Navigation path

ESF uudistes

Uued meetmed ühtekuuluvuspoliitika paremaks elluviimiseks

21/05/2013

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku pikendada veel kahe aasta võrra ELi suuremat osalust Kreekale, Küprosele ja Portugalile antud investeeringutes ning anda Rumeeniale ja Slovakkiale lisaaega ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamiseks.

2011. aastal vastuvõetud algne lisameede tõstis ajutiselt 2013. aasta lõpuni ELi kaasrahastamise osakaalu kuni 10 protsendipunkti võrra kõige rängemalt kriisi all kannatanud riikidele (Iirimaa, Ungari, Läti, Kreeka, Portugal ja Rumeenia), kui asjaomane liikmesriik seda palub.

Kõnealune meede ei tähenda uut rahastamist, vaid võimaldab hõlpsamalt kasutada ELi ühtekuuluvuspoliitika raames juba eraldatud vahendeid. ELi panuse maksimumpiir tõuseks kuni 95%ni, mistõttu siseriikliku kaasrahastamise kohustus langeks pelga 5%ni. Konkreetselt puudutaks see 2014. aastal ligikaudu 500 miljonit eurot, sh 400 miljonit eurot Kreekale, 100 miljonit eurot Portugalile ja 20 miljonit eurot Küprosele (need kolm riiki saavad eeldatavalt 2014. aastal finantsabi makromajandusliku kohandamisprogrammi raames).

Selle ettepaneku teine meede on vastuseks Euroopa Ülemkogu veebruaris Euroopa Komisjonile antud ELi edasist eelarvet puudutavale soovitusele otsida võimalusi, kuidas Rumeenia ja Slovakkia saaksid hõlpsamalt ELi vahendeid kasutada.

Liikmesriikide ühtekuuluvuspoliitika eraldised jagatakse igal aastal eraldatavateks summadeks ja need tuleb olenevalt riigist kasutada ära kahe kuni kolme aasta jooksul. Selles nn „n+2 / n+3” reeglis tähistab N vahendite eraldamise ehk algusaastat. Kui asjaomane riik ei ole mingit osa aastasest summast selle ajavahemiku jooksul kasutanud, arvestatakse see automaatselt selle eraldistest maha ja arvatakse ELi üldise eelarve hulka.

Tänase Euroopa Komisjoni ettepaneku kohaselt pikendataks Rumeenia ja Slovakkia puhul „n+3” reeglit, mis oleks vastasel korral lõppenud aastal 2013. See annab neile vabamad käed ELi vahendite kasutamiseks ja maksenõuete esitamiseks, vähendades vahendite kaotamise ohtu.