaeljung

8. oktoobril avaldas Euroopa Komisjon koos OECD-ga 17 ELi liikmesriigis ja mujal maailmas läbi viidud laiaulatusliku kirja- , arvutus- ja IKT-alaste oskuste uuringu tulemused. Igas riigis hinnati 5000 tööealise (16–65aastase) inimese oskuste taset.

Uuringu tulemused on rahutust tekitavad, sest need näitavad, et viiendikul Euroopa täiskasvanutest on raskusi lugemisel, kirjutamisel ja lihtsate arvutusülesannete lahendamisel. Sellest selgub lisaks, et samal erialal, kuid ELi erinevates osades omandatud ülikooliharidusega saadud oskuste tase erineb märgatavalt. See asjaolu ei toeta ülikoolilõpetajate liikuvust Liidu piires. Uuringu põhitulemused:

  • 20%-l ELi tööealisest elanikkonnast on tagasihoidlik kirja- ja arvutusoskus ning see näitaja on kõrgem töötute hulgas;
  • IKT tehniliste võimaluste kasutamiseks vajalikud arvutioskused praktiliselt puuduvad 25%-l ELi elanikkonnast;
  • märkimisväärseid erinevusi on oskustes, mida pakub formaalne kooliharidus, seda nii keskkooli- kui ka kõrghariduse osas;
  • uuringust ilmnenud põlvkondadevahelised erinevused näitavad ilmekalt, kui tähtis on elukestev õpe kõrgema elatustaseme saavutamiseks.

Näiteks oli Hispaania, Prantsusmaa, Soome ja Belgia Flandria piirkonna 25–34aastaste kirjandusalased teadmised ja arvutusoskus märgatavalt paremad kui 55–65-aastaste hulgas.
Kogu maailma lõikes olid Jaapani tulemused muudest riikidest selgelt paremad, samas erinesid suurte riikide nagu USA ja Kanada tulemused EList vähe.

Euroopa Komisjoni volinik László Andor tegi ettepaneku seada hariduse ja tööhõive reformide rahastamine prioriteediks ning juhtis tähelepanu vajadusele kasutada paremini ära Euroopa Sotsiaalfondi võimalusi investeerida oskustesse ja koolitusse. Uuringu tulemused aitavad liikmesriikidel määratleda oma prioriteedid eelseisvaks ESFi rahastamisperioodiks 2014–2020, sest see on põhiline oskustesse ja koolitusse investeerimise allikas, sh ebasoodsas olukorras inimrühmadele.

ESFi haridustoetus hõlmab mitmesuguseid tegevusi, muuhulgas juurutatakse uusi õppekavasid, koolitatakse õpetajaid ja toetatakse ülikoole, kutseõppeasutusi ja elukestvat õpet. Põhiline on see, et ESF keskendub inimestele – kooliõpilastele, üliõpilastele, töötajatele ja tööotsijatele, kes soovivad osaleda koolitustel ja omandada uusi oskusi. Paljud ESFi projektid tegelevad koolist väljalangevuse vähendamise ning noortele asjakohaste oskuste ja kvalifikatsiooni tagamisega, eriti rahvusvähemuste ja sisserändajate ning teiste ebasoodsas olukorras olevate inimrühmade hulgas.